آدرس جدید سایت پیمان الکترونیک

http://peymanelc.com

سه شنبه, 16 خرداد 1396 ساعت 13:58

کوپلینگ آلومینیومی SRB-26 6*6

کوپلینگ SUNGIL مدل SRB با کد فنی SRB-26 6*6 با قطر داخلی 6*6 میلی متر  و قطر بیرونی 26 میلی متر و ارتفاع 30 میلی متر. با حداکثر 15000 دور در دقیقه و گشتاور 3 نیوتن بر متر. دارای استانداردهای 

ISO14001  ،2004 ، ISO9001:2008 ، INNO-BIZ (SMBA) ، KOITA ، KOAMI ، SNUST ، KITA ، MKE و SMBA 

منتشرشده در کوپلینگ sungil
سه شنبه, 16 خرداد 1396 ساعت 13:58

کوپلینگ آلومینیومی SRB-26C 10*12

کوپلینگ SUNGIL مدل SRB با کد فنی SRB-26C 10*12 با قطر داخلی 12*10 میلی متر  و قطر بیرونی 26 میلی متر و ارتفاع 31.4 میلی متر. با حداکثر 6000 دور در دقیقه و گشتاور 3 نیوتن بر متر. دارای استانداردهای 

ISO14001  ،2004 ، ISO9001:2008 ، INNO-BIZ (SMBA) ، KOITA ، KOAMI ، SNUST ، KITA ، MKE و SMBA 

منتشرشده در کوپلینگ sungil
سه شنبه, 16 خرداد 1396 ساعت 13:57

کوپلینگ آلومینیومی SRB-26C 10*10

کوپلینگ SUNGIL مدل SRB با کد فنی SRB-26C 10*10 با قطر داخلی 10*10 میلی متر  و قطر بیرونی 26 میلی متر و ارتفاع 31.4 میلی متر. با حداکثر 6000 دور در دقیقه و گشتاور 3 نیوتن بر متر. دارای استانداردهای 

ISO14001  ،2004 ، ISO9001:2008 ، INNO-BIZ (SMBA) ، KOITA ، KOAMI ، SNUST ، KITA ، MKE و SMBA 

منتشرشده در کوپلینگ sungil
سه شنبه, 16 خرداد 1396 ساعت 13:56

کوپلینگ آلومینیومی SRB-26C 8*10

کوپلینگ SUNGIL مدل SRB با کد فنی SRB-26C 8*10 با قطر داخلی 10*8 میلی متر  و قطر بیرونی 26 میلی متر و ارتفاع 31.4 میلی متر. با حداکثر 6000 دور در دقیقه و گشتاور 3 نیوتن بر متر. دارای استانداردهای 

ISO14001  ،2004 ، ISO9001:2008 ، INNO-BIZ (SMBA) ، KOITA ، KOAMI ، SNUST ، KITA ، MKE و SMBA 

منتشرشده در کوپلینگ sungil
سه شنبه, 16 خرداد 1396 ساعت 13:55

کوپلینگ آلومینیومی SRB-26C 8*8

کوپلینگ SUNGIL مدل SRB با کد فنی SRB-26C 8*8 با قطر داخلی 8*8 میلی متر  و قطر بیرونی 26 میلی متر و ارتفاع 31.4 میلی متر. با حداکثر 6000 دور در دقیقه و گشتاور 3 نیوتن بر متر. دارای استانداردهای 

ISO14001  ،2004 ، ISO9001:2008 ، INNO-BIZ (SMBA) ، KOITA ، KOAMI ، SNUST ، KITA ، MKE و SMBA 

منتشرشده در کوپلینگ sungil
سه شنبه, 16 خرداد 1396 ساعت 13:55

کوپلینگ آلومینیومی SRB-26C 6*10

کوپلینگ SUNGIL مدل SRB با کد فنی SRB-26C 6*10 با قطر داخلی 10*6 میلی متر  و قطر بیرونی 26 میلی متر و ارتفاع 31.4 میلی متر. با حداکثر 6000 دور در دقیقه و گشتاور 3 نیوتن بر متر. دارای استانداردهای 

ISO14001  ،2004 ، ISO9001:2008 ، INNO-BIZ (SMBA) ، KOITA ، KOAMI ، SNUST ، KITA ، MKE و SMBA 

منتشرشده در کوپلینگ sungil
سه شنبه, 16 خرداد 1396 ساعت 13:54

کوپلینگ آلومینیومی SRB-26C 6*8

کوپلینگ SUNGIL مدل SRB با کد فنی SRB-26C 6*8 با قطر داخلی 8*6 میلی متر  و قطر بیرونی 26 میلی متر و ارتفاع 31.4 میلی متر. با حداکثر 6000 دور در دقیقه و گشتاور 3 نیوتن بر متر. دارای استانداردهای 

ISO14001  ،2004 ، ISO9001:2008 ، INNO-BIZ (SMBA) ، KOITA ، KOAMI ، SNUST ، KITA ، MKE و SMBA 

منتشرشده در کوپلینگ sungil
سه شنبه, 16 خرداد 1396 ساعت 13:41

کوپلینگ آلومینیومی SRB-26C 6*6

کوپلینگ SUNGIL مدل SRB با کد فنی SRB-26C 6*6 با قطر داخلی 6*6 میلی متر  و قطر بیرونی 26 میلی متر و ارتفاع 31.4 میلی متر. با حداکثر 6000 دور در دقیقه و گشتاور 3 نیوتن بر متر. دارای استانداردهای 

ISO14001  ،2004 ، ISO9001:2008 ، INNO-BIZ (SMBA) ، KOITA ، KOAMI ، SNUST ، KITA ، MKE و SMBA 

منتشرشده در کوپلینگ sungil
سه شنبه, 09 خرداد 1396 ساعت 16:37

کوپلینگ آلومینیومی SRB-22 10*10

کوپلینگ SUNGIL مدل SRB با کد فنی SRB-22 10*10 با قطر داخلی 10*10 میلی متر  و قطر بیرونی 22 میلی متر و ارتفاع 25 میلی متر. با حداکثر 17000 دور در دقیقه و گشتاور 2 نیوتن بر متر. دارای استانداردهای 

ISO14001  ،2004 ، ISO9001:2008 ، INNO-BIZ (SMBA) ، KOITA ، KOAMI ، SNUST ، KITA ، MKE و SMBA 

منتشرشده در کوپلینگ sungil
سه شنبه, 09 خرداد 1396 ساعت 16:36

کوپلینگ آلومینیومی SRB-22 8*8

کوپلینگ SUNGIL مدل SRB با کد فنی SRB-22 8*8 با قطر داخلی 8*8 میلی متر  و قطر بیرونی 22 میلی متر و ارتفاع 25 میلی متر. با حداکثر 17000 دور در دقیقه و گشتاور 2 نیوتن بر متر. دارای استانداردهای 

ISO14001  ،2004 ، ISO9001:2008 ، INNO-BIZ (SMBA) ، KOITA ، KOAMI ، SNUST ، KITA ، MKE و SMBA 

منتشرشده در کوپلینگ sungil
صفحه1 از6

پیمان الکتریک در سال 1377 توسط برادران هرمان مقدم افتتاح گردید که به عنوان واردکننده و تامین کننده کلیه لوازم برقی، صنعتی فعالیت می نماید .