شتاب سنج و زاویه سنج Dissensor

شتاب سنج کد QG65-KAXY-12,0-CAN-CM

شتاب سنج (QG65-KAXY-12,0-CAN-CM (acceleration sensors با خروجی CANopen و دقت بین 0.2 تا 0.4 و ولتاژ تغذیه 10v DC تا 30v DC و خروجی کانکتور M12 و رنج تحمل دمای 40- تا 85+ درجه سانتی گراد. بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری dissensor هلند در ایران.
ادامه مطلب...

شتاب سنج کد QG65-KAXY-4,0-CAN-CM

شتاب سنج (QG65-KAXY-4,0-CAN-CM (acceleration sensors با خروجی CANopen و ولتاژ تغذیه 10v DC تا 30v DC و خروجی کانکتور M12 و رنج تحمل دمای 40- تا 85+ درجه سانتی گراد. بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری dissensor هلند در ایران.
ادامه مطلب...

شتاب سنج کد QG65-KAXY-1,7-CAN-CM

شتاب سنج (QG65-KAXY-1,7-CAN-CM(acceleration sensors با خروجی CANopen و دقت بین 0.2 تا 0.4 و ولتاژ تغذیه 10v DC تا 30v DC و خروجی کانکتور M12 و رنج تحمل دمای 40- تا 85+ درجه سانتی گراد. بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری dissensor هلند در ایران.
ادامه مطلب...

شتاب سنج کد QG65-KAXY-1,0-CAN-CM

شتاب سنج (acceleration sensors) QG65-KAXY-1,0-CAN-CM با خروجی CANopen و دارای دقت 0.1 و ولتاژ تغذیه 10v DC تا 30v DC و خروجی کانکتور M12 و رنج تحمل دمای 40- تا 85+ درجه سانتی گراد. بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری dissensor هلند در ایران.
ادامه مطلب...

شتاب سنج کد QG65-KAXY-12.0-AV-CM

شتاب سنج (QG65-KAXY-12.0-AV-CM (acceleration sensors با خروجی 0.5 تا 4.5 ولت و دقت بین 0.1 تا 0.2 و ولتاژ تغذیه 8v DC تا 30v DC و خروجی کانکتور M12 و رنج تحمل دمای 40- تا 85+ درجه سانتی گراد. بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری dissensor هلند در ایران.
ادامه مطلب...

شتاب سنج کد QG65-KAXY-8.0-AI-CM

شتاب سنج (QG65-KAXY-8.0-AI-CM (acceleration sensors با خروجی 4 تا 20 میلی آمپر و ولتاژ تغذیه 10v DC تا 30v DC و خروجی کانکتور M12 و رنج تحمل دمای 40- تا 85+ درجه سانتی گراد. بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری dissensor هلند در ایران.
ادامه مطلب...

شتاب سنج کد QG65-KAXY-1,0-AV-CM

شتاب سنج (QG65-KAXY-1,0-AV-CM (acceleration sensors با خروجی 0.5 تا 4.5 ولت و ولتاژ تغذیه 5v DC و خروجی کانکتور M12 و رنج تحمل دمای 40- تا 85+ درجه سانتی گراد. بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری dissensor هلند در ایران.
ادامه مطلب...

شتاب سنج کد QG30-KAX-0,5E-AV-K-5V

شتاب سنج (QG30-KAX-0,5E-AV-K-5V (acceleration sensors با خروجی 0.5 تا 4.5 ولت و ولتاژ تغذیه 5v DC و خروجی کانکتور M12 و رنج تحمل دمای 25- تا 85+ درجه سانتی گراد. پیمان الکتریک نماینده انحصاری dissensor هلند در ایران.
ادامه مطلب...

شتاب سنج کد QG40N-KAXYZh-12,0-AV-PT

شتاب سنج (QG40N-KAXYZh-12,0-AV-PT (acceleration sensors با خروجی 0.5 تا 4.5 ولت و دقت بین 0.2 تا 0.4 و ولتاژ تغذیه 10v DC تا 30v DC و خروجی کانکتور M12 و رنج تحمل دمای 25- تا 85+ درجه سانتی گراد. پیمان الکتریک نماینده انحصاری dissensor هلند در ایران.
ادامه مطلب...

شتاب سنج کد QG40N-KAXYZh-12,0-AI-PT

شتاب سنج (QG40N-KAXYZh-12,0-AI-PT (Acceleration sensor با خروجی 4 تا 20 میلی آمپر و دقت بین 0.2 تا 0.4 و ولتاژ تغذیه 10v DC تا 30v DC و خروجی کانکتور M12 و رنج تحمل دمای 25- تا 85+ درجه سانتی گراد. بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری dissensor هلند در ایران.
ادامه مطلب...

شتاب سنج کد QG40N-KAXYZh-4,0-AI-PT

شتاب سنج (QG40N-KAXYZh-4,0-AI-PT (acceleration sensors با خروجی 4 تا 20 میلی آمپر و دقت بین 0.5 تا 0.9 و ولتاژ تغذیه 10v DC تا 30v DC و خروجی کانکتور M12 و رنج تحمل دمای 25- تا 85+ درجه سانتی گراد. بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری dissensor هلند درایران.
ادامه مطلب...

شتاب سنج کد QG40N-KAXYZh-1,5-AV-PT

شتاب سنج (QG40N-KAXYZh-1,5-AV-PT (acceleration sensors با خروجی 0.5 تا 4.5 ولت و دقت بین 0.1 تا 0.2 و ولتاژ تغذیه 10v DC تا 30v DC و خروجی کانکتور M12 و رنج تحمل دمای 25- تا 85+ درجه سانتی گراد. بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری dissensor هلند در ایران.
ادامه مطلب...