ترانسدیوسر اکتیو و راکتیو

ترانسدیوسر

ترانسدیوسر TM8POL120

ترانسدیوسر قابل برنامه نویسی TM8POL120، قابلیت اندازه گیری توان اکتیو ، توان راکتیو ، پاور فاکتور ، فرکانس ، توان میانگین با خروجی های مختلف با ورودی 5 آمپر 
ادامه مطلب...

ترانسدیوسر TM8POL110

ترانسدیوسر قابل برنامه نویسی TM8POL110، قابلیت اندازه گیری توان اکتیو ، توان راکتیو ، پاور فاکتور ، فرکانس ، توان میانگین با خروجی های مختلف با ورودی 1 آمپر
ادامه مطلب...

ترانسدیوسر TM8POH120

ترانسدیوسر قابل برنامه نویسی TM8POH120، قابلیت اندازه گیری توان اکتیو ، توان راکتیو ، پاور فاکتور ، فرکانس ، توان میانگین با خروجی های مختلف با ورودی 5 آمپر
ادامه مطلب...

ترانسدیوسر TM8POH110

ترانسدیوسر قابل برنامه نویسی TM8POH110، قابلیت اندازه گیری توان اکتیو ، توان راکتیو ، پاور فاکتور ، فرکانس ، توان میانگین با خروجی های مختلف با ورودی 1 آمپر 
ادامه مطلب...

ترانسدیوسر TM8PO3120

ترانسدیوسر قابل برنامه نویسی TM8PO3120، قابلیت اندازه گیری توان اکتیو ، توان راکتیو ، پاور فاکتور ، فرکانس ، توان میانگین با خروجی های مختلف با ورودی 5 آمپر 
ادامه مطلب...

ترانسدیوسر TM8PO3110

ترانسدیوسر قابل برنامه نویسی TM8PO3110، قابلیت اندازه گیری توان اکتیو ، توان راکتیو ، پاور فاکتور ، فرکانس ، توان میانگین با خروجی های مختلف با ورودی 1 آمپر 
ادامه مطلب...

ترانسدیوسر TM8PO2120

ترانسدیوسر قابل برنامه نویسی TM8PO2120، قابلیت اندازه گیری توان اکتیو ، توان راکتیو ، پاور فاکتور ، فرکانس ، توان میانگین با خروجی های مختلف با ورودی 5 آمپر 
ادامه مطلب...

ترانسدیوسر TM8PO2110

ترانسدیوسر قابل برنامه نویسی TM8PO2110، قابلیت اندازه گیری توان اکتیو ، توان راکتیو ، پاور فاکتور ، فرکانس ، توان میانگین با خروجی های مختلف با ورودی 1 آمپر 
ادامه مطلب...