تک فاز

ترانس اتوماتیک STB-11-5000

ترانس های اتوماتیک (تثبیت کننده ولتاژ) دلتا با توان 5 کیلو وات با خروجی ثابت 220 ولت با تحمل جریان 20 آمپر دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ ورودی ، آمپر مصرفی و ولتاژ خروجی می باشد.
ادامه مطلب...

ترانس اتوماتیکSTB-11-20000

ترانس های اتوماتیک (تثبیت کننده ولتاژ) دلتا با توان 20 کیلو وات با خروجی ثابت 220 ولت با تحمل جریان 60 آمپر دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ ورودی ، آمپر مصرفی و ولتاژ خروجی می باشد.
ادامه مطلب...

ترانس اتوماتیک STB-11-15000

ترانس های اتوماتیک (تثبیت کننده ولتاژ) دلتا با توان 15 کیلو وات با خروجی ثابت 220 ولت با تحمل جریان 60 آمپر دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ ورودی ، آمپر مصرفی و ولتاژ خروجی می باشد.
ادامه مطلب...

ترانس اتوماتیک STB-11-10000

ترانس های اتوماتیک (تثبیت کننده ولتاژ) دلتا با توان 10 کیلو وات با خروجی ثابت 220 ولت با تحمل جریان 40 آمپر دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ ورودی ، آمپر مصرفی و ولتاژ خروجی می باشد.
ادامه مطلب...

ترانس اتوماتیک STB-11-8000

ترانس های اتوماتیک (تثبیت کننده ولتاژ) دلتا با توان 8 کیلو وات با خروجی ثابت 220 ولت با تحمل جریان 32 آمپر دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ ورودی ، آمپر مصرفی و ولتاژ خروجی می باشد.
ادامه مطلب...

ترانس اتوماتیک STB-11-3000

ترانس های اتوماتیک (تثبیت کننده ولتاژ) دلتا با توان 3 کیلو وات با خروجی ثابت 220 ولت با تحمل جریان 12 آمپر دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ ورودی ، آمپر مصرفی و ولتاژ خروجی می باشد.
ادامه مطلب...

ترانس اتوماتیک STB-11-2000

ترانس های اتوماتیک (تثبیت کننده ولتاژ) دلتا با توان 2 کیلو وات با خروجی ثابت 220 ولت با تحمل جریان 8 آمپر دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ ورودی ، آمپر مصرفی و ولتاژ خروجی می باشد.
ادامه مطلب...