انکودر سینوسی/کسینوسی Sine/Cosine

انکودرهای سینوسی و کسینوسی به دلیل سیستم داخلی پیشرفته برای کاربرهایی که نیازمند دقت بالایی می باشد مورد استفاده قرار می گیرد از جمله کاربرد های این مدل ازانکودر نصب بر روی سروو موتورها برای مصارف دقت بالامی باشد.