موتور مکسون DCX Program

موتور مکسون DCX Program چگالی گشتاور بالا و حرکت نرمی دارد.
طراحی قوی این موتور که از آهن در ساخت آن استفاده نشده است این موتور را تبدیل به یک درایو پویا برای هر کاربردی نموده است. این موتور در اندازه های Ø 10 – 35 mm موجود است.

موتور DC

موتور DCX16S01GBSL622

موتور DC مکسون Maxon با ولتاژ نامی 18 ولت، جریان 21.3 میلی آمپر، سرعت 12700 دور و گشتاور 5.3 نیوتون پیمان الکتریک نماینده فروش موتورهای مکسون Maxon سوئیس در ایران
ادامه مطلب...

موتور DCX16S01EBKL721

موتور DC مکسون Maxon با ولتاژ نامی 4.5 ولت، جریان 37.3 میلی آمپر، سرعت 6290 دور و گشتاور 5.01 نیوتون پیمان الکتریک نماینده فروش موتورهای مکسون Maxon سوئیس در ایران
ادامه مطلب...

موتور DCX16S01EBKL512

موتور DC مکسون Maxon با ولتاژ نامی 3 ولت، جریان 56 میلی آمپر، سرعت 6290 دور و گشتاور 5.1 نیوتون پیمان الکتریک نماینده فروش موتورهای مکسون Maxon سوئیس در ایران
ادامه مطلب...

موتور DCX16L01GBSL604

موتور DC مکسون Maxon با ولتاژ نامی 24 ولت، جریان 18.4 میلی آمپر، سرعت 12800 دور و گشتاور 11.4 نیوتون پیمان الکتریک نماینده فروش موتورهای مکسون Maxon سوئیس در ایران
ادامه مطلب...

موتور DCX16L01EBSL575

موتور DC مکسون Maxon با ولتاژ نامی 9 ولت، جریان 20.8 میلی آمپر، سرعت 6410 دور و گشتاور 11.6 نیوتون پیمان الکتریک نماینده فروش موتورهای مکسون Maxon سوئیس در ایران
ادامه مطلب...

موتور DCX16L01EBSL671

موتور DC مکسون Maxon با ولتاژ نامی 24 ولت، جریان 8.05 میلی آمپر، سرعت 6560 دور و گشتاور 10.7 نیوتون پیمان الکتریک نماینده فروش موتورهای مکسون Maxon سوئیس در ایران
ادامه مطلب...

موتور DCX16L01EBKL465

موتور DC مکسون Maxon با ولتاژ نامی 3 ولت، جریان 66.8 میلی آمپر، سرعت 6390 دور و گشتاور 5.05 نیوتون پیمان الکتریک نماینده فروش موتورهای مکسون Maxon سوئیس در ایران
ادامه مطلب...

موتور DCX14L01GBSL472

موتور DC مکسون Maxon با ولتاژ نامی 4.5 ولت، جریان 73.9 میلی آمپر، سرعت 11600 دور و گشتاور 6.42 نیوتون پیمان الکتریک نماینده فروش موتورهای مکسون Maxon سوئیس در ایران
ادامه مطلب...

موتور DCX14L01GBKL541

موتور DC مکسون Maxon با ولتاژ نامی 9 ولت، جریان 37.4 میلی آمپر، سرعت 11700 دور و گشتاور 6.86 نیوتون پیمان الکتریک نماینده فروش موتورهای مکسون Maxon سوئیس در ایران
ادامه مطلب...

موتور DCX14L01EBKL582

موتور DC مکسون Maxon با ولتاژ نامی 9 ولت، جریان 25.5 میلی آمپر، سرعت 7740 دور و گشتاور 6.33 نیوتون پیمان الکتریک نماینده فروش موتورهای مکسون Maxon سوئیس در ایران
ادامه مطلب...

موتور DCX14L01EBKL472

موتور DC مکسون Maxon با ولتاژ نامی 3 ولت، جریان 76.3 میلی آمپر، سرعت 7720 دور و گشتاور 4.11 نیوتون پیمان الکتریک نماینده فروش موتورهای مکسون Maxon سوئیس در ایران
ادامه مطلب...

موتور DCX14L01EBKL651

موتور DC مکسون Maxon با ولتاژ نامی 18 ولت، جریان 12.7 میلی آمپر، سرعت 7720 دور و گشتاور 5.96 نیوتون پیمان الکتریک نماینده فروش موتورهای مکسون Maxon سوئیس در ایران
ادامه مطلب...