موتور مکسون DC-MAX Program

استفاده از آهن ربا های قدرتمند و فن آوری جدید در سیم پیچ و بهسازی طراحی موتور مکسون DC-MAX Program باعث شده است که موتور های DC-max دارای حد اکثر کارایی ، ابعاد کوچک و قیمت مناسب در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد. ابعاد این موتور Ø 16 and 22 mm می باشد. کارایی بالاو قیمت کم وقابلیت تنظیم آنلاین از ویژگی های این موتور می باشد. 

موتور DC

موتور DC-MAX22S01GBKL598

موتور DC مکسون Maxon با ولتاژ نامی 12 ولت، جریان 28.3 میلی آمپر، سرعت 5260 دور و گشتاور 12.5 نیوتون پیمان الکتریک نماینده فروش موتورهای مکسون Maxon سوئیس در ایران
ادامه مطلب...

موتور DC-MAX22S01EBSL556

موتور DC مکسون Maxon با ولتاژ نامی 6 ولت، جریان 13.6 میلی آمپر، سرعت 4280 دور و گشتاور 8.6 نیوتون پیمان الکتریک نماینده فروش موتورهای مکسون Maxon سوئیس در ایران
ادامه مطلب...

موتور DC-MAX22S01EBSL619

موتور DC مکسون Maxon با ولتاژ نامی 6 ولت، جریان 13.6 میلی آمپر، سرعت 4280 دور و گشتاور 8.6 نیوتون پیمان الکتریک نماینده فروش موتورهای مکسون Maxon سوئیس در ایران
ادامه مطلب...

موتور DC-MAX16S01EBKL721

موتور DC مکسون Maxon با ولتاژ نامی 24 ولت، جریان 3.46 میلی آمپر، سرعت 4220 دور و گشتاور 3.78 نیوتون پیمان الکتریک نماینده فروش موتورهای مکسون Maxon سوئیس در ایران
ادامه مطلب...

موتور DC-MAX16S01EBSL577

موتور DC مکسون Maxon با ولتاژ نامی 6 ولت، جریان 14.7 میلی آمپر، سرعت 4830 دور و گشتاور 4.06 نیوتون پیمان الکتریک نماینده فروش موتورهای مکسون Maxon سوئیس در ایران
ادامه مطلب...

موتور DC-MAX22S01GBKL665

موتور DC مکسون Maxon با ولتاژ نامی 24 ولت، جریان 14.5 میلی آمپر، سرعت 5350 دور و گشتاور 11.8 نیوتون پیمان الکتریک نماینده فروش موتورهای مکسون Maxon سوئیس در ایران
ادامه مطلب...

موتور DC-MAX22S01GBSL529

موتور DC مکسون Maxon با ولتاژ نامی 6 ولت، جریان 58.8 میلی آمپر، سرعت 4980 دور و گشتاور 11.3 نیوتون پیمان الکتریک نماینده فروش موتورهای مکسون Maxon سوئیس در ایران
ادامه مطلب...

موتور DC-MAX22S01EBKL703

موتور DC مکسون Maxon با ولتاژ نامی 24 ولت، جریان 4.22 میلی آمپر، سرعت 3450 دور و گشتاور 10.4 نیوتون پیمان الکتریک نماینده فروش موتورهای مکسون Maxon سوئیس در ایران
ادامه مطلب...

موتور DC-MAX16S01GBSL553

موتور DC مکسون Maxon با ولتاژ نامی 6 ولت، جریان 67.3 میلی آمپر، سرعت 6770 دور و گشتاور 3.71 نیوتون پیمان الکتریک نماینده فروش موتورهای مکسون Maxon سوئیس در ایران
ادامه مطلب...

موتور DC-MAX16S01GBSL692

موتور DC مکسون Maxon با ولتاژ نامی 24 ولت، جریان 16.8 میلی آمپر، سرعت 6580 دور و گشتاور 4.76 نیوتون پیمان الکتریک نماینده فروش موتورهای مکسون Maxon سوئیس در ایران
ادامه مطلب...

موتور DC-MAX16S01GBKL622

موتور DC مکسون Maxon با ولتاژ نامی 12 ولت، جریان 23.8 میلی آمپر، سرعت 9960 دور و گشتاور 4.41 نیوتون پیمان الکتریک نماینده انحصاری موتورهای مکسون Maxon سوئیس در ایران
ادامه مطلب...

موتور DC-MAX16S01EBKL651

موتور DC مکسون Maxon با ولتاژ نامی 12 ولت، جریان 7.01 میلی آمپر، سرعت 4400 دور و گشتاور 3.91 نیوتون پیمان الکتریک نماینده فروش موتورهای مکسون Maxon سوئیس در ایران
ادامه مطلب...