موتور مکسون EC Program

موتور DC

موتور EC کد 315177

موتور DC مکسون Maxon با ولتاژ نامی 18 ولت، جریان 67.3 میلی آمپر، سرعت 50900 دور و گشتاور 1.61 نیوتون پیمان الکتریک نماینده فروش موتورهای مکسون Maxon سوئیس در ایران
ادامه مطلب...

موتور EC کد 315176

موتور DC مکسون Maxon با ولتاژ نامی 12 ولت، جریان 90.4 میلی آمپر، سرعت 46600 دور و گشتاور 1.62 نیوتون پیمان الکتریک نماینده فروش موتورهای مکسون Maxon سوئیس در ایران
ادامه مطلب...

موتور EC کد 315175

موتور DC مکسون Maxon با ولتاژ نامی 9 ولت، جریان 118 میلی آمپر، سرعت 45600 دور و گشتاور 1.63 نیوتون پیمان الکتریک نماینده فروش موتورهای مکسون Maxon سوئیس در ایران
ادامه مطلب...

موتور EC کد 315174

موتور DC مکسون Maxon با ولتاژ نامی 6 ولت، جریان 160 میلی آمپر، سرعت 41700 دور و گشتاور 1.74 نیوتون پیمان الکتریک نماینده فروش موتورهای مکسون Maxon سوئیس در ایران
ادامه مطلب...

موتور EC کد 315173

موتور DC مکسون Maxon با ولتاژ نامی 18 ولت، جریان 67.3 میلی آمپر، سرعت 50900 دور و گشتاور 1.61 نیوتون پیمان الکتریک نماینده فروش موتورهای مکسون Maxon سوئیس در ایران
ادامه مطلب...

موتور EC کد 315172

موتور DC مکسون Maxon با ولتاژ نامی 12 ولت، جریان 90.4 میلی آمپر، سرعت 46600 دور و گشتاور 1.62 نیوتون پیمان الکتریک نماینده فروش موتورهای مکسون Maxon سوئیس در ایران
ادامه مطلب...

موتور EC کد 315171

موتور DC مکسون Maxon با ولتاژ نامی 9 ولت، جریان 118 میلی آمپر، سرعت 45600 دور و گشتاور 1.63 نیوتون پیمان الکتریک نماینده فروش موتورهای مکسون Maxon سوئیس در ایران
ادامه مطلب...

موتور EC کد 315170

موتور DC مکسون Maxon با ولتاژ نامی 6 ولت، جریان 160 میلی آمپر، سرعت 41700 دور و گشتاور 1.74 نیوتون پیمان الکتریک نماینده فروش موتورهای مکسون Maxon سوئیس در ایران
ادامه مطلب...