دوبل تریستور SKKT 57

شرکت سمیکرون(SEMIKRON) آلمان به عنوان تولید کننده انواع: IGBT Modoule دیود(Diod Modoule) تریستور(Tristor) دوبل تریستور(Double Tristor) محسوب می شود.دوبل تریستور یا S.C.R یکسوکننده کنترل شده سیلیکونی می باشد.
ادامه مطلب...

دوبل دیود SKKD 701

شرکت سمیکرون(SEMIKRON) آلمان به عنوان تولید کننده انواع: IGBT Modoule دیود(Diod Modoule) تریستور(Tristor) دوبل دیود(Double Diod) محسوب می شود.همچنین دوبل دیودها دارای دو دیود و یک ترانس با خروجی سه سر هستند.
ادامه مطلب...

دوبل دیود SKKD 380

شرکت سمیکرون(SEMIKRON) آلمان به عنوان تولید کننده انواع: IGBT Modoule دیود(Diod Modoule) تریستور(Tristor) دوبل دیود(Double Diod) محسوب می شود.همچنین دوبل دیودها دارای دو دیود و یک ترانس با خروجی سه سر هستند.
ادامه مطلب...

دوبل دیود SKKD 260

شرکت سمیکرون(SEMIKRON) آلمان به عنوان تولید کننده انواع: IGBT Modoule دیود(Diod Modoule) تریستور(Tristor) دوبل دیود(Double Diod) محسوب می شود.همچنین دوبل دیودها دارای دو دیود و یک ترانس با خروجی سه سر هستند.
ادامه مطلب...

دوبل دیود SKKD 162

شرکت سمیکرون(SEMIKRON) آلمان به عنوان تولید کننده انواع: IGBT Modoule دیود(Diod Modoule) تریستور(Tristor) دوبل دیود(Double Diod) محسوب می شود.همچنین دوبل دیودها دارای دو دیود و یک ترانس با خروجی سه سر هستند.
ادامه مطلب...

دوبل دیود SKKD 81

شرکت سمیکرون(SEMIKRON) آلمان به عنوان تولید کننده انواع: IGBT Modoule دیود(Diod Modoule) تریستور(Tristor) دوبل دیود(Double Diod) محسوب می شود.همچنین دوبل دیودها دارای دو دیود و یک ترانس با خروجی سه سر هستند.
ادامه مطلب...

دوبل دیود SKKD 46

شرکت سمیکرون(SEMIKRON) آلمان به عنوان تولید کننده انواع: IGBT Modoule دیود(Diod Modoule) تریستور(Tristor) دوبل دیود(Double Diod) محسوب می شود.همچنین دوبل دیودها دارای دو دیود و یک ترانس با خروجی سه سر هستند.
ادامه مطلب...

IGBT SKM400GB12T4

شرکت سمیکرون(SEMIKRON) آلمان به عنوان تولید کننده انواع : IGBT Modoule دیود(Diod Modoules) تریستور(Tristor) و پیشرو درزمینه ماژول های قدرت نیزمحسوب می شود. 
ادامه مطلب...

IGBT SKM300GB12T4

شرکت سمیکرون(SEMIKRON) آلمان به عنوان تولید کننده انواع : IGBT Modoule دیود(Diod Modoules) تریستور(Tristor) و پیشرو درزمینه ماژول های قدرت نیزمحسوب می شود. 
ادامه مطلب...

IGBT SKM200GB12T4

شرکت سمیکرون(SEMIKRON) آلمان به عنوان تولید کننده انواع : IGBT Modoule دیود(Diod Modoules) تریستور(Tristor) و پیشرو درزمینه ماژول های قدرت نیزمحسوب می شود. 
ادامه مطلب...

IGBT SKM150GB12T4

شرکت سمیکرون(SEMIKRON) آلمان به عنوان تولید کننده انواع : IGBT Modoule دیود(Diod Modoules) تریستور(Tristor) و پیشرو درزمینه ماژول های قدرت نیزمحسوب می شود. 
ادامه مطلب...

IGBT SKM100GB12T4

شرکت سمیکرون(SEMIKRON) آلمان به عنوان تولید کننده انواع : IGBT Modoule دیود(Diod Modoules) تریستور(Tristor) و پیشرو درزمینه ماژول های قدرت نیزمحسوب می شود. 
ادامه مطلب...