کوپلینگ Coup-Link

کوپلینگ LK6-C82-20*20

کوپلینگ LK6 ساخته شده از جنس آلومینیوم با قطر بیرونی 82 میلی متر و شفت داخلی 20 میلی متر و ارتفاع 103 میلی متر با تحمل گشتاور 4000 دور

ادامه مطلب...

کوپلینگ LK6-C65-18*18

کوپلینگ LK6 ساخته شده از جنس آلومینیوم با قطر بیرونی 65 میلی متر و شفت داخلی 18 میلی متر و ارتفاع 81 میلی متر با تحمل گشتاور 4500 دور

ادامه مطلب...

کوپلینگ LK6-C55-12*12

کوپلینگ LK6 ساخته شده از جنس آلومینیوم با قطر بیرونی 55 میلی متر و شفت داخلی 12 میلی متر و ارتفاع 72 میلی متر با تحمل گشتاور 6000 دور

ادامه مطلب...

کوپلینگ LK6-C40-10*10

کوپلینگ LK6 ساخته شده از جنس آلومینیوم با قطر بیرونی 40 میلی متر و شفت داخلی 10 میلی متر و ارتفاع 62 میلی متر با تحمل گشتاور 8000 دور

ادامه مطلب...