Warning: file_put_contents(): Only 0 of 2 bytes written, possibly out of free disk space in /home/peyman/public_html/plugins/system/helix3/core/helix3.php on line 828

Warning: file_put_contents(): Only 0 of 2 bytes written, possibly out of free disk space in /home/peyman/public_html/plugins/system/helix3/core/helix3.php on line 828

Warning: file_put_contents(): Only 0 of 2 bytes written, possibly out of free disk space in /home/peyman/public_html/plugins/system/helix3/core/helix3.php on line 828

Warning: file_put_contents(): Only 0 of 2 bytes written, possibly out of free disk space in /home/peyman/public_html/plugins/system/helix3/core/helix3.php on line 828
چهارشنبه, 22 فروردين 1397 ساعت 14:11

انواع خازن


:انواع خازن برای تجهیزات الکترونیکی
خازن ها در بسیاری از اشکال، سبک ها، طول ها، اندازه و مواد مختلف تولید می شوند. همه آنها دارای حداقل دو سیم الکتریکی (به نام "صفحات") جدا شده توسط یک لایه عایق (به نام دی الکتریک). خازن ها به عنوان بخشی از مدارهای الکتریکی در بسیاری از دستگاه های الکتریکی معمول استفاده می شود.

انواع خازن

خازن ها، همراه با مقاومت و القایی، متعلق به گروهی از اجزای غیرفعال استفاده شده در تجهیزات الکترونیکی هستند. رایج ترین خازن ها، خازن های مجتمع هستند

خازن ها به دو گروه مکانیکی تقسیم می شوند: خازن های ثابت با مقادیر خازنی ثابت و خازن های متغیر با متغیر (trimmer) یا قابل تنظیم مقدار خازن.

انواع خازن
از پرکاربردترین خازن ها :
خازن های سرامیکی دارای دی الکتریک سرامیکی هستند.
خازن های الکترولیتی آلومینیومی، تانتالیوم و نیوبیوم
خازن های پلیمری با پلیمر رسانا به عنوان الکترولیت.

انواع خازن

 

با کلیک بر این قسمت می توانید از مطالب خواندنی و جذاب تازه های تکنولوژی و فناوری بهره ببرید

 

منتشرشده در مقالات
جمعه, 26 خرداد 1396 ساعت 12:19

مقاومت ترمز

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﺮﻣﺰ (مقاومت سرامیکی) در آﺳﺎﻧﺴﻮر
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﺮﻣﺰ (Brake Resistance) در آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎي ﺑﺎ راه اﻧﺪاز اﯾﻨﻮرﺗﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد زﯾﺮا در ﺣﺮﮐﺖ آﺳﺎﻧﺴﻮر دو ﻣﺪ اﺻﻠﯽ وﺟﻮد دارد :

1- ﻣﺪ ﻣﻮﺗﻮري : ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮر در ﺣﺎل اﻋﻤﺎل ﻧﯿﺮو و ﮔﺸﺘﺎور ﺑﺮاي ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻤﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﺎدﻟﯽ اﺳﺖ )ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪن ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﺎر ﻧﺎﻣﯽ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮدن ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺧﺎﻟﯽ

2-ﻣﺪ ژﻧﺮاﺗﻮري که در آن ﻣﻮﺗﻮر ﮔﺸﺘﺎور ﻣﺜﺒﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮده ﺑﻠﮑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ وزن ﺧﻮد ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ( ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﺎر ﻧﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ).

مقاومت ترمز

در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮﺗﻮر ﻫﯿﭻ اﻧﺮژي ﻣﺼﺮف ﻧﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻠﮑﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ، ﺗﻮﻟﯿﺪ وﻟﺘﺎژ و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﮔﺮ ﻣﻮﺗﻮر وارد ﻣﺪ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد، در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻘﺪار وﻟﺘﺎژ ﺑﺎس ( DC ﺧﺮوﺟﯽ دراﯾﻮ) اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﻟﺬا ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ وﻟﺘﺎژ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان زﻣﺎن ورود ﻣﻘﺎوﻣﺖ ترمز ﺑﻪ ﻣﺪار را ﺗﺸﺨﯿﺺ داد.

ﻣﻌﻤﻮﻻ انواع ﻣﻘﺎوﻣﺖ ترمز از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﺳﻮﺋﯿﭻ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮازي ﺑﺎﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در ﺻﻮرت درﯾﺎﻓﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺧﻄﺎ، اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣت ترمز ها وارد ﻣﺪار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

مقاومت ترمز

روش ﻫﺎي ﻣﻬﺎر اﻧﺮژي ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ از ﺳﻤﺖ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ ﺳﻤﺖDC ﺑﺎس ﺑﻪ ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ زﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﺳﺖ:
1- در ﺑﺮﺧﯽ آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎ اﯾﻦ اﻧﺮژي ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ Regeneration در ﭘﮏ ﺑﺎﻃﺮي ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺑﻌﺪﻫﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﺮق ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه از اﯾﻦ اﻧﺮژي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
2- در ﺑﺮﺧﯽ آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎ اﯾﻦ اﻧﺮژي ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ Regeneration ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮق ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
3- در آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ، وﻟﺘﺎژ ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻠﻒ ﮔﺮدد ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﺮﻣﺰ در ﺑﺎزه ﻫﺎي زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻓﻌﺎل ﺑﻮده و اﻧﺮژي ﺣﺎﺻﻠﻪ را ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

مقاومت ترمز

کاربرد مقاومت ترمز :

قابل استفاده در DC Link درایو موتور
قابل استفاده در اینورتر و آﺳﺎﻧﺴﻮر - ﺟﺮﺛﻘﯿﻠﻬﺎي رﯾﻠﯽ - دروازه اي - ﺑﺎزوﯾﯽ و ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎراﻧﺪازﻫﺎ

مقاومت ترمز

انواع مقاومت ترمز :

مقاومت ترمز 9 اهم 14.5 کیلووات .
مقاومت ترمز 5 اهم 4.5 کیلووات .
مقاومت ترمز 9 اهم 36 کیلووات .
مقاومت ترمز 50 اهم 2 کیلووات .
مقاومت ترمز 10 اهم 1000 وات.
مقاومت ترمز 5 اهم 1000 وات.
مقاومت ترمز 5 اهم 2500 وات.
مقاومت ترمز 10 اهم 3 کیلووات.
مقاومت ترمز 220 اهم 1 کیلووات.
مقاومت ترمز 600 اهم 50 وات.

این مجموعه از مقاومت ترمز ، قابل تامین و ارائه در رنج های دلخواه و توان های متفاوت شما مشتریان گرانقدر می باشد.
مقاومت ترمز

مشاهده لیست محصولات مقاومت ترمز

همچنین برای مشاهده مطالب جذاب تازه های تکنولوژی و فناوری اینجا کلیک نمایید.

منتشرشده در مقالات
دوشنبه, 22 خرداد 1396 ساعت 00:49

فرکانس متر ارتعاشی

فرکانس متر ارتعاشی چیست

فرکانس متر ارتعاشی یا فیدر ارتعاشی الکترومغناطیسی (EMVF) معمولا برای انجام جریان وزنی دانه دانه و ذرات مواد در صنعت پردازش به کار گرفته می شود . این درایوها به کنترل آسان و ساده جرم جریان مواد قابل انتقال کمک می کند. در مقایسه با دیگر درایوهای (پنوماتیک، اینرسیایی، گریز از مرکز، و غیره ...)، این یک ساخت و ساز ساده تر می باشد و آنها در عمل به طور فشرده، قوی و قابل اعتماد هستند.

peymanelectric-frequencymeter

فقدان بخش مکانیکی فرساینده ، مانند چرخ دنده، تسمه ، یاطاقان، میله سربی، و غیره، باعث می شود EMVF یک وسیله مقرون به صرفه باشد. مراحل خروجی برق قدرت استاندارد برای کنترل the EMVF با استفاده از دستگاه SCR (تریستور و ترایاک) در نظر گرفته شده است و این باعث کنترل زاویه فاز (PAC) و فرکانس ثابت از ارتعاش می باشد. در این روش مدار کنترل باید هماهنگ با فرکانس درج شده در منبع 50 (60) هرتز باشد. PAC می تواند تنها انجام دامنه تنظیم ارتعاش را نجام دهد ، اما نه فرکانس ارتعاشی . استفاده از ترانزیستور (IGBT یا MOSFET) قدرت حالت سوئیچ مبدل باعث ایجاد دامنه و (یا) کنترل فرکانس از   EMVFمی شود. استفاده از آنها حاکی از تحریک مستقل EMVF از برق عرضه فرکانس می باشد. علاوه بر این، کنترل فرکانس عملیات در منطقه از رزونانس مکانیکی را تضمین می کند. این عملیات بسیار کارآمد می باشد، زیرا جابجایی خروجی های بزرگ توسط ورودی کوچک جریان انجام می شود. یک عملیات بهینه و کارآمد نیاز به ردیابی رزونانس فرکانس دارد.

peymanelectric-frequencymeter

کاربرد فرکانس متر ارتعاشی

طراحی فیدر ارتعاشی با تحریک الکترومغناطیسی به عنوان مثال ارتعاشی الکترومغناطیسی فیدر (EMVF) بر روی یک سیستم از دو توده بر اساس همراه با استفاده از یک جزء الاستیک متشکل از چشمه کامپوزیت برگ انعطاف پذیر (معمولا فایبر گلاس ™). مقدار فنرهای تخت نصب شده عملیات رزونانس از تجهیزات را تعیین می کند. جریان الکتریکی برانگیخته هسته مغناطیسی، جذب آرماتور در حال حرکت، که به متصل حمل بار عنصر (LCE) از EMVF به عنوان مثال ارتعاشی از طریق فهرست. انرژی انباشته شده در فنر برای برگشت سیستم به جایگاه تعادل خود باز می گردد.

peymanelectric-frequencymeter

با تحقق ارتعاشات آزاد دامنه متغیر و فرکانس در طول یک نرم افزار طیف گسترده ای از twomass سیستم نوسانی، مبدل قدرت مناسب و متناظر کنترل، انتقال مداوم و دوز مواد گرانول برای ارائه شرایط عملیاتی مختلف به کار برده می شود. به این ترتیب، طیف قدرت سیستم مبدل قدرت کنترل ارتعاشی محرک-ارتعاشی فیدر ارتعاشی به عنوان مثال تنظیم انتقال درایو کارکرد نوسانگر مکانیکی قابل کنترل دارد.

peymanelectric-frequencymeter

منتشرشده در مقالات
یکشنبه, 17 ارديبهشت 1396 ساعت 12:00

مقاومت کامپوزیت کربن

مقدمه ای بر مقاومت کامپوزیت کربن:

مقاومت ترکیب کربن (CCR) مقاومت به صورت ثابت هستند. آنها از ذرات کربن مخلوط با یک چسب (برای مثال خاک رس) ساخته شده است. پس از پخت آن را به یک شکل جامد. اگرچه مقاومت کامپوزیت کربن به طور گسترده ای در مدارات استفاده می شود، اکثریت مقاومت امروزه توسط رسوب یک فلز یا کربن فیلم بیش از یک حامل سرامیکی ساخته شده است.

cabonres

نمای شماتیک یک مقاومت کامپوزیت کربن

مزایا و معایب:

مزیت خوب مقاومت کامپوزیت کربن این است که در برابر پالس انرژی بالا مقاومت می کنند. هنگامی که جریان از مقاومت عبور می کند، تمام بدنه ترکیب کربن انرژی را انتقال می دهد. مقاومت سیمی به عنوان مثال، دارای حجم بسیار کوچکتر از سیم برای انتقال می باشد . بنابراین جرم حرارتی کربن مقاومت ترکیب بسیار بالاتر است، و در نتیجه قابلیت انرژی بالاتر است. مقاومت کربن را می توان با یک مقاومت بالاتر از مقاومت سیمی ساخت و به طور قابل ملاحظه ارزان تر است. با این حال، خواص از نظر ضریب دمای، سر و صدا، وابستگی ولتاژ و بار کمتر است.

carbonresist

پنجاه سال پیش، مقاومت کامپوزیت کربن به طور گسترده ای در لوازم الکترونیکی مصرفی استفاده می شود. بدلیل ثبات کم مقدار مقاومت این نوع مقاومت برای هر نرم افزار مدرن با دقت بالا است مناسب نیست. به عنوان مثال، مقدار مقاومت می تواند تا 5 درصد بیش از یک عمر مفید یک سال تغییر کند. با استفاده سنگین ارزش تغییر و حتی بیشتر: تا 15٪ برای یک آزمون 2000h در امتیاز کامل با 70 درجه سانتی گراد می شود. لحیم کاری می تواند یک تغییر 2٪ داشته باشد. دلیل این کار این بی ثباتی ذاتی در طراحی از مقاومت است. ترکیب کربن شامل مواد با خواص انبساط حرارتی متفاوت است. هنگامی که ذرات کربن اجرا و چسب نارسانا گرم و یا سرد می شود در ساختار مقاومت تنش بوجود می آید.

carbonresist

تماس مکانیکی بین ذرات تغییر خواهد کرد، و این منجر به تغییر در مقدار مقاومت می شود. همچنین خاصیت صدا با توجه به مخلوطی از مواد مختلف خوب نیست. جریان وقتی جاری است سطح سر و صدا را افزایش می دهد. مقاومت از 0.25W و 0.5W، باید حداکثر ولتاژ 150V به ترتیب و 500V. مقاومت عایق با حدود 10 ^ 9 Ω (منظور از قدر بدتر از انواع دیگر) ضعیف است. یکی از دلایل بیشتر برای کاهش در استفاده از این نوع از مقاومت، ضریب دمای بالا در حدود 1200 ppm است / درجه سانتی گراد محدوده دمای عملیاتی است که بین -40 تا 150 درجه سانتیگراد می باشد. با این حال، مقاومت بالای 70 درجه C می شود.

کاربرد مقاومت کربنی:

مقاومت ترکیب کربن برای مقاومت در برابر پالس انرژی بالا مناسب است، در حالی که اندازه نسبتا کوچکی دارند. به همین دلیل مقاومت کامپوزیت کربن هنوز در بسیاری از برنامه های کاربردی مورد استفاده است. کاربرد این مقاومت عبارتند از حفاظت از مدارهای (افزایش یا حفاظت تخلیه) محدود کردن ولتاژ بالا برق فعلی قدرت بالا و یا روشنایی بارق و جوشکاری.

carbonresist

یک مثال از از کاربرد این دستگاه در دفیبریلاتور پزشکی است. تجهیزات اندازه گیری حساس متصل به بیمار نیاز به محافظت در برابر پالس انرژی بالا در حدود 30 ژول دارد. مقاومت ترکیب کربن در تجهیزات ، کابل های برق کاربرد دارند  و در برابر تمام انرژی پالس مقاومت می کنند.

همچنین برای مشاهده مطالب جذاب تازه های تکنولوژی و فناوری اینجا کلیک نمایید

منتشرشده در مقالات
پنج شنبه, 14 ارديبهشت 1396 ساعت 03:00

مقاومت سیمی

رزیستور سیمی

مقاومت سیمی یک جزء الکتریکی غیر فعال است که جریان را محدود می کند. عنصر مقاومتی از یک سیم فلزی عایق که در اطراف یک هسته از مواد غیر رسانا وجود دارد.

wirewoundمواد سیم دارای مقاومت بالا، و معمولا از آلیاژ مانند نیکل کروم (نشرم) و یا یک آلیاژ مس نیکل و منگنز به نام Manganin ساخته شده است. مواد هسته ای شایع عبارتند از پلاستیک و سرامیک و شیشه ای. wound resistor مقاومت سیمیقدیمی ترین نوع از مقاومت ها میباشد که هنوز هم ساخته می شود. آنها را می توان بسیار دقیق تولید و دارای خواص بسیار عالی برای مقادیر مقاومت کم و رتبه بندی قدرت بالا قرار داد.

تعریف مقاومت Resistor :

مقاومت سیمی woundresistor یک مقاومت است که در آن یک سیم با مقاومت بالا در اطراف یک هسته عایق برای فراهم کردن مقاومت پیچیده شده است.

wirewound

Example of a wire wound resistor construction

ساخت و ساز:

ساختار مقاومت سیمی به طور گسترده ای متفاوت است. تولید و انتخاب مواد مورد استفاده وابسته به راه مقاومت را در یک مدار استفاده می شود. همه با پیچ در پیچ یک سیم در اطراف یک هسته ساخته شده است. مقدار مقاومت وابسته به مقاومت از سیم مقطع و طول است. از آنجا که این پارامتر می تواند با دقت کنترل شود دقت بالایی به دست می آید. برای تحمل بالا مقدار مقاومت برای تعیین دقیقا برش به طول سیم اندازه گیری می شود. برای ایجاد مقاومت بالا در برابر قطر سیم باید بسیار کوچک و طول بسیار طولانی است. بنابراین مقاومت سیمی به طور عمده برای مقادیر مقاومت کمتری تولید شده است. برای رتبه بندی قدرت کم سیم بسیار نازک استفاده شده است. داشتن دستگیره برای این موضوع حیاتی است. هر گونه آسیب ممکن است تماس را قطع کند. بعد از سیم پیچ سیم است که به خوبی از دسترسی به رطوبت محافظت جلوگیری از خوردگی الکترولیتی به کار گرفته می شود. بعد از دقت نیز مقاومت سیمی با امتیاز با قدرت بالا برای 50W یا بیشتر وجود دارد. این مقاومت ها دارای ساخت و ساز کاملا متفاوت هستند و در مقایسه با دیگر انواع مقاومت به عنوان فیلم های فلزی، قطر سیم نسبتا بزرگ و در نتیجه قوی تر است.

wirewound

مقاومت جنس سیم:

مقاومت سیمی به طور عمده از آلیاژهای تولید می شود . زیرا فلزات خالص دارای ضریب درجه حرارت بالا از مقاومت هستند. با این حال، برای دمای بالا فلزات خالص هستند مانند تنگستن استفاده می شود.

ضریب دما نشانه ای از چه مقدار این مقاومت به عنوان تغییرات دما تغییر خواهد کرد.

wirewound

TCR در واحد پی پی ام / C اندازه گیری شد. اگر تولید کننده یک مقاومت را در 50ppm /   Cتنظیم کند مقاومت بیش از 50Ω در مقاومت برای هر 1 از مقاومت مقدار داده شده برای تغییر درجه حرارت از 1C را تغییر دهید. آلیاژهای معمولی که به عنوان سیم مقاومت استفاده می شود:

آلیاژهای مس

آلیاژهای نقره ای

آلیاژهای نیکل کروم

آلیاژهای آهن کروم

آلیاژهای آهن کروم آلومینیوم

مشاهده لیست محصولات مقاومت

همچنین برای مشاهده مطالب جذاب تازه های تکنولوژی و فناوری اینجا کلیک نمایید.

منتشرشده در مقالات
سه شنبه, 12 ارديبهشت 1396 ساعت 22:30

Resolver چیست

Resolver و کاربرد آن:

رایج ترین نوع Resolver  ریزولور ترنسمیتر براشلس می باشد. در خارج، این نوع resolver ممکن است مانند یک موتور الکتریکی کوچک که دارای یک استاتور و روتور می باشد.و کاربرد آن در داخل، پیکربندی سیم پیچ آن را متفاوت ساخته است. بخش استاتورخانه های resolver دارای سه سیم پیچمی باشد: یک کانتر پیچ در پیچ و دو سیم پیچ دو فاز (معمولا برچسب "X" و "Y") (جعبه ریزولور براش لس). محرک سیم پیچ در بالا واقع شده است و این در واقع یک سیم پیچ ترانسفورماتور rotary  است. این ترانسفورماتور جریان را  در روتور بدون اتصال مستقیم برق القا می کند، در نتیجه هیچ سیمی در  روتور چرخش آن را محدود نمی کند و نیازی به برس نمی باشد. دو سیم پیچ دیگر در پایین وجود دارد  که به صورت ورقه ورقه روی هم پیچیده شده است. آنها با زاویه 90 درجه از یکدیگر پیکربندی شده اند. روتور سیم پیچ را که در واقع سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور را محکم نگه میدارد است و سیم پیچ اولیه جدا در ورقه بوده  که  دو سیم پیچ دو فاز در استاتور را تحریک می کند.

resolver

روش کار resolver:

سیم پیچ اولیه ترانسفورماتوربه استاتور نصب می شود و توسط یک جریان الکتریکی سینوسی، که توسط القای الکترومغناطیسی که جریان را در روتور القا می کند ، تحریک می شود. همانطور که این سیم پیچ ها بر روی محور مرتب می شوند، جریان در هر موقعیتی القا می شود. این جریان پس از آن از طریق سیم پیچ دیگر بر روی روتورجریان می یابد. دو سیم پیچ دو فاز، ثابت در سمت راست (90 درجه) زاویه به یکدیگر بر روی استاتوروصل شده اند و یک سینوس و کسینوس فعلی بازتاب راتولید می کنند. ابعاد نسبی  دو ولتاژدو فاز برای تعیین زاویه روتور نسبت به استاتور اندازه گیری و مورد استفاده قرار می گیرند. پس از یک گردش کامل، سیگنال فیدبک شکل موج خود را تکرار می کند. ممکن است این دستگاه در نوع غیر براش لس، تنها در دو پشته لمینیت، روتور و استاتور شامل شود.

resolver

ویژگی های RESOLVER:

Resolvers می تواند آنالوگ بسیار دقیق از قطبی به مختصات مستطیل شکل انجام دهد. زاویه شفت زاویه قطبی است و ولتاژ تحریک کننده  مقدار و شدت آن است. خروجی ها مولفه های  [x] و [Y] هستند. Resolvers با روتور چهار سرب می توانند چرخش [x] و [Y] را با موقعیت شفت که زاویه چرخش مورد نظر را ارائه میدهد انجام دهند.

هنگامی که با تقویت کننده های driver و سیم پیچ معکوس محکم به سیم پیچ ورودی جفت می شوند دقت آنها افزایش پیدا می کند  و می توانند آنها آبشاری (زنجیره هایresolver) برای محاسبه ساختار با چند دوره، شاید از چند زاویه، مانند تفنگ (موقعیت) سفارشات برای رول کشتی و زمین اصلاح شده باشند.

resolver

 

با کلیک بر این قسمت می توانید از تازه های  تکنولوژی و فناوری در قسمت فناوری صنعت برق بهره ببرید

منتشرشده در مقالات
دوشنبه, 14 فروردين 1396 ساعت 07:30

Synchroscope چیست

 Synchroscopeچیست:

دستگاه الکترونیکی Synchroscope ارائه شفافی از اختلاف  فاز واقعی بین ولتاژ BUS (ولتاژ مرجع) و ولتاژ ژنراتور (ولتاژ ورودی) ارائه می دهند.  این نشان دهنده تفاوت فرکانس واقعی مربوط به زمان معکوس صرف شده برای  یک چرخش روشن نقطه بردار می باشد. هنگامی که دو آلترناتور به موازات یکدیگر قرار می گیرند لازم است که فرکانس و فاز یکسان باشد. از این رو Sychroscope  برای بیان تفاوت فاز و فرکانس بین دو آلترناتور AC، که به موازات یکدیگر قرار گرفته اند استفاده می شود.

sync

روش کار Sychroscope:

 تعریف چرخش نقطه بردار با اشاره به ولتاژ BUS ارائه می شود. در صورتی که LED نقطه ای بردار جهت عقربه های ساعت حرکت کند، نشان می دهد که  فرکانس ژنراتور بزرگتر از فرکانس BUS است. این بدان معنی است که سرعت ژنراتور باید توسط اپراتور کاهش می یابد. اگر چراغ LED  در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخد، فرکانس ژنراتور کمتر از فرکانس BUS است. در این صورت دور ژنراتور باید افزایش یابد.

sync

اگر 'T' زمان گرفته شده برای یک چرخش در نظر گرفته شود، اختلاف فرکانس می تواند به عنوان 1 / T =AF  محاسبه شود. به طور مثال اگر فرکانس BUS ، 50 هرتز شود:  نقطه بردار10 ثانیه طول می کشد. برای یک چرخش، جهت عقربه های ساعت. 01/10 = 0.1 هرتز. تفاوت فرکانس = 0.1Hz می باشد. از این رو ما می توانیم استنباط کنیم که فرکانس سیگنال ژنراتور 50.1 هرتز باشد. اگر فرکانس مطابق باشد در حالی که فاز نباشد ، در نتیجه یک چراغ  قرمز که نشان دهنده اختلاف فاز می باشد روشن می شود.

sync 

با کلیک بر این قسمت می توانید از مطالب خواندنی و جذاب تازه های تکنولوژی و فناوری بهره ببرید

منتشرشده در مقالات
دوشنبه, 11 ارديبهشت 1396 ساعت 21:00

ریکلوزر چیست

ریکلوزر چیست:

ریکلوزر یا recloser، یک قطع کننده مدار مجهز به یک مکانیسم است که به صورت خودکار می تواند مدار شکن خودکار را به طور اتوماتیک بعد از باز شدن به دلیل نقصی که در آن به وجود آمده ببندد. تجهیزات برق در سیستم های توزیع سربار برای شناسایی و قطع خطا زودگذر استفاده می شود. از آنجا که بسیاری از مدارهای کوتاه در خطوط هوایی روشن می شوند، ریکلوزر تداوم خدمات به طور خودکار بازگرداندن قدرت به خط بعد از یک گسل زودگذر شده را بهبود می بخشد. تجهیزات برق مدار های خودکار توسط برق در سراسر جهان به عنوان یک دستگاه ضروری برای دستیابی به هدف اصلی خود شناخته شده است.ریکلوزر چیست

recloser

 

مدار داخلی ریکلوزر:

مدار اتوماتیک ریکلوزر در اصل یک دستگاه کامل با اطلاعات لازم  برای تشخیص جریان بالابه زمان و قطع جریان خطا، و همچنین القای انرژی مجدد  خط با بستن دوباره به صورت خودکار است. اگر خطا دائمی باشد ، قفل ریکلوزر پس از چند سری کار کرد از پیش تعیین شده  باز می شود  و بخش خطا را بخش اصلی سیستم جدا می کند.

recloser

ویژگی های طبقه بندی شده ریکلوزر عمده تجهیزات برق مدار اتوماتیک عبارتند از: تک فاز یا سه فاز؛ قطع کننده ها: روغن یا خلاء؛ کنترل: هیدرولیک و یا الکترونیک؛ عایق: نفت، هوا، و یا اپوکسی.

recloser

به منظور جلوگیری از آسیب، هر یک از ایستگاه در امتداد شبکه با قطع کننده توسط circuit breakers   یا فیوزهای که در صورت اتصال کوتاه برق را قطع می کنند محافظت می کند. این یک مشکل عمده برخورد با رویدادهای گذرا است. برای مثال، یک شاخه درخت که هنگام گردباد روی زمین افتاده است و ممکن است یک اتصال کوتاه کرده و باعث خرابی شود. اگر تنها سیستم حفاظت در مراکز توزیع مدار شکن باشد  مناطق زیادی از سیاه می شود در حالی که گروه تعمییرات مدار شکن را ریست می کند.

recloser

با کلیک بر این قسمت می توانید از مطالب خواندنی و جذاب تازه های تکنولوژی و فناوری بهره ببرید

 

منتشرشده در مقالات
دوشنبه, 11 ارديبهشت 1396 ساعت 12:00

فرکانس متر

فرکانس متر ابزاری است که نمایش فرکانس یک سیگنال الکتریکی تناوبی را نمایش میدهد.

انواع مختلفی از فرکانس متر استفاده می شود. بسیاری از ابزار از نوع انحراف معمولا برای اندازه گیری فرکانس های پایین به کار گرفته می شوند اما قادر به استفاده برای فرکانس های بالای 900 هرتز نیز هستند و این، با موازنه دو نیروی متضاد به کار گرفته می شود. تغییرات در فرکانس باعث تغییردر تعادل می شود که می تواند توسط انحراف از یک اشاره گر در مقیاس اندازه گیری، اندازه گیری شود. مدل  deflection در دو نوع الکتریکی مدارهای رزونانس و تابش سنج  هستند.

فرکانس متر

مدار داخلی فرکانس متر:

نمونه ای از یک مدار الکتریکی ساده رزونانس یک متر در حال حرکت سیم پیچ است. در یک نسخه، این دستگاه دارای دو سیم پیچ تنظیم به فرکانس های مختلف و در زاویه سمت راست به یک دیگر با پوینتر متصل به طوری که کل عنصر با اشاره گر متصل می تواند حرکت کند. فرکانس ها در وسط محدوده متر باعث جریان در دو سیم پیچ که تقریبا مساوی هستند و اشاره گر برای نشان دادن نقطه میانی مقیاس می شوند. تغییرات در فرکانس باعث عدم تعادل در جریان در دو سیم پیچ می شود که باعث حرکت اشاره گر می شود.

نوع دیگری از فرکانس که از نوع منحنی نمی باشد، نوع رزونانس می باشد که معمولا در محدوده 10 تا 1000 هرتز استفاده می شود و اگر چه طرح های ویژه می توانند در فرکانس پایین تر یا بالاتر به کار گرفته شوند. این دستگاه ها با استفاده از ساقه استیل کار می کند که مانند tunning fork  تحت اثر جریان الکتریکی از طریق یک سیم پیچ کار می کند.

مدار داخلی فرکانس متر

 

انواع فرکانس متر:

1) فرکانس متر دیجیتالی

2) فرکانس متر عقربه ای

فرکانس متر عقربه ای

فرکانس دیجیتال:

فرکانس دیجیتال یک ابزار با هدف کلی است که با دقت سه رقم اعشار نمایش فرکانس یک سیگنال الکتریکی تناوبی است. این دستگاه  تعداد نوسانات که در طول  فاصله معین زمانی رخ می دهد را می شمارد. همانطور که دوره پیش تعیین شده تکمیل می شود، میانگین در صفحه نمایش نشان داده می شود و شمارنده به صفر بر می گردد. انواع مختلفی از این دستگاهها در دسترس می باشد که در عمل در یک فرکانس ثابت یا متغیر می باشد. اما اگر هر فرکانس متر در فرکانس متفاوتی از رنج مشخص عمل ، می تواند به صورت غیر طبیعی کار کند. برای اندازه گیری فرکانس های پایین، در متر نوع انحراف استفاده می شود و به طور گسترده ای استفاده می شود. دستگاههای منحنی شکل دو نوع می باشند، دور بسامد الکتریکی و منمترس.

فرکانس متر دیجیتالی

 

با کلیک بر این قسمت می توانید از مطالب خواندنی و جذاب تازه های تکنولوژی و فناوری بهره ببرید

منتشرشده در مقالات
دوشنبه, 07 فروردين 1396 ساعت 16:30

خازن چیست

خازن چیست؟:

خازن یا  capacitor  یک جزء الکترونیکی منفعل است که ذخیره انرژی به شکل یک میدان الکترواستاتیک را انجام می دهد. در ساده ترین فرم، خازن از دو صفحه تشکیل شده است که توسط یک ماده عایق به نام دی الکتریک از هم جدا شده اند. ظرفیت خازنی به طور مستقیم متناسب با سطح صفحات است، و به طور معکوس متناسب با جدایی بین صفحات است. ظرفیت خازن  به دی الکتریک ثابت ماده جدا کننده صفحات بستگی دارد.خازن چیست؟ 

خازن

کاربرد خازن:

خازن به طور گسترده ای در مدارهای الکترونیکی برای مسدود کردن جریان مستقیم استفاده می شوند در حالی که اجازه می دهد جریان متناوب عبور کند. خازن ها در شبکه های فیلتر آنالوگ،  خروجی های منبع تغذیه را هموار می کنند. در مدارهای رزونانس خازن ها امواج رادیویی را به فرکانس های خاص تبدیل می کنند. در سیستم های انتقال توان الکتریکی، خازن تثبیت ولتاژ و قدرت جریان را بر عهده دارد. ذخیره سازی انرژی در خازن به عنوان حافظه پویا در کامپیوترهای دیجیتالی اخیر مورد بهره برداری قرار گرفته است.

خازن

 

ساختمان و عملکرد خازن:

بیشتر خازن ها شامل حداقل دو هادی الکتریکی که اغلب به شکل صفحات فلزی یا سطوح جدا شده هستند یا توسط یک دی الکتریک واسطه  از هم جدا شده اند. کانداکتور میتواند به شکل  فویل، فیلم نازک، مهره متخلخل، فلز، و یا یک الکترولیت باشد. دی الکتریک نارسانا برای افزایش ظرفیت شارژ خازن استفاده می شود. مواد معمولا به عنوان دی الکتریک مانند  شیشه، سرامیک، فیلم پلاستیکی، کاغذ، میکا، و لایه های اکسید استفاده می شوند . خازن به طور گسترده ای به عنوان بخشی از مدارهای الکتریکی در بسیاری از دستگاه های الکتریکی معمول استفاده می شوند. بر خلاف resistor، خازن ایده آل انرژی را پراکنده نمی کند.

خازن

انواع خازن:

خازن الکترولیتی

خازن عدسی

خازن استوانه ای

خازن بشکه ای

 

با کلیک بر این قسمت می توانید از مطالب خواندنی و جذاب تازه های تکنولوژی و فناوری بهره ببرید

 

منتشرشده در مقالات
صفحه1 از2

پیمان الکتریک در سال 1377 توسط برادران هرمان مقدم افتتاح گردید که به عنوان واردکننده و تامین کننده کلیه لوازم برقی، صنعتی فعالیت می نماید .