انکودر غیر قابل برنامه ریزی

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

انکودر غیر قابل برنامه ریزی سری EIL580 با شفت 10 و با پالس 1024، 2048، 4096 در بازرگانی پیمان الکتریک

EIL580-SC10.5FE.01024.A

EIL580-SC10.5FE.02048.A

EIL580-SC10.5FN.01024.A

EIL580-SC10.5FN.02048.A

EIL580-SY06.5FE.01024.A

EIL580-SY06.5FE.02048.A

EIL580-SY06.5FN.01024.A

EIL580-SY06.5FN.02048.A

انکودر بامر سری 580