%ق ظ، %25 %187 %1396 ساعت %03:%مهر

تفاوت رعد و برق و آذرخش

رعد و برق:

هنگامی که ابرها با یکدیگر برخورد می کنند یکی از آن ها دارای بار مثبت و دیگری دارای بار منفی می شود و در اثر برخورد بارهای ناهم نام، تخلیه الکتریی بین ابرها صورت می گیرد که به رخداد تخلیه ی بار الکتریکی بین دو ابر رعد و برق می گویند. گفتنی است که رعد و برق معمول ترین و رایج ترین نوع تخلیه بار الکتریکی در ابر می باشد.

رعد و برق

آذرخش:

هنگامی که ابرها با کوه ها و درختان برخورد می کنند اصطکاکی به وجود می آورد که سبب منفی شدن بار الکتریکی ابر می شود. همین ابر در مناطق مرتفع مثل برج ها تخلیه بار الکتریکی می کند . به پدیده تخلیه بار الکتریکی بین ابر و زمین آذرخش می گویند.

آذرخش

منتشرشده در فناوری صنعت برق

پیمان الکتریک در سال 1377 توسط برادران هرمان مقدم افتتاح گردید که به عنوان واردکننده و تامین کننده کلیه لوازم برقی، صنعتی فعالیت می نماید .