انکودر سینوسی/کسینوسی Sine/Cosine

انکودر سینوسی/کسینوسی Sine/Cosine

انکودرهای سینوسی و کسینوسی به دلیل سیستم داخلی پیشرفته برای کاربرهایی که نیازمند دقت بالایی می باشد مورد استفاده قرار می گیرد از جمله کاربرد های این مدل ازانکودر نصب بر روی سروو موتورها برای مصارف دقت بالامی باشد.

انکودر های سینوسی و کسینوسی بر خلاف انکودر های افزایشی و مطلق پالس ها را به صورت آنالوگ شمارش می کند در حالی که انکودر های اینکریمنتال و ابسولوت این روند به صورت دیجیتال صورت می گیرد. مزیت این انکودر ها در نمایش نمودار سینوسی شکل است که با اندازه گیری اختلاف فاز ، فرکانس و هم چنین نقاط صفر سیگنال ها می توانیم جهت حرکت ، سرعت و موقعیت شفت را بیابیم. نمونه نمودار انکودر سینوسی و کسینوسی نمونه نمودار انکودر مطلق و افزایشی جهت مشاهده ویدیو انکودر بامر baumer به انتهای صفحه مراجعه فرمایید.
انکودر های سینوسی و کسینوسی بر خلاف انکودر های افزایشی و مطلق پالس ها را به صورت آنالوگ شمارش می کند در حالی که انکودر های اینکریمنتال و ابسولوت این روند به صورت دیجیتال صورت می گیرد. مزیت این انکودر ها در نمایش نمودار سینوسی شکل است که با اندازه گیری اختلاف فاز ، فرکانس و هم چنین نقاط صفر سیگنال ها می توانیم جهت حرکت ، سرعت و موقعیت شفت را بیابیم. نمونه نمودار انکودر سینوسی و کسینوسی نمونه نمودار انکودر مطلق و افزایشی جهت مشاهده ویدیو انکودر بامر baumer به انتهای صفحه مراجعه فرمایید.
انکودر های سینوسی و کسینوسی بر خلاف انکودر های افزایشی و مطلق پالس ها را به صورت آنالوگ شمارش می کند در حالی که انکودر های اینکریمنتال و ابسولوت این روند به صورت دیجیتال صورت می گیرد. مزیت این انکودر ها در نمایش نمودار سینوسی شکل است که با اندازه گیری اختلاف فاز ، فرکانس و هم چنین نقاط صفر سیگنال ها می توانیم جهت حرکت ، سرعت و موقعیت شفت را بیابیم. نمونه نمودار انکودر سینوسی و کسینوسی نمونه نمودار انکودر مطلق و افزایشی جهت مشاهده ویدیو انکودر بامر baumer به انتهای صفحه مراجعه فرمایید.
انکودر های سینوسی و کسینوسی بر خلاف انکودر های افزایشی و مطلق پالس ها را به صورت آنالوگ شمارش می کند در حالی که انکودر های اینکریمنتال و ابسولوت این روند به صورت دیجیتال صورت می گیرد. مزیت این انکودر ها در نمایش نمودار سینوسی شکل است که با اندازه گیری اختلاف فاز ، فرکانس و هم چنین نقاط صفر سیگنال ها می توانیم جهت حرکت ، سرعت و موقعیت شفت را بیابیم. نمونه نمودار انکودر سینوسی و کسینوسی نمونه نمودار انکودر مطلق و افزایشی جهت مشاهده ویدیو انکودر بامر baumer به انتهای صفحه مراجعه فرمایید.
انکودر های سینوسی و کسینوسی بر خلاف انکودر های افزایشی و مطلق پالس ها را به صورت آنالوگ شمارش می کند در حالی که انکودر های اینکریمنتال و ابسولوت این روند به صورت دیجیتال صورت می گیرد. مزیت این انکودر ها در نمایش نمودار سینوسی شکل است که با اندازه گیری اختلاف فاز ، فرکانس و هم چنین نقاط صفر سیگنال ها می توانیم جهت حرکت ، سرعت و موقعیت شفت را بیابیم. نمونه نمودار انکودر سینوسی و کسینوسی نمونه نمودار انکودر مطلق و افزایشی جهت مشاهده ویدیو انکودر بامر baumer به انتهای صفحه مراجعه فرمایید.
انکودر های سینوسی و کسینوسی بر خلاف انکودر های افزایشی و مطلق پالس ها را به صورت آنالوگ شمارش می کند در حالی که انکودر های اینکریمنتال و ابسولوت این روند به صورت دیجیتال صورت می گیرد. مزیت این انکودر ها در نمایش نمودار سینوسی شکل است که با اندازه گیری اختلاف فاز ، فرکانس و هم چنین نقاط صفر سیگنال ها می توانیم جهت حرکت ، سرعت و موقعیت شفت را بیابیم. نمونه نمودار انکودر سینوسی و کسینوسی نمونه نمودار انکودر مطلق و افزایشی جهت مشاهده ویدیو انکودر بامر baumer به انتهای صفحه مراجعه فرمایید.
انکودر های سینوسی و کسینوسی بر خلاف انکودر های افزایشی و مطلق پالس ها را به صورت آنالوگ شمارش می کند در حالی که انکودر های اینکریمنتال و ابسولوت این روند به صورت دیجیتال صورت می گیرد. مزیت این انکودر ها در نمایش نمودار سینوسی شکل است که با اندازه گیری اختلاف فاز ، فرکانس و هم چنین نقاط صفر سیگنال ها می توانیم جهت حرکت ، سرعت و موقعیت شفت را بیابیم. نمونه نمودار انکودر سینوسی و کسینوسی نمونه نمودار انکودر مطلق و افزایشی جهت مشاهده ویدیو انکودر بامر baumer به انتهای صفحه مراجعه فرمایید.
انکودر های سینوسی و کسینوسی بر خلاف انکودر های افزایشی و مطلق پالس ها را به صورت آنالوگ شمارش می کند در حالی که انکودر های اینکریمنتال و ابسولوت این روند به صورت دیجیتال صورت می گیرد. مزیت این انکودر ها در نمایش نمودار سینوسی شکل است که با اندازه گیری اختلاف فاز ، فرکانس و هم چنین نقاط صفر سیگنال ها می توانیم جهت حرکت ، سرعت و موقعیت شفت را بیابیم. نمونه نمودار انکودر سینوسی و کسینوسی نمونه نمودار انکودر مطلق و افزایشی جهت مشاهده ویدیو انکودر بامر baumer به انتهای صفحه مراجعه فرمایید.