یکشنبه, 25 آبان 1393 ساعت 14:15

BHG HighRes

انکودر افزایشی BAUMER بامر آلمان (INCREMENTAL ENCODER) با کد سفارش BHG HIGHRES

 • انکودر هالو شفت
 • شکل موج مربعی
 • با قطر هالو شفت 12 میلی متر
 • با ولتاژ خروجی 5 الی 30 ولت به صورت DC
 • دارای استانداردهای اروپایی، UL ، CE و CSA
 • دارای سیستم جلوگیری از شوک های ناگهانی الکتریکی
 • محصول کشور آلمان

Encoder Baumer آلمان

جهت مشاهده ویدیو انکودر بامر baumer به انتهای صفحه مراجعه فرمایید.

منتشرشده در انکودر Hallow Shaft
یکشنبه, 25 آبان 1393 ساعت 21:09

BHF HighRes

انکودر افزایشی BAUMER بامر آلمان (INCREMENTAL ENCODER) با کد سفارش BHF HIGHRES

 • انکودر هالو شفت
 • شکل موج مربعی
 • با قطر هالو شفت 12 میلی متر
 • با ولتاژ خروجی 5 الی 30 ولت به صورت DC
 • دارای استانداردهای اروپایی، UL ، CE و CSA
 • دارای سیستم جلوگیری از شوک های ناگهانی الکتریکی
 • محصول کشور آلمان

انکودر

جهت مشاهده ویدیو انکودر بامر baumer به انتهای صفحه مراجعه فرمایید.

منتشرشده در انکودر Hallow Shaft
یکشنبه, 25 آبان 1393 ساعت 14:05

ITD21H00

انکودر افزایشی BAUMER بامر آلمان (INCREMENTAL ENCODER) با کد سفارش ITD21H00

 • انکودر هالو شفت
 • شکل موج مربعی
 • با قطر هالو شفت 10و 14 میلی متر
 • با ولتاژ خروجی 5 الی 30 ولت به صورت DC
 • دارای استانداردهای اروپایی، UL ، CE و CSA
 • دارای سیستم جلوگیری از شوک های ناگهانی الکتریکی
 • محصول کشور آلمان

انکودر

جهت مشاهده ویدیو انکودر بامر baumer به انتهای صفحه مراجعه فرمایید.

منتشرشده در انکودر Hallow Shaft
یکشنبه, 25 آبان 1393 ساعت 10:33

G0333

انکودر افزایشی BAUMER بامر آلمان (INCREMENTAL ENCODER) با کد سفارش G0333

 • انکودر هالو شفت
 • شکل موج مربعی
 • با قطر هالو شفت 12 و 14 میلی متر
 • با ولتاژ خروجی 5 الی 30 ولت به صورت DC
 • دارای استانداردهای اروپایی، UL ، CE و CSA
 • دارای سیستم جلوگیری از شوک های ناگهانی الکتریکی
 • محصول کشور آلمان

انکودر

جهت مشاهده ویدیو انکودر بامر baumer به انتهای صفحه مراجعه فرمایید.

منتشرشده در انکودر Hallow Shaft
یکشنبه, 25 آبان 1393 ساعت 17:18

BRID 58S

انکودر افزایشی BAUMER بامر آلمان (INCREMENTAL ENCODER) با کد سفارش BRID 58S

 • انکودر هالو شفت
 • شکل موج مربعی
 • با قطر هالو شفت 12 میلی متر
 • با ولتاژ خروجی 5 الی 30 ولت به صورت DC
 • دارای استانداردهای اروپایی، UL ، CE و CSA
 • دارای سیستم جلوگیری از شوک های ناگهانی الکتریکی
 • محصول کشور آلمان

انکودر

جهت مشاهده ویدیو انکودر بامر baumer به انتهای صفحه مراجعه فرمایید.

منتشرشده در انکودر Hallow Shaft
یکشنبه, 25 آبان 1393 ساعت 10:13

BRIH 58S

انکودر افزایشی BAUMER بامر آلمان (INCREMENTAL ENCODER) با کد سفارش BRIH 58S

 • انکودر هالو شفت
 • شکل موج مربعی
 • با قطر هالو شفت 12 میلی متر
 • با ولتاژ خروجی 5 الی 30 ولت به صورت DC
 • دارای استانداردهای اروپایی، UL ، CE و CSA
 • دارای سیستم جلوگیری از شوک های ناگهانی الکتریکی
 • محصول کشور آلمان

انکودر

جهت مشاهده ویدیو انکودر بامر baumer به انتهای صفحه مراجعه فرمایید.

منتشرشده در انکودر Hallow Shaft
یکشنبه, 25 آبان 1393 ساعت 20:39

EIL580-T

انکودر افزایشی BAUMER بامر آلمان (INCREMENTAL ENCODER) با کد سفارش EIL580-T

 • انکودر هالو شفت
 • شکل موج مربعی
 • با قطر هالو شفت 8 و 15 میلی متر
 • با ولتاژ خروجی 5 الی 30 ولت به صورت DC
 • دارای استانداردهای اروپایی، UL ، CE و CSA
 • دارای سیستم جلوگیری از شوک های ناگهانی الکتریکی
 • محصول کشور آلمان

انکودر

جهت مشاهده ویدیو انکودر بامر baumer به انتهای صفحه مراجعه فرمایید.

منتشرشده در انکودر Hallow Shaft
یکشنبه, 25 آبان 1393 ساعت 17:05

EIL580-B

انکودر افزایشی BAUMER بامر آلمان (INCREMENTAL ENCODER) با کد سفارش EIL580-B

 • انکودر هالو شفت
 • شکل موج مربعی
 • با قطر هالو شفت 8 و 15 میلی متر
 • با ولتاژ خروجی 5 الی 30 ولت به صورت DC
 • دارای استانداردهای اروپایی، UL ، CE و CSA
 • دارای سیستم جلوگیری از شوک های ناگهانی الکتریکی
 • محصول کشور آلمان

انکودر

جهت مشاهده ویدیو انکودر بامر baumer به انتهای صفحه مراجعه فرمایید.

منتشرشده در انکودر Hallow Shaft
یکشنبه, 25 آبان 1393 ساعت 13:21

BRIH40

انکودر افزایشی BAUMER بامر آلمان (INCREMENTAL ENCODER) با کد سفارش BRIH40

 • انکودر هالو شفت
 • شکل موج مربعی
 • با قطر هالو شفت 6 و 12 میلی متر
 • با ولتاژ خروجی 5 الی 28 ولت به صورت DC
 • دارای استانداردهای اروپایی، UL ، CE و CSA
 • دارای سیستم جلوگیری از شوک های ناگهانی الکتریکی
 • محصول کشور آلمان

انکودر

جهت مشاهده ویدیو انکودر بامر baumer به انتهای صفحه مراجعه فرمایید.

منتشرشده در انکودر Hallow Shaft
یکشنبه, 25 آبان 1393 ساعت 06:07

BHK 16

انکودر افزایشی BAUMER بامر آلمان (INCREMENTAL ENCODER) با کد سفارش BHK 16

 • انکودر هالو شفت
 • شکل موج مربعی
 • با قطر هالو شفت 12 میلی متر
 • با ولتاژ خروجی 5 الی 30 ولت به صورت DC
 • دارای استانداردهای اروپایی، UL ، CE و CSA
 • دارای سیستم جلوگیری از شوک های ناگهانی الکتریکی
 • محصول کشور آلمان

انکودر

جهت مشاهده ویدیو انکودر بامر baumer به انتهای صفحه مراجعه فرمایید.

منتشرشده در انکودر Hallow Shaft
صفحه1 از2