کوپلینگ SUNGIL مدل SRB با کد فنی SRB-22 6*8 با قطر داخلی 8*6 میلی متر و قطر بیرونی 22 میلی متر و ارتفاع 25 میلی متر. با حداکثر 17000 دور در دقیقه و گشتاور 2 نیوتن بر متر. دارای استانداردهای ISO14001 ،2004 ، ISO9001:2008 ، INNO-BIZ (SMBA) ، KOITA ، KOAMI ، SNUST ، KITA ، MKE و SMBA
کوپلینگ SUNGIL مدل SRB با کد فنی SRB-22C 10*10 با قطر داخلی 10*10 میلی متر و قطر بیرونی 22 میلی متر و ارتفاع 26.5 میلی متر. با حداکثر 7000 دور در دقیقه و گشتاور 2 نیوتن بر متر. دارای استانداردهای ISO14001 ،2004 ، ISO9001:2008 ، INNO-BIZ (SMBA) ، KOITA ، KOAMI ، SNUST ، KITA ، MKE و SMBA
کوپلینگ SUNGIL مدل SRB با کد فنی SRB-22C 6*8 با قطر داخلی 8*6 میلی متر و قطر بیرونی 22 میلی متر و ارتفاع 26.5 میلی متر. با حداکثر 7000 دور در دقیقه و گشتاور 2 نیوتن بر متر. دارای استانداردهای ISO14001 ،2004 ، ISO9001:2008 ، INNO-BIZ (SMBA) ، KOITA ، KOAMI ، SNUST ، KITA ، MKE و SMBA
کوپلینگ SUNGIL مدل SRB با کد فنی SRB-22C 8*8 با قطر داخلی 8*8 میلی متر و قطر بیرونی 22 میلی متر و ارتفاع 26.5 میلی متر. با حداکثر 7000 دور در دقیقه و گشتاور 2 نیوتن بر متر. دارای استانداردهای ISO14001 ،2004 ، ISO9001:2008 ، INNO-BIZ (SMBA) ، KOITA ، KOAMI ، SNUST ، KITA ، MKE و SMBA
کوپلینگ SUNGIL مدل SRB با کد فنی SRB-19 8*8 با قطر داخلی 8*8 میلی متر و قطر بیرونی 19 میلی متر و ارتفاع 22 میلی متر. با حداکثر 20000 دور در دقیقه و گشتاور 1.2 نیوتن بر متر. دارای استانداردهای ISO14001 ،2004 ، ISO9001:2008 ، INNO-BIZ (SMBA) ، KOITA ، KOAMI ، SNUST ، KITA ، MKE و SMBA
کوپلینگ SUNGIL مدل SRB با کد فنی SRB-19 6*6 با قطر داخلی 6*6 میلی متر و قطر بیرونی 19 میلی متر و ارتفاع 22 میلی متر. با حداکثر 20000 دور در دقیقه و گشتاور 1.2 نیوتن بر متر. دارای استانداردهای ISO14001 ،2004 ، ISO9001:2008 ، INNO-BIZ (SMBA) ، KOITA ، KOAMI ، SNUST ، KITA ، MKE و SMBA
کوپلینگ SUNGIL مدل SRB با کد فنی SRB-19C 8*8 با قطر داخلی 8*8 میلی متر و قطر بیرونی 19 میلی متر و ارتفاع 23 میلی متر. با حداکثر 8000 دور در دقیقه و گشتاور 1.8 نیوتن بر متر. دارای استانداردهای ISO14001 ،2004 ، ISO9001:2008 ، INNO-BIZ (SMBA) ، KOITA ، KOAMI ، SNUST ، KITA ، MKE و SMBA
کوپلینگ SUNGIL مدل SRB با کد فنی SRB-19C 6*6 با قطر داخلی 6*6 میلی متر و قطر بیرونی 19 میلی متر و ارتفاع 23 میلی متر. با حداکثر 8000 دور در دقیقه و گشتاور 1.8 نیوتن بر متر. دارای استانداردهای ISO14001 ،2004 ، ISO9001:2008 ، INNO-BIZ (SMBA) ، KOITA ، KOAMI ، SNUST ، KITA ، MKE و SMBA
کوپلینگ SUNGIL مدل SRB با کد فنی SRB-16C 3*3 با قطر داخلی 3*3 میلی متر و قطر بیرونی 16 میلی متر و ارتفاع 21.5 میلی متر. با حداکثر 10000 دور در دقیقه و گشتاور 0.8 نیوتن بر متر. دارای استانداردهای ISO14001 ،2004 ، ISO9001:2008 ، INNO-BIZ (SMBA) ، KOITA ، KOAMI ، SNUST ، KITA ، MKE و SMBA
کوپلینگ SUNGIL مدل SRB با کد فنی SRBA-32C 10*10 با قطر داخلی 10*10میلی متر و قطر بیرونی 32 میلی متر و ارتفاع 39 میلی متر. با حداکثر 5000 دور در دقیقه و گشتاور 5.2 نیوتن بر متر. دارای استانداردهای ISO14001 ،2004 ، ISO9001:2008 ، INNO-BIZ (SMBA) ، KOITA ، KOAMI ، SNUST ، KITA ، MKE و SMBA
کوپلینگ SUNGIL مدل SRB با کد فنی SRBA-32C 8*10 با قطر داخلی 10*8 میلی متر و قطر بیرونی 32 میلی متر و ارتفاع 39 میلی متر. با حداکثر 5000 دور در دقیقه و گشتاور 5.2 نیوتن بر متر. دارای استانداردهای ISO14001 ،2004 ، ISO9001:2008 ، INNO-BIZ (SMBA) ، KOITA ، KOAMI ، SNUST ، KITA ، MKE و SMBA
کوپلینگ SUNGIL مدل SRB با کد فنی SRBA-32C 8*8 با قطر داخلی 8*8 میلی متر و قطر بیرونی 32 میلی متر و ارتفاع 39 میلی متر. با حداکثر 5000 دور در دقیقه و گشتاور 5.2 نیوتن بر متر. دارای استانداردهای ISO14001 ،2004 ، ISO9001:2008 ، INNO-BIZ (SMBA) ، KOITA ، KOAMI ، SNUST ، KITA ، MKE و SMBA