شتاب سنج (QG40N-KAXYZh-12,0-AV-PT (acceleration sensors با خروجی 0.5 تا 4.5 ولت و دقت بین 0.2 تا 0.4 و ولتاژ تغذیه 10v DC تا 30v DC و خروجی کانکتور M12 و رنج تحمل دمای 25- تا 85+ درجه سانتی گراد. پیمان الکتریک نماینده انحصاری dissensor هلند در ایران.
شتاب سنج (QG40N-KAXYZh-12,0-AI-PT (Acceleration sensor با خروجی 4 تا 20 میلی آمپر و دقت بین 0.2 تا 0.4 و ولتاژ تغذیه 10v DC تا 30v DC و خروجی کانکتور M12 و رنج تحمل دمای 25- تا 85+ درجه سانتی گراد. بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری dissensor هلند در ایران.
شتاب سنج (QG40N-KAXYZh-4,0-AI-PT (acceleration sensors با خروجی 4 تا 20 میلی آمپر و دقت بین 0.5 تا 0.9 و ولتاژ تغذیه 10v DC تا 30v DC و خروجی کانکتور M12 و رنج تحمل دمای 25- تا 85+ درجه سانتی گراد. بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری dissensor هلند درایران.
شتاب سنج (QG40N-KAXYZh-1,5-AV-PT (acceleration sensors با خروجی 0.5 تا 4.5 ولت و دقت بین 0.1 تا 0.2 و ولتاژ تغذیه 10v DC تا 30v DC و خروجی کانکتور M12 و رنج تحمل دمای 25- تا 85+ درجه سانتی گراد. بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری dissensor هلند در ایران.
شتاب سنج QG40N-KAXYZh-1,5-AI-PT (acceleration sensors) با خروجی 4 تا 20 میلی آمپر و دقت بین 0.1 تا 0.2 و ولتاژ تغذیه 10 v DC تا 30 v DC و خروجی کانکتور M12 و رنج تحمل دمای 25- تا 85+ درجه سانتی گراد. بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری dissensor هلند در ایران.
شتاب سنج QG40-KAXY-1,5E-AV-K (acceleration sensors) با خروجی 0.5 تا 4.5 ولت و ولتاژ تغذیه 10 v DC تا 30 v DC و خروجی کانکتور M12 و رنج تحمل دمای 25- تا 85+ درجه سانتی گراد. بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری dissensor هلند در ایران.
شتاب سنج (QG30-KAX-12,0E-AV-K (acceleration sensors با خروجی 0.5 تا 4.5 ولت و دقت بین 0.2 تا 0.4 و ولتاژ تغذیه 10v DC تا 30v DC و خروجی کانکتور M12 و رنج تحمل دمای 25- تا 85+ درجه سانتی گراد. بازرگانی پیمان االکتریک نماینده انحصاری dissensor هلند در ایران.
شتاب سنج (QG30-KAX-12,0E-AI-K (acceleration sensors با خروجی 4 تا 20 میلی آمپر و دقت بین 0.2 تا 0.4 و ولتاژ تغذیه 10v DC تا 30v DC و خروجی کانکتور M12 و رنج تحمل دمای 25- تا 85+ درجه سانتی گراد. بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری dissensor هلند درایران.
شتاب سنج (QG30-KAX-4,0E-AV-K (acceleration sensors با خروجی 0.5 تا 4.5 ولت و ولتاژ تغذیه 10v DC تا 30v DC و خروجی کانکتور M12 و رنج تحمل دمای 25- تا 85+ درجه سانتی گراد. بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری dissensor هلند در ایران.
شتاب سنج (QG30-KAX-4,0E-AI-K (acceleration sensors با خروجی 4 تا 20 میلی آمپر و دقت بین 0.1 تا 0.2 و ولتاژ تغذیه 10v DC تا 30v DC و خروجی کانکتور M12 و رنج تحمل دمای 25- تا 85+ درجه سانتی گراد. بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری dissensor هلند در ایران.
شتاب سنج (G30-KAX-2,0E-AV-K (acceleration sensors با خروجی 0.5 تا 4.5 ولت و دقت بین 0.5 تا 0.9 و ولتاژ تغذیه 10v DC تا 30v DC و خروجی کانکتور M12 و رنج تحمل دمای 25- تا 85+ درجه سانتی گراد. بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری dissensor هلند در ایران.
شتاب سنج (QG30-KAX-1,5E-AV-K (acceleration sensors با خروجی 0.5 تا 4.5 ولت و دقت بین 0.2 تا 0.4 و ولتاژ تغذیه 10v DC تا 30v DC و خروجی کانکتور M12 و رنج تحمل دمای 25- تا 85+ درجه سانتی گراد. بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری dissensor هلند در ایران.