روتاری انکودر BAUMER

 

 

انکودر شفت دار BAUMER

 

 

روتاری انکودر(انکدر) EIL580P-SC10.5FF

روتاری انکودر(انکودر) بامر با قطر شفت 10 میلیمتر، خروجی سوکتی، ولتاژ ورودی 4.75 ولت الی 30 ولت DC ، شکل موج مربعی و دارای استانداردهای اروپایی، UL و CE با بالاترین کیفیت قابل ارائه می باشد. همچنین انکودر دارای سیستم حفاظتی نویزگیر می باشد.


انکودر 

روتاری انکودر SHAFT10

  

 

روتاری انکودر(انکدر) EIL580P-TT10.5RF

روتاری انکودر(انکودر) بامر با قطر شفت 10 میلیمتر، خروجی کابلی، ولتاژ ورودی 4.75 ولت الی 30 ولت DC ، شکل موج مربعی و دارای استانداردهای اروپایی، UL و CE با بالاترین کیفیت قابل ارائه می باشد. همچنین انکودر دارای سیستم حفاظتی نویزگیر می باشد.


 انکودر 

روتاری انکودر SHAFT10

 

 

روتاری انکودر(انکدر) EIL580P-SY06.5RF

روتاری انکودر(انکودر) بامر با قطر شفت 6 میلیمتر، خروجی کابلی، ولتاژ ورودی 4.75 ولت الی 30 ولت DC ، شکل موج مربعی و دارای استانداردهای اروپایی، UL و CE با بالاترین کیفیت قابل ارائه می باشد. همچنین انکودر دارای سیستم حفاظتی نویزگیر می باشد.


 انکودر 

 روتاری انکودر SHAFT 6

روتاری انکودر(انکدر) EIL580P-SY06.5FF

روتاری انکودر(انکودر) بامر با قطر شفت 6 میلیمتر، خروجی سوکتی، ولتاژ ورودی 4.75 ولت الی 30 ولت DC ، شکل موج مربعی و دارای استانداردهای اروپایی، UL و CE با بالاترین کیفیت قابل ارائه می باشد. همچنین انکودر دارای سیستم حفاظتی نویزگیر می باشد.


 انکودر

 

 روتاری انکودر SHAFT 6

انکودر بدون شفت BAUMER

 

 

روتاری انکودر(انکدر) EIL580P-TT15.5FF

روتاری انکودر(انکودر) بامر با قطر هالو 15 میلیمتر، خروجی سوکتی، ولتاژ ورودی 4.75 ولت الی 30 ولت DC ، شکل موج مربعی و دارای استانداردهای اروپایی، UL و CE با بالاترین کیفیت قابل ارائه می باشد. همچنین انکودر دارای سیستم حفاظتی نویزگیر می باشد.


انکودر 

 روتاری انکودر HALLOW SHAFT 15

  

 

روتاری انکودر(انکدر) EIL580P-TT14.5FF

روتاری انکودر(انکودر) بامر با قطر هالو 14 میلیمتر، خروجی سوکتی، ولتاژ ورودی 4.75 ولت الی 30 ولت DC ، شکل موج مربعی و دارای استانداردهای اروپایی، UL و CE با بالاترین کیفیت قابل ارائه می باشد. همچنین انکودر دارای سیستم حفاظتی نویزگیر می باشد.


انکودر 

 روتاری انکودر HALLOW SHAFT 15
 

 

روتاری انکودر(انکدر) EIL580P-TT12.5FF

روتاری انکودر(انکودر) بامر با قطر هالو 12 میلیمتر، خروجی سوکتی، ولتاژ ورودی 4.75 ولت الی 30 ولت DC ، شکل موج مربعی و دارای استانداردهای اروپایی، UL و CE با بالاترین کیفیت قابل ارائه می باشد. همچنین انکودر دارای سیستم حفاظتی نویزگیر می باشد.


 انکودر

 روتاری انکودر HALLOW SHAFT 15

 

 

روتاری انکودر(انکدر) EIL580P-TT10.5FF

روتاری انکودر(انکودر) بامر با قطر هالو 10 میلیمتر، خروجی سوکتی، ولتاژ ورودی 4.75 ولت الی 30 ولت DC ، شکل موج مربعی و دارای استانداردهای اروپایی، UL و CE با بالاترین کیفیت قابل ارائه می باشد. همچنین انکودر دارای سیستم حفاظتی نویزگیر می باشد.


انکودر 

 روتاری انکودر HALLOW SHAFT 15

 

 

روتاری انکودر(انکدر) EIL580P-TT8.5FF

روتاری انکودر(انکودر) بامر با قطر هالو 8 میلیمتر، خروجی سوکتی، ولتاژ ورودی 4.75 ولت الی 30 ولت DC ، شکل موج مربعی و دارای استانداردهای اروپایی، UL و CE با بالاترین کیفیت قابل ارائه می باشد. همچنین انکودر دارای سیستم حفاظتی نویزگیر می باشد.

 


 انکودر 

 روتاری انکودر HALLOW SHAFT 15

 

 

روتاری انکودر(انکدر) EIL580P-TT10.5RF

روتاری انکودر(انکودر) بامر با قطر هالو 15 میلیمتر، خروجی کابلی، ولتاژ ورودی 4.75 ولت الی 30 ولت DC ، شکل موج مربعی و دارای استانداردهای اروپایی، UL و CE با بالاترین کیفیت قابل ارائه می باشد. همچنین انکودر دارای سیستم حفاظتی نویزگیر می باشد.


انکودر 

روتاری انکودر  

 

 

روتاری انکودر(انکدر) EIL580P-TT15.5RF

روتاری انکودر(انکودر) بامر با قطر هالو 15 میلیمتر، خروجی کابلی، ولتاژ ورودی 4.75 ولت الی 30 ولت DC ، شکل موج مربعی و دارای استانداردهای اروپایی، UL و CE با بالاترین کیفیت قابل ارائه می باشد. همچنین انکودر دارای سیستم حفاظتی نویزگیر می باشد.


انکودر 

 روتاری انکودر

 

 

روتاری انکودر(انکدر) EIL580P-TT14.5RF

روتاری انکودر(انکودر) بامر با قطر هالو 14 میلیمتر، خروجی کابلی، ولتاژ ورودی 4.75 ولت الی 30 ولت DC ، شکل موج مربعی و دارای استانداردهای اروپایی، UL و CE با بالاترین کیفیت قابل ارائه می باشد. همچنین انکودر دارای سیستم حفاظتی نویزگیر می باشد.


انکودر 

 روتاری انکودر

 

 

روتاری انکودر(انکدر) EIL580P-TT12.5RF

روتاری انکودر(انکودر) بامر با قطر هالو 12 میلیمتر، خروجی کابلی، ولتاژ ورودی 4.75 ولت الی 30 ولت DC ، شکل موج مربعی و دارای استانداردهای اروپایی، UL و CE با بالاترین کیفیت قابل ارائه می باشد. همچنین انکودر دارای سیستم حفاظتی نویزگیر می باشد.


انکودر 

 روتاری انکودر

 

 

روتاری انکودر(انکدر) EIL580P-TT8.5RF

روتاری انکودر(انکودر) بامر با قطر هالو 8 میلیمتر، خروجی کابلی، ولتاژ ورودی 4.75 ولت الی 30 ولت DC ، شکل موج مربعی و دارای استانداردهای اروپایی، UL و CE با بالاترین کیفیت قابل ارائه می باشد. همچنین انکودر دارای سیستم حفاظتی نویزگیر می باشد.


انکودر 

 روتاری انکودر

پیمان الکتریک در سال 1377 توسط برادران هرمان مقدم افتتاح گردید که به عنوان واردکننده و تامین کننده کلیه لوازم برقی، صنعتی فعالیت می نماید .