روتاری انکودر BAUMER

روتاری انکودر BAUMER

روتاری انکودر(انکدر) EIL580P-TT12.5FF

روتاری انکودر(انکودر) بامر با قطر هالو 12 میلیمتر، خروجی سوکتی، ولتاژ ورودی 4.75 ولت الی 30 ولت DC ، شکل موج مربعی و دارای استانداردهای اروپایی، UL و CE با بالاترین کیفیت قابل ارائه می باشد. همچنین انکودر دارای سیستم حفاظتی نویزگیر می باشد.


انکودر

انکودر شفت دار BAUMER

روتاری انکودر(انکدر) EIL580P-SC10.5FF

روتاری انکودر(انکودر) بامر با قطر شفت 10 میلیمتر، خروجی سوکتی، ولتاژ ورودی 4.75 ولت الی 30 ولت DC ، شکل موج مربعی و دارای استانداردهای اروپایی، UL و CE با بالاترین کیفیت قابل ارائه می باشد. همچنین انکودر دارای سیستم حفاظتی نویزگیر می باشد.


انکودر

روتاری انکودر SHAFT10روتاری انکودر(انکدر) EIL580P-TT10.5RF

روتاری انکودر(انکودر) بامر با قطر شفت 10 میلیمتر، خروجی کابلی، ولتاژ ورودی 4.75 ولت الی 30 ولت DC ، شکل موج مربعی و دارای استانداردهای اروپایی، UL و CE با بالاترین کیفیت قابل ارائه می باشد. همچنین انکودر دارای سیستم حفاظتی نویزگیر می باشد.


انکودر

روتاری انکودر SHAFT10

روتاری انکودر(انکدر) EIL580P-SY06.5RF

روتاری انکودر(انکودر) بامر با قطر شفت 6 میلیمتر، خروجی کابلی، ولتاژ ورودی 4.75 ولت الی 30 ولت DC ، شکل موج مربعی و دارای استانداردهای اروپایی، UL و CE با بالاترین کیفیت قابل ارائه می باشد. همچنین انکودر دارای سیستم حفاظتی نویزگیر می باشد.


انکودر

روتاری انکودر SHAFT 6

روتاری انکودر(انکدر) EIL580P-SY06.5FF

روتاری انکودر(انکودر) بامر با قطر شفت 6 میلیمتر، خروجی سوکتی، ولتاژ ورودی 4.75 ولت الی 30 ولت DC ، شکل موج مربعی و دارای استانداردهای اروپایی، UL و CE با بالاترین کیفیت قابل ارائه می باشد. همچنین انکودر دارای سیستم حفاظتی نویزگیر می باشد.


انکودر

روتاری انکودر SHAFT 6

انکودر بدون شفت BAUMER

روتاری انکودر(انکدر) EIL580P-TT15.5FF

روتاری انکودر(انکودر) بامر با قطر هالو 15 میلیمتر، خروجی سوکتی، ولتاژ ورودی 4.75 ولت الی 30 ولت DC ، شکل موج مربعی و دارای استانداردهای اروپایی، UL و CE با بالاترین کیفیت قابل ارائه می باشد. همچنین انکودر دارای سیستم حفاظتی نویزگیر می باشد.


انکودر

روتاری انکودر HALLOW SHAFT 15

روتاری انکودر(انکدر) EIL580P-TT14.5FF

روتاری انکودر(انکودر) بامر با قطر هالو 14 میلیمتر، خروجی سوکتی، ولتاژ ورودی 4.75 ولت الی 30 ولت DC ، شکل موج مربعی و دارای استانداردهای اروپایی، UL و CE با بالاترین کیفیت قابل ارائه می باشد. همچنین انکودر دارای سیستم حفاظتی نویزگیر می باشد.


انکودر

روتاری انکودر HALLOW SHAFT 15
روتاری انکودر HALLOW SHAFT 15

روتاری انکودر(انکدر) EIL580P-TT10.5FF

روتاری انکودر(انکودر) بامر با قطر هالو 10 میلیمتر، خروجی سوکتی، ولتاژ ورودی 4.75 ولت الی 30 ولت DC ، شکل موج مربعی و دارای استانداردهای اروپایی، UL و CE با بالاترین کیفیت قابل ارائه می باشد. همچنین انکودر دارای سیستم حفاظتی نویزگیر می باشد.


انکودر

روتاری انکودر HALLOW SHAFT 15

روتاری انکودر(انکدر) EIL580P-TT8.5FF

روتاری انکودر(انکودر) بامر با قطر هالو 8 میلیمتر، خروجی سوکتی، ولتاژ ورودی 4.75 ولت الی 30 ولت DC ، شکل موج مربعی و دارای استانداردهای اروپایی، UL و CE با بالاترین کیفیت قابل ارائه می باشد. همچنین انکودر دارای سیستم حفاظتی نویزگیر می باشد.


انکودر

روتاری انکودر HALLOW SHAFT 15

روتاری انکودر(انکدر) EIL580P-TT10.5RF

روتاری انکودر(انکودر) بامر با قطر هالو 15 میلیمتر، خروجی کابلی، ولتاژ ورودی 4.75 ولت الی 30 ولت DC ، شکل موج مربعی و دارای استانداردهای اروپایی، UL و CE با بالاترین کیفیت قابل ارائه می باشد. همچنین انکودر دارای سیستم حفاظتی نویزگیر می باشد.


انکودر

روتاری انکودر

روتاری انکودر(انکدر) EIL580P-TT15.5RF

روتاری انکودر(انکودر) بامر با قطر هالو 15 میلیمتر، خروجی کابلی، ولتاژ ورودی 4.75 ولت الی 30 ولت DC ، شکل موج مربعی و دارای استانداردهای اروپایی، UL و CE با بالاترین کیفیت قابل ارائه می باشد. همچنین انکودر دارای سیستم حفاظتی نویزگیر می باشد.


انکودر

روتاری انکودر

روتاری انکودر(انکدر) EIL580P-TT14.5RF

روتاری انکودر(انکودر) بامر با قطر هالو 14 میلیمتر، خروجی کابلی، ولتاژ ورودی 4.75 ولت الی 30 ولت DC ، شکل موج مربعی و دارای استانداردهای اروپایی، UL و CE با بالاترین کیفیت قابل ارائه می باشد. همچنین انکودر دارای سیستم حفاظتی نویزگیر می باشد.


انکودر

روتاری انکودر

روتاری انکودر(انکدر) EIL580P-TT12.5RF

روتاری انکودر(انکودر) بامر با قطر هالو 12 میلیمتر، خروجی کابلی، ولتاژ ورودی 4.75 ولت الی 30 ولت DC ، شکل موج مربعی و دارای استانداردهای اروپایی، UL و CE با بالاترین کیفیت قابل ارائه می باشد. همچنین انکودر دارای سیستم حفاظتی نویزگیر می باشد.


انکودر

روتاری انکودر

روتاری انکودر(انکدر) EIL580P-TT8.5RF

روتاری انکودر(انکودر) بامر با قطر هالو 8 میلیمتر، خروجی کابلی ، ولتاژ ورودی 4.75 ولت الی 30 ولت DC ، شکل موج مربعی و دارای استانداردهای اروپایی، UL و CE با بالاترین کیفیت قابل ارائه می باشد. همچنین انکودر دارای سیستم حفاظتی نویزگیر می باشد.


انکودر

روتاری انکودر