روتاری انکودر hohner

روتاری انکودر hohner

انکودر hohner قابل program کد PR90-11C2C-C با ولتاژ خروجی 5 VDC...30 VDC و درجه حفاظتی IP65 و قابلیت تنظیم پالس خروجی از 1 الی 65.536 pulse
انکودر hohner قابل program کد PR90-11C1C-C با ولتاژ خروجی 5 VDC...30 VDC و درجه حفاظتی IP65 و قابلیت تنظیم پالس خروجی از 1 الی 65.536 pulse
انکودر hohner قابل program کد PR90-13C1C-C با ولتاژ خروجی 5 VDC...30 VDC و درجه حفاظتی IP65 و قابلیت تنظیم پالس خروجی از 1 الی 65.536 pulse 
انکودر hohner قابل program کد PR90-11C3C-C با ولتاژ خروجی 5 VDC...30 VDC و درجه حفاظتی IP65 و قابلیت تنظیم پالس خروجی از 1 الی 65.536 pulse
انکودر hohner قابل program کد PR90-13C2C-C با ولتاژ خروجی 5 VDC...30 VDC و درجه حفاظتی IP65 و قابلیت تنظیم پالس خروجی از 1 الی 65.536 pulse
انکودر hohner قابل program کد PR90-25C3C-C با ولتاژ خروجی 5 VDC...30 VDC و درجه حفاظتی IP65 و قابلیت تنظیم پالس خروجی از 1 الی 65.536 pulse 
انکودر hohner قابل program کد PR90H-21C1C-C با ولتاژ خروجی 5 VDC...30 VDC و درجه حفاظتی IP65 و قابلیت تنظیم پالس خروجی از 1 الی 65.536 pulse 
انکودر hohner قابل program کد PR90H-21C2C-C با ولتاژ خروجی 5 VDC...30 VDC و درجه حفاظتی IP65 و قابلیت تنظیم پالس خروجی از 1 الی 65.536 pulse
صفحه1 از4