موتور براشلس maxon

موتور براشلس maxon

موتور DC مکسون Maxon با توان 29.8K/W، سرعت 6580 دور و گشتاور 4.76 نیوتون
موتور DC مکسون Maxon با توان 29.8K/W، سرعت 6770 دور و گشتاور 3.71 نیوتون
موتور DC مکسون Maxon با توان 20K/W، سرعت 3450 دور و گشتاور 10.4 نیوتون
موتور DC مکسون Maxon با توان 20K/W ، سرعت 4980 دور و گشتاور 11.3 نیوتون
موتور DC مکسون Maxon با توان 20K/W، سرعت 5350 دور و گشتاور 11.8 نیوتون
موتور DC مکسون Maxon با توان 29.8K/W، سرعت 4830 دور و گشتاور 4.06 نیوتون
موتور DC مکسون Maxon با توان 29.8K/W، سرعت 4220 دور و گشتاور 3.78 نیوتون
موتور DC مکسون Maxon با توان 20K/W ، سرعت 4280 دور و گشتاور 8.6 نیوتون