موتور براشلس maxon

موتور براشلس maxon

موتور DC مکسون Maxon با توان 20K/W ، سرعت 4280 دور و گشتاور 8.6 نیوتون
موتور DC مکسون Maxon با توان 20K/W، سرعت 5260 دور و گشتاور 12.5 نیوتون
موتور DC مکسون Maxon با توان 39.8K/W ، سرعت 41700 دور و گشتاور 1.74 نیوتون
موتور DC مکسون Maxon با توان 39.8K/W، سرعت 45600 دور و گشتاور 1.63 نیوتون
صفحه8 از8