TDK Filter

TDK Filter

نویز فیلتر سه فاز برند TDK با کد فنی ZAGT2225-M با ولتاژ ورودی 250 ولت و جریان ورودی 25 آمپر با فرکانس 50 الی 60 هرتز جهت حذف نویز و اعوجاج هارمونیکی در دو مرحله ورودی و خروجی مورد استفاده قرار می گیرد. این نویز فیلترها دارای استانداردهای جهانی CSA ,UL ,NEMKO می باشد.
نویز فیلتر سه فاز برند TDK با کد فنی ZAGT2216-M با ولتاژ ورودی 250 ولت و جریان ورودی 16 آمپر با فرکانس 50 الی 60 هرتز جهت حذف نویز و اعوجاج هارمونیکی در دو مرحله ورودی و خروجی مورد استفاده قرار می گیرد. این نویز فیلترها دارای استانداردهای جهانی CSA ,UL ,NEMKO می باشد.
نویز فیلتر سه فاز برند TDK با کد فنی ZAGT2230-M با ولتاژ ورودی 250 ولت و جریان ورودی 30 آمپر با فرکانس 50 الی 60 هرتز جهت حذف نویز و اعوجاج هارمونیکی در دو مرحله ورودی و خروجی مورد استفاده قرار می گیرد. این نویز فیلترها دارای استانداردهای جهانیCSA ,UL ,NEMKOمی باشد.
نویز فیلتر سه فاز برند TDK با کد فنی ZAGT2250-M با ولتاژ ورودی 250 ولت و جریان ورودی 50 آمپر با فرکانس 50 الی 60 هرتز جهت حذف نویز و اعوجاج هارمونیکی در دو مرحله ورودی و خروجی مورد استفاده قرار می گیرد. این نویز فیلترها دارای استانداردهای جهانیCSA ,UL ,NEMKO می باشد.
نویز فیلتر سه فاز برند TDK با کد فنی ZAGT2264-M با ولتاژ ورودی 250 ولت و جریان ورودی 64 آمپر با فرکانس 50 الی 60 هرتز جهت حذف نویز و اعوجاج هارمونیکی در دو مرحله ورودی و خروجی مورد استفاده قرار می گیرد. این نویز فیلترها دارای استانداردهای جهانی CSA ,UL ,NEMKO می باشد.
نویز فیلتر سه فاز برند TDK با کد فنی ZAGT2280-M با ولتاژ ورودی 250 ولت و جریان ورودی 80 آمپر با فرکانس 50 الی 60 هرتز جهت حذف نویز و اعوجاج هارمونیکی در دو مرحله ورودی و خروجی مورد استفاده قرار می گیرد. این نویز فیلترها دارای استانداردهای جهانی CSA ,UL ,NEMKO می باشد.
نویز فیلتر تکفاز برند TDK با کد فنی ZAG2206-11S با ولتاژ ورودی 250 ولت و جریان ورودی 6 آمپر با فرکانس 50 الی 60 هرتز جهت حذف نویز و اعوجاج هارمونیکی در دو مرحله ورودی و خروجی مورد استفاده قرار می گیرد. این نویز فیلترها دارای استانداردهای جهانی CSA ,UL ,NEMKO می باشد.
نویز فیلتر تکفاز برند TDK با کد فنی ZAG2210-11S با ولتاژ ورودی 250 ولت و جریان ورودی 10 آمپر با فرکانس 50 الی 60 هرتز جهت حذف نویز و اعوجاج هارمونیکی در دو مرحله ورودی و خروجی مورد استفاده قرار می گیرد. این نویز فیلترها دارای استانداردهای جهانی CSA ,UL ,NEMKO می باشد.
صفحه1 از2