سه شنبه, 16 خرداد 1396 ساعت 23:34

کوپلینگ آلومینیومی SDWC-39C 10*10

کوپلینگ SUNGIL مدل SD با کد فنی SDWC-39C 10*10 با قطر داخلی 10*10 میلی متر و قطر بیرونی 31 میلی متر و ارتفاع 44.8 میلی متر. با حداکثر 8000 دور در دقیقه و گشتاور 10 نیوتن بر متر. دارای استانداردهای

ISO14001 ،2004 ، ISO9001:2008 ، INNO-BIZ (SMBA) ، KOITA ، KOAMI ، SNUST ، KITA ، MKE و SMBA

منتشرشده در کوپلینگ sungil
چهارشنبه, 17 خرداد 1396 ساعت 03:59

کوپلینگ آلومینیومی SDWB-31C 8*8

کوپلینگ SUNGIL مدل SD با کد فنی SDWB-31C 8*8 با قطر داخلی 8*8 میلی متر و قطر بیرونی 31 میلی متر و ارتفاع 38.5 میلی متر. با حداکثر 8500 دور در دقیقه و گشتاور 6 نیوتن بر متر. دارای استانداردهای

ISO14001 ،2004 ، ISO9001:2008 ، INNO-BIZ (SMBA) ، KOITA ، KOAMI ، SNUST ، KITA ، MKE و SMBA

منتشرشده در کوپلینگ sungil
سه شنبه, 16 خرداد 1396 ساعت 23:26

کوپلینگ آلومینیومی SDWA-39C 10*10

کوپلینگ SUNGIL مدل SD با کد فنی SDWA-39C 10*10 با قطر داخلی 10*10 میلی متر و قطر بیرونی 39 میلی متر و ارتفاع 39 میلی متر. با حداکثر 8000 دور در دقیقه و گشتاور 10 نیوتن بر متر. دارای استانداردهای

ISO14001 ،2004 ، ISO9001:2008 ، INNO-BIZ (SMBA) ، KOITA ، KOAMI ، SNUST ، KITA ، MKE و SMBA

منتشرشده در کوپلینگ sungil
سه شنبه, 16 خرداد 1396 ساعت 18:28

کوپلینگ آلومینیومی SRB-26 6*6

کوپلینگ SUNGIL مدل SRB با کد فنی SRB-26 6*6 با قطر داخلی 6*6 میلی متر و قطر بیرونی 26 میلی متر و ارتفاع 30 میلی متر. با حداکثر 15000 دور در دقیقه و گشتاور 3 نیوتن بر متر. دارای استانداردهای

ISO14001 ،2004 ، ISO9001:2008 ، INNO-BIZ (SMBA) ، KOITA ، KOAMI ، SNUST ، KITA ، MKE و SMBA

منتشرشده در کوپلینگ sungil
سه شنبه, 16 خرداد 1396 ساعت 18:28

کوپلینگ آلومینیومی SRB-26C 10*12

کوپلینگ SUNGIL مدل SRB با کد فنی SRB-26C 10*12 با قطر داخلی 12*10 میلی متر و قطر بیرونی 26 میلی متر و ارتفاع 31.4 میلی متر. با حداکثر 6000 دور در دقیقه و گشتاور 3 نیوتن بر متر. دارای استانداردهای

ISO14001 ،2004 ، ISO9001:2008 ، INNO-BIZ (SMBA) ، KOITA ، KOAMI ، SNUST ، KITA ، MKE و SMBA

منتشرشده در کوپلینگ sungil
سه شنبه, 16 خرداد 1396 ساعت 18:27

کوپلینگ آلومینیومی SRB-26C 10*10

کوپلینگ SUNGIL مدل SRB با کد فنی SRB-26C 10*10 با قطر داخلی 10*10 میلی متر و قطر بیرونی 26 میلی متر و ارتفاع 31.4 میلی متر. با حداکثر 6000 دور در دقیقه و گشتاور 3 نیوتن بر متر. دارای استانداردهای

ISO14001 ،2004 ، ISO9001:2008 ، INNO-BIZ (SMBA) ، KOITA ، KOAMI ، SNUST ، KITA ، MKE و SMBA

منتشرشده در کوپلینگ sungil
سه شنبه, 16 خرداد 1396 ساعت 18:26

کوپلینگ آلومینیومی SRB-26C 8*10

کوپلینگ SUNGIL مدل SRB با کد فنی SRB-26C 8*10 با قطر داخلی 10*8 میلی متر و قطر بیرونی 26 میلی متر و ارتفاع 31.4 میلی متر. با حداکثر 6000 دور در دقیقه و گشتاور 3 نیوتن بر متر. دارای استانداردهای

ISO14001 ،2004 ، ISO9001:2008 ، INNO-BIZ (SMBA) ، KOITA ، KOAMI ، SNUST ، KITA ، MKE و SMBA

منتشرشده در کوپلینگ sungil
سه شنبه, 16 خرداد 1396 ساعت 18:25

کوپلینگ آلومینیومی SRB-26C 8*8

کوپلینگ SUNGIL مدل SRB با کد فنی SRB-26C 8*8 با قطر داخلی 8*8 میلی متر و قطر بیرونی 26 میلی متر و ارتفاع 31.4 میلی متر. با حداکثر 6000 دور در دقیقه و گشتاور 3 نیوتن بر متر. دارای استانداردهای

ISO14001 ،2004 ، ISO9001:2008 ، INNO-BIZ (SMBA) ، KOITA ، KOAMI ، SNUST ، KITA ، MKE و SMBA

منتشرشده در کوپلینگ sungil
سه شنبه, 16 خرداد 1396 ساعت 18:25

کوپلینگ آلومینیومی SRB-26C 6*10

کوپلینگ SUNGIL مدل SRB با کد فنی SRB-26C 6*10 با قطر داخلی 10*6 میلی متر و قطر بیرونی 26 میلی متر و ارتفاع 31.4 میلی متر. با حداکثر 6000 دور در دقیقه و گشتاور 3 نیوتن بر متر. دارای استانداردهای

ISO14001 ،2004 ، ISO9001:2008 ، INNO-BIZ (SMBA) ، KOITA ، KOAMI ، SNUST ، KITA ، MKE و SMBA

منتشرشده در کوپلینگ sungil
سه شنبه, 16 خرداد 1396 ساعت 18:24

کوپلینگ آلومینیومی SRB-26C 6*8

کوپلینگ SUNGIL مدل SRB با کد فنی SRB-26C 6*8 با قطر داخلی 8*6 میلی متر و قطر بیرونی 26 میلی متر و ارتفاع 31.4 میلی متر. با حداکثر 6000 دور در دقیقه و گشتاور 3 نیوتن بر متر. دارای استانداردهای

ISO14001 ،2004 ، ISO9001:2008 ، INNO-BIZ (SMBA) ، KOITA ، KOAMI ، SNUST ، KITA ، MKE و SMBA

منتشرشده در کوپلینگ sungil