سه شنبه, 16 خرداد 1396 ساعت 18:11

کوپلینگ آلومینیومی SRB-26C 6*6

کوپلینگ SUNGIL مدل SRB با کد فنی SRB-26C 6*6 با قطر داخلی 6*6 میلی متر و قطر بیرونی 26 میلی متر و ارتفاع 31.4 میلی متر. با حداکثر 6000 دور در دقیقه و گشتاور 3 نیوتن بر متر. دارای استانداردهای

ISO14001 ،2004 ، ISO9001:2008 ، INNO-BIZ (SMBA) ، KOITA ، KOAMI ، SNUST ، KITA ، MKE و SMBA

منتشرشده در کوپلینگ sungil
سه شنبه, 09 خرداد 1396 ساعت 21:07

کوپلینگ آلومینیومی SRB-22 10*10

کوپلینگ SUNGIL مدل SRB با کد فنی SRB-22 10*10 با قطر داخلی 10*10 میلی متر و قطر بیرونی 22 میلی متر و ارتفاع 25 میلی متر. با حداکثر 17000 دور در دقیقه و گشتاور 2 نیوتن بر متر. دارای استانداردهای

ISO14001 ،2004 ، ISO9001:2008 ، INNO-BIZ (SMBA) ، KOITA ، KOAMI ، SNUST ، KITA ، MKE و SMBA

منتشرشده در کوپلینگ sungil
چهارشنبه, 10 خرداد 1396 ساعت 01:36

کوپلینگ آلومینیومی SRB-22 8*8

کوپلینگ SUNGIL مدل SRB با کد فنی SRB-22 8*8 با قطر داخلی 8*8 میلی متر و قطر بیرونی 22 میلی متر و ارتفاع 25 میلی متر. با حداکثر 17000 دور در دقیقه و گشتاور 2 نیوتن بر متر. دارای استانداردهای

ISO14001 ،2004 ، ISO9001:2008 ، INNO-BIZ (SMBA) ، KOITA ، KOAMI ، SNUST ، KITA ، MKE و SMBA

منتشرشده در کوپلینگ sungil
سه شنبه, 09 خرداد 1396 ساعت 21:05

کوپلینگ آلومینیومی SRB-22 6*10

کوپلینگ SUNGIL مدل SRB با کد فنی SRB-22 6*10 با قطر داخلی 10*6 میلی متر و قطر بیرونی 22 میلی متر و ارتفاع 25 میلی متر. با حداکثر 17000 دور در دقیقه و گشتاور 2 نیوتن بر متر. دارای استانداردهای

ISO14001 ،2004 ، ISO9001:2008 ، INNO-BIZ (SMBA) ، KOITA ، KOAMI ، SNUST ، KITA ، MKE و SMBA

منتشرشده در کوپلینگ sungil
سه شنبه, 09 خرداد 1396 ساعت 21:02

کوپلینگ آلومینیومی SRB-22 6*8

کوپلینگ SUNGIL مدل SRB با کد فنی SRB-22 6*8 با قطر داخلی 8*6 میلی متر و قطر بیرونی 22 میلی متر و ارتفاع 25 میلی متر. با حداکثر 17000 دور در دقیقه و گشتاور 2 نیوتن بر متر. دارای استانداردهای

ISO14001 ،2004 ، ISO9001:2008 ، INNO-BIZ (SMBA) ، KOITA ، KOAMI ، SNUST ، KITA ، MKE و SMBA

منتشرشده در کوپلینگ sungil
سه شنبه, 09 خرداد 1396 ساعت 20:58

کوپلینگ آلومینیومی SRB-22C 10*10

کوپلینگ SUNGIL مدل SRB با کد فنی SRB-22C 10*10 با قطر داخلی 10*10 میلی متر و قطر بیرونی 22 میلی متر و ارتفاع 26.5 میلی متر. با حداکثر 7000 دور در دقیقه و گشتاور 2 نیوتن بر متر. دارای استانداردهای

ISO14001 ،2004 ، ISO9001:2008 ، INNO-BIZ (SMBA) ، KOITA ، KOAMI ، SNUST ، KITA ، MKE و SMBA

منتشرشده در کوپلینگ sungil
چهارشنبه, 10 خرداد 1396 ساعت 01:27

کوپلینگ آلومینیومی SRB-22C 6*8

کوپلینگ SUNGIL مدل SRB با کد فنی SRB-22C 6*8 با قطر داخلی 8*6 میلی متر و قطر بیرونی 22 میلی متر و ارتفاع 26.5 میلی متر. با حداکثر 7000 دور در دقیقه و گشتاور 2 نیوتن بر متر. دارای استانداردهای

ISO14001 ،2004 ، ISO9001:2008 ، INNO-BIZ (SMBA) ، KOITA ، KOAMI ، SNUST ، KITA ، MKE و SMBA

منتشرشده در کوپلینگ sungil
سه شنبه, 09 خرداد 1396 ساعت 10:24

کوپلینگ آلومینیومی SRB-22C 8*8

کوپلینگ SUNGIL مدل SRB با کد فنی SRB-22C 8*8 با قطر داخلی 8*8 میلی متر و قطر بیرونی 22 میلی متر و ارتفاع 26.5 میلی متر. با حداکثر 7000 دور در دقیقه و گشتاور 2 نیوتن بر متر. دارای استانداردهای

ISO14001 ،2004 ، ISO9001:2008 ، INNO-BIZ (SMBA) ، KOITA ، KOAMI ، SNUST ، KITA ، MKE و SMBA

منتشرشده در کوپلینگ sungil
سه شنبه, 09 خرداد 1396 ساعت 19:51

کوپلینگ آلومینیومی SRB-19 8*8

کوپلینگ SUNGIL مدل SRB با کد فنی SRB-19 8*8 با قطر داخلی 8*8 میلی متر و قطر بیرونی 19 میلی متر و ارتفاع 22 میلی متر. با حداکثر 20000 دور در دقیقه و گشتاور 1.2 نیوتن بر متر. دارای استانداردهای

ISO14001 ،2004 ، ISO9001:2008 ، INNO-BIZ (SMBA) ، KOITA ، KOAMI ، SNUST ، KITA ، MKE و SMBA

منتشرشده در کوپلینگ sungil
سه شنبه, 09 خرداد 1396 ساعت 04:43

کوپلینگ آلومینیومی SRB-19 6*6

کوپلینگ SUNGIL مدل SRB با کد فنی SRB-19 6*6 با قطر داخلی 6*6 میلی متر و قطر بیرونی 19 میلی متر و ارتفاع 22 میلی متر. با حداکثر 20000 دور در دقیقه و گشتاور 1.2 نیوتن بر متر. دارای استانداردهای

ISO14001 ،2004 ، ISO9001:2008 ، INNO-BIZ (SMBA) ، KOITA ، KOAMI ، SNUST ، KITA ، MKE و SMBA

منتشرشده در کوپلینگ sungil