پنج شنبه, 04 خرداد 1396 ساعت 06:06

کوپلینگ SRB-22 6*10

کوپلینگ آلومینیومی SRB مدل SRB-22 6*10

 • با قطر بیرونی 22 میلی متر
 • و قطر شفت 6 در 10 میلی متر
 • و ارتفاع 25 میلی متر
 • با تحمل گشتاور 2 نیوتن بر متر
 • و ماکزیمم دور 17000دور در دقیقه
 • ساخت کشور کره

SRB-sungil


جهت مشاهده ویدیوی sungil به انتهای صفحه مراجعه فرمایید

منتشرشده در سری SRB
چهارشنبه, 03 خرداد 1396 ساعت 16:22

کوپلینگ SRB-16C 3*3

کوپلینگ آلومینیومی SRB مدل SRB-16C 3*3

 • با قطر بیرونی 16 میلی متر
 • و قطر شفت 3 در 3 میلی متر
 • و ارتفاع 21.5 میلی متر
 • با تحمل گشتاور 0.8 نیوتن بر متر
 • و ماکزیمم دور 10000دور در دقیقه
 • ساخت کشور کره

SRB-sungil


جهت مشاهده ویدیوی sungil به انتهای صفحه مراجعه فرمایید

منتشرشده در سری SRB
جمعه, 22 ارديبهشت 1396 ساعت 23:26

کوپلینگ SRBB-32C 10*10

کوپلینگ آلومینیومی SRB مدل SRBB-32C 10*10

 • با قطر بیرونی 32 میلی متر
 • و قطر شفت 10 در 10 میلی متر
 • و ارتفاع 44 میلی متر
 • با تحمل گشتاور 5.2 نیوتن بر متر
 • و ماکزیمم دور 5000 دور در دقیقه
 • ساخت کشور کره

SRB-sungil


جهت مشاهده ویدیوی sungil به انتهای صفحه مراجعه فرمایید

منتشرشده در سری SRB
جمعه, 22 ارديبهشت 1396 ساعت 09:55

کوپلینگ SRBB-32C 8*8

کوپلینگ آلومینیومی SRB مدل SRBB-32C 8*8

 • با قطر بیرونی 32 میلی متر
 • و قطر شفت 8 در 8 میلی متر
 • و ارتفاع 44 میلی متر
 • با تحمل گشتاور 5.2 نیوتن بر متر
 • و ماکزیمم دور 5000 دور در دقیقه
 • ساخت کشور کره

SRB-sungil


جهت مشاهده ویدیوی sungil به انتهای صفحه مراجعه فرمایید

منتشرشده در سری SRB
جمعه, 22 ارديبهشت 1396 ساعت 14:22

کوپلینگ SRBB-32C 8*10

کوپلینگ آلومینیومی SRB مدل SRBB-32C 8*10

 • با قطر بیرونی 32 میلی متر
 • و قطر شفت 8 در 10 میلی متر
 • و ارتفاع 44 میلی متر
 • با تحمل گشتاور 5.2 نیوتن بر متر
 • و ماکزیمم دور 5000 دور در دقیقه
 • ساخت کشور کره

SRB-sungil


جهت مشاهده ویدیوی sungil به انتهای صفحه مراجعه فرمایید

منتشرشده در سری SRB
شنبه, 23 ارديبهشت 1396 ساعت 03:50

کوپلینگ SRBA-32C 10*10

کوپلینگ آلومینیومی SRB مدل SRBA-32C 10*10

 • با قطر بیرونی 32 میلی متر
 • و قطر شفت 10 در 10 میلی متر
 • و ارتفاع 39 میلی متر
 • با تحمل گشتاور 5.2 نیوتن بر متر
 • و ماکزیمم دور 5000 دور در دقیقه
 • ساخت کشور کره

SRB-sungil


جهت مشاهده ویدیوی sungil به انتهای صفحه مراجعه فرمایید

منتشرشده در سری SRB
جمعه, 22 ارديبهشت 1396 ساعت 18:46

کوپلینگ SRBA-32C 8*10

کوپلینگ آلومینیومی SRB مدل SRBA-32C 8*10

 • با قطر بیرونی 32 میلی متر
 • و قطر شفت 8 در 10 میلی متر
 • و ارتفاع 39 میلی متر
 • با تحمل گشتاور 5.2 نیوتن بر متر
 • و ماکزیمم دور 5000 دور در دقیقه
 • ساخت کشور کره

SRB-sungil


جهت مشاهده ویدیوی sungil به انتهای صفحه مراجعه فرمایید

منتشرشده در سری SRB
جمعه, 22 ارديبهشت 1396 ساعت 00:34

کوپلینگ SRB-26 6*6

کوپلینگ آلومینیومی SRBمدل SRB-26 6*6

 • با قطر بیرونی 26 میلی متر
 • و قطر شفت 6 در 6 میلی متر
 • و ارتفاع 30 میلی متر
 • با تحمل گشتاور 3 نیوتن بر متر
 • و ماکزیمم دور 15000دور در دقیقه
 • ساخت کشور کره

SRB-sungil


جهت مشاهده ویدیوی sungil به انتهای صفحه مراجعه فرمایید

منتشرشده در سری SRB
جمعه, 22 ارديبهشت 1396 ساعت 18:32

کوپلینگ SRB-22 10*10

کوپلینگ آلومینیومی SRB مدل SRB-22 10*10

 • با قطر بیرونی 22 میلی متر
 • و قطر شفت 10 در 10 میلی متر
 • و ارتفاع 25 میلی متر
 • با تحمل گشتاور 2 نیوتن بر متر
 • و ماکزیمم دور 17000دور در دقیقه
 • ساخت کشور کره

SRB-sungil


جهت مشاهده ویدیوی sungil به انتهای صفحه مراجعه فرمایید

منتشرشده در سری SRB
جمعه, 22 ارديبهشت 1396 ساعت 09:31

کوپلینگ SRB-22 8*8

کوپلینگ آلومینیومی SRB مدل SRB-22 8*8

 • با قطر بیرونی 22 میلی متر
 • و قطر شفت 8 در 8 میلی متر
 • و ارتفاع 25 میلی متر
 • با تحمل گشتاور 2 نیوتن بر متر
 • و ماکزیمم دور 17000دور در دقیقه
 • ساخت کشور کره

SRB-sungil


جهت مشاهده ویدیوی sungil به انتهای صفحه مراجعه فرمایید

منتشرشده در سری SRB