ترانسدیوسر اکتیو و راکتیو

ترانسدیوسر اکتیو و راکتیو

ترانسدیوسر قابل پروگرام IME جهت اندازه گیری توان اکتیو، توان راکتیو، ولت، فرکانس، آمپر، کیلووات ساعت، مگاوات(MW)، مگاوار (MVAR) برای تنظیم ترانسدیوسر جریان CT/1 و CT/5 با تغذیه 20 الی 150 VDC و 80 الی 150 VAC مورد استفاده قرار می گیرد.

ترانسدیوسر اکتیو و راکتیو قابل برنامه نویسی با کد سفارش TM8PO2110 دارای ولتاژ ورودی 80-500 ولت و جریان ورودی 0-1 آمپر قابلیت اندازه گیری توان اکتیو ، توان راکتیو ، پاور فاکتور ، فرکانس ، توان میانگین با خروجی های مختلف
ترانسدیوسر اکتیو و راکتیو قابل برنامه نویسی با کد سفارش TM8PO2120 دارای ولتاژ ورودی 80-500 ولتو جریان ورودی 0-1 آمپرقابلیت اندازه گیری توان اکتیو ، توان راکتیو ، پاور فاکتور ، فرکانس ، توان میانگین با خروجی های مختلف
ترانسدیوسر اکتیو و راکتیو قابل برنامه نویسی با کد سفارش TM8PO3110 دارای ولتاژ ورودی 80-500 ولتو جریان ورودی 0-1 آمپرقابلیت اندازه گیری توان اکتیو ، توان راکتیو ، پاور فاکتور ، فرکانس ، توان میانگین با خروجی های مختلف
ترانسدیوسر اکتیو و راکتیو قابل برنامه نویسی با کد سفارش TM8PO3120 دارای ولتاژ ورودی 80-500 ولتو جریان ورودی 0-5 آمپرقابلیت اندازه گیری توان اکتیو ، توان راکتیو ، پاور فاکتور ، فرکانس ، توان میانگین با خروجی های مختلف
ترانسدیوسر اکتیو و راکتیو قابل برنامه نویسی با کد سفارش TM8POH110 دارای ولتاژ ورودی 80-500 ولتو جریان ورودی 0-1 آمپرقابلیت اندازه گیری توان اکتیو ، توان راکتیو ، پاور فاکتور ، فرکانس ، توان میانگین با خروجی های مختلف
ترانسدیوسر اکتیو و راکتیو قابل برنامه نویسی با کد سفارش TM8POH120 دارای ولتاژ ورودی 80-500 ولتو جریان ورودی 0-5 آمپرقابلیت اندازه گیری توان اکتیو ، توان راکتیو ، پاور فاکتور ، فرکانس ، توان میانگین با خروجی های مختلف
ترانسدیوسر اکتیو و راکتیو قابل برنامه نویسی با کد سفارش TM8POL110 دارای ولتاژ ورودی 80-500 ولتو جریان ورودی 0-1 آمپرقابلیت اندازه گیری توان اکتیو ، توان راکتیو ، پاور فاکتور ، فرکانس ، توان میانگین با خروجی های مختلف
ترانسدیوسر اکتیو و راکتیو قابل برنامه نویسی با کد سفارش TM8POL120 دارای ولتاژ ورودی 80-500 ولتو جریان ورودی 0-5 آمپرقابلیت اندازه گیری توان اکتیو ، توان راکتیو ، پاور فاکتور ، فرکانس ، توان میانگین با خروجی های مختلف