یکشنبه, 23 شهریور 1393 ساعت 18:14

ترانسدیوسر TM8POL120

ترانسدیوسر اکتیو و راکتیو قابل برنامه نویسی با کد سفارش TM8POL120

دارای ولتاژ ورودی 80-500 ولت
و جریان ورودی 0-5 آمپر
قابلیت اندازه گیری توان اکتیو ، توان راکتیو ، پاور فاکتور ، فرکانس ، توان میانگین با خروجی های مختلف

یکشنبه, 23 شهریور 1393 ساعت 13:42

ترانسدیوسر TM8POL110

ترانسدیوسر اکتیو و راکتیو قابل برنامه نویسی با کد سفارش TM8POL110

دارای ولتاژ ورودی 80-500 ولت
و جریان ورودی 0-1 آمپر
قابلیت اندازه گیری توان اکتیو ، توان راکتیو ، پاور فاکتور ، فرکانس ، توان میانگین با خروجی های مختلف

یکشنبه, 23 شهریور 1393 ساعت 13:41

ترانسدیوسر TM8POH120

ترانسدیوسر اکتیو و راکتیو قابل برنامه نویسی با کد سفارش TM8POH120

دارای ولتاژ ورودی 80-500 ولت
و جریان ورودی 0-5 آمپر
قابلیت اندازه گیری توان اکتیو ، توان راکتیو ، پاور فاکتور ، فرکانس ، توان میانگین با خروجی های مختلف

یکشنبه, 23 شهریور 1393 ساعت 18:10

ترانسدیوسر TM8POH110

ترانسدیوسر اکتیو و راکتیو قابل برنامه نویسی با کد سفارش TM8POH110

دارای ولتاژ ورودی 80-500 ولت
و جریان ورودی 0-1 آمپر
قابلیت اندازه گیری توان اکتیو ، توان راکتیو ، پاور فاکتور ، فرکانس ، توان میانگین با خروجی های مختلف

یکشنبه, 23 شهریور 1393 ساعت 09:05

ترانسدیوسر TM8PO3120

ترانسدیوسر اکتیو و راکتیو قابل برنامه نویسی با کد سفارش TM8PO3120

دارای ولتاژ ورودی 80-500 ولت
و جریان ورودی 0-5 آمپر
قابلیت اندازه گیری توان اکتیو ، توان راکتیو ، پاور فاکتور ، فرکانس ، توان میانگین با خروجی های مختلف

یکشنبه, 23 شهریور 1393 ساعت 13:32

ترانسدیوسر TM8PO3110

ترانسدیوسر اکتیو و راکتیو قابل برنامه نویسی با کد سفارش TM8PO3110

دارای ولتاژ ورودی 80-500 ولت
و جریان ورودی 0-1 آمپر
قابلیت اندازه گیری توان اکتیو ، توان راکتیو ، پاور فاکتور ، فرکانس ، توان میانگین با خروجی های مختلف

پنج شنبه, 20 شهریور 1393 ساعت 14:01

ترانسدیوسر TM8PO2110

ترانسدیوسر اکتیو و راکتیو قابل برنامه نویسی با کد سفارش TM8PO2110

  • دارای ولتاژ ورودی 80-500 ولت
  • و جریان ورودی 0-1 آمپر
  • قابلیت اندازه گیری توان اکتیو ، توان راکتیو ، پاور فاکتور ، فرکانس ، توان میانگین با خروجی های مختلف
سه شنبه, 18 شهریور 1393 ساعت 02:02

ترانسدیوسر TM3ULC0

ترانسدیوسر ولتاژ با کد سفارش TM3ULC0

منتشرشده در ترانسدیوسر ولتاژ
دوشنبه, 17 شهریور 1393 ساعت 20:34

ترانسدیوسر TM3ULA0

ترانسدیوسر ولتاژ با کد سفارش TM3ULA0

منتشرشده در ترانسدیوسر ولتاژ
سه شنبه, 18 شهریور 1393 ساعت 01:03

ترانسدیوسر TM3UL90

ترانسدیوسر ولتاژ با کد سفارش TM3UL90

منتشرشده در ترانسدیوسر ولتاژ
صفحه1 از4