ترانس اتوماتیک یاسکاوا

ترانس اتوماتیک یاسکاوا

ترانس اتوماتیک یاسکاوا یکی از بزرگترین کارخانجات و تولید کنندگان انواع ترانس اتوماتیک به صورت ستونی می باشد این نوع تثبیت کنده ولتاژ فقط در مدل های سه فاز از 50 KVA الی 500 KVA تولیید می گردد همچنین این ترانس اتوماتیک دارای سه ترانس ستونی و یک ترانس تغذیه جهت گرفتن نویز ولتاژ به همراه سه برد ترانس اتوماتیک یاسکاوا می باشد

ساختار اصلی ترانس اتوماتیک یاسکاوا مدل STB-33-50 ، بر اساس مکانیزم ستونی و واریاک طراحی شده که با دارا بودن سه برد میکروپروسسوری به صورت مجزا و سیستم کنترل تمام الکترونیکی خطی ، باعث شده تا ترانس ستونی یاسکاوا به یکی از کاراترین انواع ترانس اتوماتیک توان بالا به حساب آید. همچنین ترانس اتوماتیک STB-33-50 یاسکاوا دارای ویژگی های زیر می باشد : مجهز به سیستم هشدار دهنده در مقابل افزایش ولتاژ (Over Voltage) مجهز به سیستم هشدار دهنده در مقابل کاهش ولتاژ (Under Voltage) مجهز به سیستم هشدار دهنده در مقابل افزایش جریان (Over Current) سیستم سه فاز با…
ساختار اصلی ترانس اتوماتیک یاسکاوا مدل STB-33-80 ، بر اساس مکانیزم ستونی و واریاک طراحی شده که با دارا بودن سه برد میکروپروسسوری به صورت مجزا و سیستم کنترل تمام الکترونیکی خطی ، باعث شده تا ترانس ستونی یاسکاوا به یکی از کاراترین انواع ترانس اتوماتیک توان بالا به حساب آید. همچنین ترانس اتوماتیک STB-33-80 یاسکاوا دارای ویژگی های زیر می باشد : مجهز به سیستم هشدار دهنده در مقابل افزایش ولتاژ (Over Voltage) مجهز به سیستم هشدار دهنده در مقابل کاهش ولتاژ (Under Voltage) مجهز به سیستم هشدار دهنده در مقابل افزایش جریان (Over Current) سیستم سه فاز با…
ساختار اصلی ترانس اتوماتیک یاسکاوا مدل STB-33-100 ، بر اساس مکانیزم ستونی و واریاک طراحی شده که با دارا بودن سه برد میکروپروسسوری به صورت مجزا و سیستم کنترل تمام الکترونیکی خطی ، باعث شده تا ترانس ستونی یاسکاوا به یکی از کاراترین انواع ترانس اتوماتیک توان بالا به حساب آید. همچنین ترانس اتوماتیک STB-33-100 یاسکاوا دارای ویژگی های زیر می باشد : مجهز به سیستم هشدار دهنده در مقابل افزایش ولتاژ (Over Voltage) مجهز به سیستم هشدار دهنده در مقابل کاهش ولتاژ (Under Voltage) مجهز به سیستم هشدار دهنده در مقابل افزایش جریان (Over Current) سیستم سه فاز با…
ساختار اصلی ترانس اتوماتیک یاسکاوا مدل STB-33-150 ، بر اساس مکانیزم ستونی و واریاک طراحی شده که با دارا بودن سه برد میکروپروسسوری به صورت مجزا و سیستم کنترل تمام الکترونیکی خطی ، باعث شده تا ترانس ستونی یاسکاوا به یکی از کاراترین انواع ترانس اتوماتیک توان بالا به حساب آید. همچنین ترانس اتوماتیک STB-33-150 یاسکاوا دارای ویژگی های زیر می باشد : مجهز به سیستم هشدار دهنده در مقابل افزایش ولتاژ (Over Voltage) مجهز به سیستم هشدار دهنده در مقابل کاهش ولتاژ (Under Voltage) مجهز به سیستم هشدار دهنده در مقابل افزایش جریان (Over Current) سیستم سه فاز با…
ساختار اصلی ترانس اتوماتیک یاسکاوا مدل STB-33-300 ، بر اساس مکانیزم ستونی و واریاک طراحی شده که با دارا بودن سه برد میکروپروسسوری به صورت مجزا و سیستم کنترل تمام الکترونیکی خطی ، باعث شده تا ترانس ستونی یاسکاوا به یکی از کاراترین انواع ترانس اتوماتیک توان بالا به حساب آید. همچنین ترانس اتوماتیک STB-33-300 یاسکاوا دارای ویژگی های زیر می باشد : مجهز به سیستم هشدار دهنده در مقابل افزایش ولتاژ (Over Voltage) مجهز به سیستم هشدار دهنده در مقابل کاهش ولتاژ (Under Voltage) مجهز به سیستم هشدار دهنده در مقابل افزایش جریان (Over Current) سیستم سه فاز با…
ساختار اصلی ترانس اتوماتیک یاسکاوا مدل STB-33-200 ، بر اساس مکانیزم ستونی و واریاک طراحی شده که با دارا بودن سه برد میکروپروسسوری به صورت مجزا و سیستم کنترل تمام الکترونیکی خطی ، باعث شده تا ترانس ستونی یاسکاوا به یکی از کاراترین انواع ترانس اتوماتیک توان بالا به حساب آید. همچنین ترانس اتوماتیک STB-33-200 یاسکاوا دارای ویژگی های زیر می باشد : مجهز به سیستم هشدار دهنده در مقابل افزایش ولتاژ (Over Voltage) مجهز به سیستم هشدار دهنده در مقابل کاهش ولتاژ (Under Voltage) مجهز به سیستم هشدار دهنده در مقابل افزایش جریان (Over Current) سیستم سه فاز با…
ساختار اصلی ترانس اتوماتیک یاسکاوا مدل STB-33-400 ، بر اساس مکانیزم ستونی و واریاک طراحی شده که با دارا بودن سه برد میکروپروسسوری به صورت مجزا و سیستم کنترل تمام الکترونیکی خطی ، باعث شده تا ترانس ستونی یاسکاوا به یکی از کاراترین انواع ترانس اتوماتیک توان بالا به حساب آید. همچنین ترانس اتوماتیک STB-33-400 یاسکاوا دارای ویژگی های زیر می باشد : مجهز به سیستم هشدار دهنده در مقابل افزایش ولتاژ (Over Voltage) مجهز به سیستم هشدار دهنده در مقابل کاهش ولتاژ (Under Voltage) مجهز به سیستم هشدار دهنده در مقابل افزایش جریان (Over Current) سیستم سه فاز با…
ساختار اصلی ترانس اتوماتیک یاسکاوا مدل STB-33-500 ، بر اساس مکانیزم ستونی و واریاک طراحی شده که با دارا بودن سه برد میکروپروسسوری به صورت مجزا و سیستم کنترل تمام الکترونیکی خطی ، باعث شده تا ترانس ستونی یاسکاوا به یکی از کاراترین انواع ترانس اتوماتیک توان بالا به حساب آید. همچنین ترانس اتوماتیک STB-33-500 یاسکاوا دارای ویژگی های زیر می باشد : مجهز به سیستم هشدار دهنده در مقابل افزایش ولتاژ (Over Voltage) مجهز به سیستم هشدار دهنده در مقابل کاهش ولتاژ (Under Voltage) مجهز به سیستم هشدار دهنده در مقابل افزایش جریان (Over Current) سیستم سه فاز با…