استابلایزر تک فاز

استابلایزر تک فاز

استابلایزر تک فاز دلتا با سیستم سرووموتوری طراحی شده ، دارای سیستم کنترل فاز جهت حفاظت در مقابل دو فاز شدن ولتاژ ورودی و دارای صفحه دیجیتال جهت نمایش ولتاژ ورودی و خروجی و آمپر مصرفی می باشد. شکل موج در این استابلایزر به صورت موج سینوسی بوده و دارای ولتاژ ثابت 110 ولت و220 ولت در خروجی می باشد.

استابلایزر سرووموتوری تک فاز

استابلایزر 10 کاوا دلتا DELTA stabilizer دارای خروجی 40 آمپر 

استابلایزر 8 کاوا دلتا DELTA stabilizer دارای خروجی 32 آمپر

استابلایزر 5 کاوا دلتا DELTA stabilizer دارای خروجی 20 آمپر

استابلایزر 15 کاوا  دلتا DELTA stabilizerدارای خروجی 60 آمپر

استابلایزر 20 کاوا  دلتا DELTA stabilizerدارای خروجی 80 آمپر

برای اطلاعات فنی بیشتر ,  خرید استابلایزر تک فاز با شماره های زیر تماس بگیرید.


33992998 21 0098
33993009 21 0098

استابلایزر (ترانس اتوماتیک) دلتا delta تکفاز با کد سفارش STB-11-500 هسته تماما مس شکل موج کاملا سینوسی جهت تثبیت ولتاژ در خروجی محافظت در مقابل اتصال کوتاه طراحی با سیستم سرووموتوری دارای سیستم هشدار و ALARM دارای فیلتر جهت جلوگیری از نویز دارای سیستم تاخیر در وصل قابل تنظیم قابلیت کنترل میکروپروسسوری هر فاز به صورت مجزا دارای صفحه دیجیتال جهت نمایش ولتاژ ورودی ، آمپر مصرفی و ولتاژ خروجی جهت مشاهده موارد بیشتر روی قسمت مورد نظر کلیک نمایید. قیمت استابلایزر تک فاز 9 ﻛﻴﻠﻮ وات با کد سفارش STB-33-9 KVA جهت تثبیت ولتاژ ﺗﺎ 12 آﻣﭙﺮ با خروجی…
استابلایزر (ترانس اتوماتیک) دلتا delta تکفاز با کد سفارش STB-11-1000 هسته تماما مسشکل موج کاملا سینوسیجهت تثبیت ولتاژ در خروجیمحافظت در مقابل اتصال کوتاهطراحی با سیستم سرووموتوریدارای سیستم هشدار و ALARMدارای فیلتر جهت جلوگیری از نویزدارای سیستم تاخیر در وصل قابل تنظیمقابلیت کنترل میکروپروسسوری هر فاز به صورت مجزادارای صفحه دیجیتال جهت نمایش ولتاژ ورودی ، آمپر مصرفی و ولتاژ خروجی جهت مشاهده موارد بیشتر روی قسمت مورد نظر کلیک نمایید. قیمت انواع استابلایزر 9 ﻛﻴﻠﻮ وات با کد سفارش STB-33-9 KVA جهت تثبیت ولتاژ ﺗﺎ 12 آﻣﭙﺮ با خروجی ثابت 380 ولت دارای سه صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش…
استابلایزر (ترانس اتوماتیک) دلتا delta تکفاز با کد سفارش STB-11-1500 هسته تماما مس شکل موج کاملا سینوسی جهت تثبیت ولتاژ در خروجی محافظت در مقابل اتصال کوتاه طراحی با سیستم سرووموتوری دارای سیستم هشدار و ALARM دارای فیلتر جهت جلوگیری از نویز دارای سیستم تاخیر در وصل قابل تنظیم قابلیت کنترل میکروپروسسوری هر فاز به صورت مجزا دارای صفحه دیجیتال جهت نمایش ولتاژ ورودی ، آمپر مصرفی و ولتاژ خروجی جهت مشاهده موارد بیشتر روی قسمت مورد نظر کلیک نمایید. قیمت استابلیزر 9 ﻛﻴﻠﻮ وات با کد سفارش STB-33-9 KVA جهت تثبیت ولتاژ ﺗﺎ 12 آﻣﭙﺮ با خروجی ثابت 380…
استابلایزر (ترانس اتوماتیک) دلتا delta تکفاز با کد سفارش STB-11-2000 هسته تماما مس شکل موج کاملا سینوسی جهت تثبیت ولتاژ در خروجی محافظت در مقابل اتصال کوتاه طراحی با سیستم سرووموتوری دارای سیستم هشدار و ALARM دارای فیلتر جهت جلوگیری از نویز دارای سیستم تاخیر در وصل قابل تنظیم قابلیت کنترل میکروپروسسوری هر فاز به صورت مجزا دارای صفحه دیجیتال جهت نمایش ولتاژ ورودی ، آمپر مصرفی و ولتاژ خروجی جهت مشاهده موارد بیشتر روی قسمت مورد نظر کلیک نمایید. قیمت استابلیزر 9 ﻛﻴﻠﻮ وات با کد سفارش STB-33-9 KVA جهت تثبیت ولتاژ ﺗﺎ 12 آﻣﭙﺮ با خروجی ثابت 380…
استابلایزر (ترانس اتوماتیک) دلتا delta تکفاز با کد سفارش STB-11-3000 هسته تماما مس شکل موج کاملا سینوسی جهت تثبیت ولتاژ در خروجی محافظت در مقابل اتصال کوتاه طراحی با سیستم سرووموتوری دارای سیستم هشدار و ALARM دارای فیلتر جهت جلوگیری از نویز دارای سیستم تاخیر در وصل قابل تنظیم قابلیت کنترل میکروپروسسوری هر فاز به صورت مجزا دارای سه صفحه دیجیتال جهت نمایش ولتاژ ورودی ، آمپر مصرفی و ولتاژ خروجی جهت مشاهده موارد بیشتر روی قسمت مورد نظر کلیک نمایید. قیمت استابلیزر 9 ﻛﻴﻠﻮ وات با کد سفارش STB-33-9 KVA جهت تثبیت ولتاژ ﺗﺎ 12 آﻣﭙﺮ با خروجی ثابت…
استابلایزر (ترانس اتوماتیک) دلتا delta تکفاز با کد سفارش STB-11-5000 هسته تماما مس شکل موج کاملا سینوسی جهت تثبیت ولتاژ در خروجی محافظت در مقابل اتصال کوتاه طراحی با سیستم سرووموتوری دارای سیستم هشدار و ALARM دارای فیلتر جهت جلوگیری از نویز دارای سیستم تاخیر در وصل قابل تنظیم قابلیت کنترل میکروپروسسوری هر فاز به صورت مجزا دارای صفحه دیجیتال جهت نمایش ولتاژ ورودی ، آمپر مصرفی و ولتاژ خروجی جهت مشاهده موارد بیشتر روی قسمت مورد نظر کلیک نمایید. قیمت استابلایزر تک فاز 9 ﻛﻴﻠﻮ وات با کد سفارش STB-33-9 KVA جهت تثبیت ولتاژ ﺗﺎ 12 آﻣﭙﺮ با خروجی…
استابلایزر (ترانس اتوماتیک) دلتا delta تکفاز با کد سفارش STB-11-8000 هسته تماما مسشکل موج کاملا سینوسیجهت تثبیت ولتاژ در خروجیمحافظت در مقابل اتصال کوتاهطراحی با سیستم سرووموتوریدارای سیستم هشدار و ALARMدارای فیلتر جهت جلوگیری از نویزدارای سیستم تاخیر در وصل قابل تنظیمقابلیت کنترل میکروپروسسوری هر فاز به صورت مجزادارای صفحه دیجیتال جهت نمایش ولتاژ ورودی ، آمپر مصرفی و ولتاژ خروجی جهت مشاهده موارد بیشتر روی قسمت مورد نظر کلیک نمایید. قیمت استابلایزر تک فاز 9 ﻛﻴﻠﻮ وات با کد سفارش STB-33-9 KVA جهت تثبیت ولتاژ ﺗﺎ 12 آﻣﭙﺮ با خروجی ثابت 380 ولت دارای سه صفحه نمایش دیجیتال جهت…
استابلایزر (ترانس اتوماتیک) دلتا delta تکفاز با کد سفارش STB-11-10000 هسته تماما مسشکل موج کاملا سینوسیجهت تثبیت ولتاژ در خروجیمحافظت در مقابل اتصال کوتاهطراحی با سیستم سرووموتوریدارای سیستم هشدار و ALARMدارای فیلتر جهت جلوگیری از نویزدارای سیستم تاخیر در وصل قابل تنظیمقابلیت کنترل میکروپروسسوری هر فاز به صورت مجزادارای صفحه دیجیتال جهت نمایش ولتاژ ورودی ، آمپر مصرفی و ولتاژ خروجی جهت مشاهده موارد بیشتر روی قسمت مورد نظر کلیک نمایید. قیمت استابلایزر تک فاز 9 ﻛﻴﻠﻮ وات با کد سفارش STB-33-9 KVA جهت تثبیت ولتاژ ﺗﺎ 12 آﻣﭙﺮ با خروجی ثابت 380 ولت دارای سه صفحه نمایش دیجیتال جهت…
صفحه1 از2