دوبل دیود

دوبل دیود

دوبل دیود سمیکرون (یکسو کننده نیم موج) متشکل از دو دیود و یک ترانس با خروجی سه سر است و با ایجاد اختلاف 180 درجه ای سر وسط ترانس با دو سر کناری عملکرد این نیمه هادی را شکل می دهد. دوبل دیود 81 آمپر 1600 ولت سمیکرون با کد SKKD 81 دوبل دیود ساخت شرکت سمیکرون از کشور آلمان می باشد زیر مجموعه کدهای این سری: دوبل دیود SKKD 81/14 دوبل دیود SKKD 81/15 دوبل دیود SKKD 81/16 دوبل دیود SKKD 81/20 H4 دوبل دیود SKKD 81/22 H4 دوبل دیود DIODE MODULE از دو دیود داخلی تشکیل شده است.…
دوبل دیود سمیکرون (یکسو کننده نیم موج) متشکل از دو دیود و یک ترانس با خروجی سه سر است و با ایجاد اختلاف 180 درجه ای سر وسط ترانس با دو سر کناری عملکرد این نیمه هادی را شکل می دهد. دوبل دیود 46 آمپر 1600 ولت سمیکرون با کد SKKD 46 دوبل دیود ساخت شرکت سمیکرون از کشور آلمان می باشد زیر مجموعه کدهای این سری: دوبل دیود SKKD 46/08 دوبل دیود SKKD 46/12 دوبل دیود SKKD 46/16 دوبل دیود SKKD 46/18 دوبل دیود DIODE MODULE از دو دیود داخلی تشکیل شده است. دوبل دیود دارای یک ترانس خروجی…
دوبل دیود سمیکرون (یکسو کننده نیم موج) متشکل از دو دیود و یک ترانس با خروجی سه سر است و با ایجاد اختلاف 180 درجه ای سر وسط ترانس با دو سر کناری عملکرد این نیمه هادی را شکل می دهد. دوبل دیود 162 آمپر 1600 ولت سمیکرون با کد SKKD 162 دوبل دیود ساخت شرکت سمیکرون از کشور آلمان می باشد زیر مجموعه کدهای این سری: دوبل دیود SKKD 162/12 دوبل دیود SKKD 162/16 دوبل دیود SKKD 162/18 دوبل دیود DIODE MODULE از دو دیود داخلی تشکیل شده است. دوبل دیود دارای یک ترانس خروجی سه سره می باشد.…
دوبل دیود سمیکرون (یکسو کننده نیم موج) متشکل از دو دیود و یک ترانس با خروجی سه سر است و با ایجاد اختلاف 180 درجه ای سر وسط ترانس با دو سر کناری عملکرد این نیمه هادی را شکل می دهد. دوبل دیود 380 آمپر 1600 ولت سمیکرون با کد SKKD 380 دوبل دیود ساخت شرکت سمیکرون از کشور آلمان می باشد زیر مجموعه کدهای این سری: دوبل دیود SKKD 380/08 دوبل دیود SKKD 380/16دوبل دیود SKKD 380/18 دوبل دیود SKKD 380/20 H4 دوبل دیود SKKD 380/22 H4 دوبل دیود DIODE MODULE از دو دیود داخلی تشکیل شده است. دوبل…
دوبل دیود سمیکرون (یکسو کننده نیم موج) متشکل از دو دیود و یک ترانس با خروجی سه سر است و با ایجاد اختلاف 180 درجه ای سر وسط ترانس با دو سر کناری عملکرد این نیمه هادی را شکل می دهد. دوبل دیود 260 آمپر 1600 ولت سمیکرون با کد SKKD 260 دوبل دیود ساخت شرکت سمیکرون از کشور آلمان می باشد زیر مجموعه کدهای این سری: دوبل دیود SKKD 260/12 دوبل دیود SKKD 260/16 دوبل دیود SKKD 260/20 H4 دوبل دیود SKKD 260/22 H4 دوبل دیود DIODE MODULE از دو دیود داخلی تشکیل شده است. دوبل دیود دارای یک…
دوبل دیود سمیکرون (یکسو کننده نیم موج) متشکل از دو دیود و یک ترانس با خروجی سه سر است و با ایجاد اختلاف 180 درجه ای سر وسط ترانس با دو سر کناری عملکرد این نیمه هادی را شکل می دهد. دوبل دیود 701 آمپر 1600 ولت سمیکرون با کد SKKD 701 دوبل دیود ساخت شرکت سمیکرون از کشور آلمان می باشد زیر مجموعه کدهای این سری: دوبل دیود SKKD 701/12 دوبل دیود SKKD 701/16 دوبل دیود SKKD 701/18 دوبل دیود SKKD 701/22 H دوبل دیود DIODE MODULE از دو دیود داخلی تشکیل شده است. دوبل دیود دارای یک ترانس…