دیود تریستور

دیود تریستور

دیود تریستور یک جزء الکترونیکی با سه ورودی به نام آند (ترمینال مثبت)، کاتد (ترمینال منفی) و گیت است. این وسیله تا حدودی مشابه با سه ترانزیستور است که فرستنده، جمع کننده و پایه (برای ترانزیستور معمولی) یا منبع، تخلیه و دروازه در یک ترانزیستور معمولی یا FET می باشد. در یک ترانزیستور معمولی یکی از سه دریچه (پایه) به عنوان یک کنترل عمل می کند که میزان جریان بین دو ورودی دیگر را تنظیم می کند. همین امر برای دیود تریستور نیز صدق می کند:  گیت ، جریان را کنترل می کند که بین آند و کاتد جریان دارد. شایان ذکر است که شما می توانید از دو یا چهار دریچه و همچنین سه  دریچه دریافت کنید.

ماژول دیود تریستور یک نیمه هادی قدرت بوده که شامل دو قسمت دیود و تریستور به صورت جداگانه بوده و به صورت سری به یکدیگر متصل گردیده اند. هم چنین دیود تریستورها دارای سه ترمینال کاتد (K)، آند (A)، و گیت (G) می باشد. از جمله کاربردهای دیود تریستور می توان در کوره های القایی، تجهیزات پزشکی، منبع تغذیه و همچنین در موتورهای اینورتر اشاره کرد. دیود تریستور ساخت شرکت سمیکرون از کشور آلمان می باشد زیر مجموعه کدهای این سری: دیود تریستور SKKH 92/12 E دیود تریستور SKKH 92/08 E دیود تریستور SKKH 92/14 E دیود تریستور SKKH 92/16…
ماژول دیود تریستور یک نیمه هادی قدرت بوده که شامل دو قسمت دیود و تریستور به صورت جداگانه بوده که به صورت سری به یکدیگر متصل گردیده اند. هم چنین دیود تریستورها دارای سه ترمینال کاتد (K)، آند (A)، و گیت (G) می باشد. از جمله کاربردهای دیود تریستور می توان در کوره های القایی، تجهیزات پزشکی، منبع تغذیه و همچنین در موتورهای اینورتر اشاره کرد. دیود تریستور ساخت شرکت سمیکرون از کشور آلمان می باشد زیر مجموعه کدهای این سری: دیود تریستور SKKH 106/08 E دیود تریستور SKKH 106/12 E دیود تریستور SKKH 106/14 E دیود تریستور SKKH 106/16…
ماژول دیود تریستور یک نیمه هادی قدرت بوده که شامل دو قسمت دیود و تریستور به صورت جداگانه بوده که به صورت سری به یکدیگر متصل گردیده اند. هم چنین دیود تریستورها دارای سه ترمینال کاتد (K)، آند (A)، و گیت (G) می باشد. از جمله کاربردهای دیود تریستور می توان در کوره های القایی، تجهیزات پزشکی، منبع تغذیه و همچنین در موتورهای اینورتر اشاره کرد. دیود تریستور ساخت شرکت سمیکرون از کشور آلمان می باشد زیر مجموعه کدهای این سری: دیود تریستور SKKH 162/08 E دیود تریستور SKKH 162/12 E دیود تریستور SKKH 162/14 E دیود تریستور SKKH 162/16…
ماژول دیود تریستور یک نیمه هادی قدرت بوده که شامل دو قسمت دیود و تریستور به صورت جداگانه بوده که به صورت سری به یکدیگر متصل گردیده اند. هم چنین دیود تریستورها دارای سه ترمینال کاتد (K)، آند (A)، و گیت (G) می باشد. از جمله کاربردهای دیود تریستور می توان در کوره های القایی، تجهیزات پزشکی، منبع تغذیه و همچنین در موتورهای اینورتر اشاره کرد. دیود تریستور ساخت شرکت سمیکرون از کشور آلمان می باشد زیر مجموعه کدهای این سری: دیود تریستور SKKH 172/16 E دیود تریستور SKKH 172/12 E دیود تریستور SKKH 172/08 E دیود تریستور SKKH 172/06…
ماژول دیود تریستور یک نیمه هادی قدرت بوده که شامل دو قسمت دیود و تریستور به صورت جداگانه بوده که به صورت سری به یکدیگر متصل گردیده اند. هم چنین دیود تریستورها دارای سه ترمینال کاتد (K)، آند (A)، و گیت (G) می باشد. از جمله کاربردهای دیود تریستور می توان در کوره های القایی، تجهیزات پزشکی، منبع تغذیه و همچنین در موتورهای اینورتر اشاره کرد. دیود تریستور ساخت شرکت سمیکرون از کشور آلمان می باشد زیر مجموعه کدهای این سری: دیود تریستور SKKH 273/12 E دیود تریستور SKKH 273/16 E دیود تریستور SKKH 273/18 E جهت مشاهده ویدیوی semikron…
ماژول دیود تریستور یک نیمه هادی قدرت بوده که شامل دو قسمت دیود و تریستور به صورت جداگانه بوده که به صورت سری به یکدیگر متصل گردیده اند. هم چنین دیود تریستورها دارای سه ترمینال کاتد (K)، آند (A)، و گیت (G) می باشد. از جمله کاربردهای دیود تریستور می توان در کوره های القایی، تجهیزات پزشکی، منبع تغذیه و همچنین در موتورهای اینورتر اشاره کرد. دیود تریستور ساخت شرکت سمیکرون از کشور آلمان می باشد زیر مجموعه کدهای این سری: دیود تریستور SKKH 323/16 E دیود تریستور SKKH 323/16 E دیود تریستور SKKH 323/08 E دیود تریستور SKKH 323/06…
ماژول دیود تریستور یک نیمه هادی قدرت بوده که شامل دو قسمت دیود و تریستور به صورت جداگانه بوده که به صورت سری به یکدیگر متصل گردیده اند. هم چنین دیود تریستورها دارای سه ترمینال کاتد (K)، آند (A)، و گیت (G) می باشد. از جمله کاربردهای دیود تریستور می توان در کوره های القایی، تجهیزات پزشکی، منبع تغذیه و همچنین در موتورهای اینورتر اشاره کرد. دیود تریستور ساخت شرکت سمیکرون از کشور آلمان می باشد زیر مجموعه کدهای این سری: دیود تریستور SKKH 330/18 E دیود تریستور SKKH 330/16 E دیود تریستور SKKH 330/12 E دیود تریستور SKKH 330/06…
ماژول دیود تریستور یک نیمه هادی قدرت بوده که شامل دو قسمت دیود و تریستور به صورت جداگانه بوده که به صورت سری به یکدیگر متصل گردیده اند. هم چنین دیود تریستورها دارای سه ترمینال کاتد (K)، آند (A)، و گیت (G) می باشد. از جمله کاربردهای دیود تریستور می توان در کوره های القایی، تجهیزات پزشکی، منبع تغذیه و همچنین در موتورهای اینورتر اشاره کرد. زیر مجموعه کدهای این سری: دیود تریستور SKKH330/18 E دیود تریستور SKKH330/16 E دیود تریستور SKKH330/12 E دیود تریستور SKKH330/06 E جهت مشاهده ویدیوی semikron به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
صفحه1 از2