سرج ارستر کلاس B+C

سرج ارستر کلاس B+C

سرج ارستر کلاس B+C (سرج ارستر ترکیبی) با کلاس 1+2 یکی از بالاترین سرج ارستر ها در کلاس حفاظتی در مقابل رعد برق می باشد این نوع سرج ارستر ها در مدل های سه پل و نول و دو پل و نول به همراه کنتاک خروجی می باشد.
سرج ارستر B+C (سرج ارستر ترکیبی) با کلاس 1+2 جهت حفاظت از اضافه ولتاژ ناگهانی در حالت اضافه ولتاژ استفاده می گردد و در تابلو سازی، مخابرات، مراکز صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند. امروزه بیشتر از این سرج ارستر B+C استفاده می شود و قابلیت تحمل 50 الی 150 کیلو آمپر را دارا می باشد.
سرج ارستر , V25-B+C 1-280سرج ارستر , V25-B+C 1+NPE+FSسرج ارستر , V50-B+C 3+NPE+FSسرج ارستر PS3-B+C TNC+FS

سرج ارستر V25-B+C 1-280 با کلاس حفاظتی B+C و کد سفارش 5094418 ارستر حفاظت از فاز با تحمل ولتاژ 230V دارای جریان تخلیه نامی 25KA دارای جریان تخلیه کل 50KA قابلیت تحمل دمای 40- تا 80 درجه سانتی گراد ماکزیمم فیوز پشتیبان برای این نوع ارستر 160A با سیستم حفاظتی IP20 جهت مشاهده ويديوي ارستر به انتهاي صفحه مراجعه فرماييد:
سرج ارستر V25-B+C 1+NPE+FS با کلاس حفاظتی B+C و کد سفارش 5094444 ارستر حفاظت ازسه فاز و نول با تحمل ولتاژ 230V دارای جریان تخلیه نامی 230KA دارای جریان تخلیه کل 50KA قابلیت تحمل دمای 40- تا 80 درجه سانتی گراد ماکزیمم فیوز پشتیبان برای این نوع ارستر 160A با سیستم حفاظتی IP20 جهت مشاهده ويديوي ارستر به انتهاي صفحه مراجعه فرماييد:
سرج ارستر V25-B+C 3+NPE-FS با کلاس حفاظتی B+C و کد سفارش 5094510 ارستر حفاظت ازسه فاز و نول با ریموت کنترل خروجی با تحمل ولتاژ 230V دارای جریان تخلیه نامی 30KA دارای جریان تخلیه کل 150KA قابلیت تحمل دمای 40- تا 80 درجه سانتی گراد ماکزیمم فیوز پشتیبان برای این نوع ارستر 160A با سیستم حفاظتی IP20 جهت مشاهده ويديوي ارستر به انتهاي صفحه مراجعه فرماييد:
سرج ارستر V50-B+C3+NPE با کلاس حفاظتی B+C و کد سفارش 5093654 ارستر حفاظت ازسه فاز و نول با تحمل ولتاژ 230V دارای جریان تخلیه نامی 30KA دارای جریان تخلیه کل 50KA قابلیت تحمل دمای 40- تا 80 درجه سانتی گراد ماکزیمم فیوز پشتیبان برای این نوع ارستر 125A با سیستم حفاظتی IP20 جهت مشاهده ويديوي ارستر به انتهاي صفحه مراجعه فرماييد:
سرج ارستر V50-B+C 3+NPE+FS با کلاس حفاظتی B+C و کد سفارش 5093662 ارستر حفاظت ازسه فاز و نول با ریموت کنترل خروجی با تحمل ولتاژ 230V دارای جریان تخلیه نامی 30KA دارای جریان تخلیه کل 50KA قابلیت تحمل دمای 40- تا 80 درجه سانتی گراد ماکزیمم فیوز پشتیبان برای این نوع ارستر 125A با سیستم حفاظتی IP20 جهت مشاهده ويديوي ارستر به انتهاي صفحه مراجعه فرماييد:
سرج ارستر C 25-B+C 1 با کلاس حفاظتی B+C و کد سفارش 5095606 ارستر حفاظت ازنول با ریموت کنترل خروجی با تحمل ولتاژ 230V دارای جریان تخلیه نامی 30KA دارای جریان تخلیه کل 50KA قابلیت تحمل دمای 40- تا 80 درجه سانتی گراد با سیستم حفاظتی IP20 جهت مشاهده ويديوي ارستر به انتهاي صفحه مراجعه فرماييد:
سرج ارستر PS4-B+C TNS+FS با کلاس حفاظتی B+C و کد سفارش 5089763 ارستر حفاظت از فاز با ریموت کنترل خروجی با تحمل ولتاژ 230V دارای جریان تخلیه نامی 100KA دارای جریان تخلیه کل 100KA ماکزیمم فیوز پشتیبان برای این نوع ارستر 125A قابلیت تحمل دمای 40- تا 80 درجه سانتی گراد با سیستم حفاظتی IP20 جهت مشاهده ويديوي ارستر به انتهاي صفحه مراجعه فرماييد:
سرج ارستر PS3-B+C TNC+FS با کلاس حفاظتی B+C و کد سفارش 5089756 ارستر حفاظت از فاز با ریموت کنترل خروجی با تحمل ولتاژ 230V دارای جریان تخلیه نامی 100KA دارای جریان تخلیه کل 100KA ماکزیمم فیوز پشتیبان برای این نوع ارستر 125A قابلیت تحمل دمای 40- تا 80 درجه سانتی گراد با سیستم حفاظتیIP20 جهت مشاهده ويديوي ارستر به انتهاي صفحه مراجعه فرماييد:
صفحه1 از2