سرج ارستر کلاس B

سرج ارستر کلاس B

سرج ارستر کلاس B به منظور محافظت از دستگاه های الکترونیکی در برابر جریان گذرای ناشی از رعد و برق استفاده می شود و دارای بهره وری و اثر بخشی بالایی می باشد. این سرج ارستر تک قطبی می باشد و برای حفاظت از تاسیسات برقی و تجهیزات الکترونیکی در هنگام اضافه ولتاژ و یا جریان رعد و برق مستقیم مورد استفاده قرار می گیرد و دارای ظرفیت تخلیه بالایی می باشد.
سرج ارستر کلاس B یا کلاس 1 جهت محافظت از تابلو های اصلی کارخانجات در مدل های 3POLE+NPE , 1POLE+NOEL در کیلو آمپر از 50 الی 125 کیلو آمپر می باشد
سرج ارستر B به عنوان حفاظت اولیه در برابر صاعقه با تحمل 100 کیلو آمپر جهت استفاده در تابلوهای اولیه می باشد.
سرج ارستر, MC 50-B-OS سرج ارستر, MC 50-B 3+1 سرج ارستر MCD 50-B 3+1 ,سرج ارستر MCD 50-B-OS

سرج ارستر MC 50-B-OS با کلاس حفاظتیB و کد سفارش 5096851 ارستر حفاظت از فاز با تحمل ولتاژ 255 V دارای جریان تخلیه نامی 50 KA دارای جریان تخلیه کل 50 KA ماکزیمم فیوز پشتیبان برای این نوع ارستر500 A قابلیت تحمل دمای 40- تا 85 درجه سانتی گراد با سیستم حفاظتی IP20 برای مشاهده ویدیوی ارستر به انتهای صفحه مراجعه فرمایید:
سرج ارستر MC 50-B 3+1 با کلاس حفاظتی B و کد سفارش 5096878 ارستر حفاظت از فاز و نول با تحمل ولتاژ 255 V دارای جریان تخلیه نامی 50 KA دارای جریان تخلیه کل 125 KA ماکزیمم فیوز پشتیبان برای این نوع ارستر500 A قابلیت تحمل دمای 40- تا 85 درجه سانتی گراد با سیستم حفاظتیIP20 برای مشاهده ویدیوی ارستر به انتهای صفحه مراجعه فرمایید:
سرج ارستر MCD 50-B 3+1 با کلاس حفاظتی B و کد سفارش 5096879 ارستر حفاظت از فاز و نول با تحمل ولتاژ 255 V دارای جریان تخلیه نامی 50 KA دارای جریان تخلیه کل 125 KA ماکزیمم فیوز پشتیبان برای این نوع ارستر500 A قابلیت تحمل دمای 40- تا 85 درجه سانتی گراد با سیستم حفاظتی IP20 برای مشاهده ویدیوی ارستر به انتهای صفحه مراجعه فرمایید:
سرج ارستر MCD 50-B-OS با کلاس حفاظتی B و کد سفارش 5096852 ارستر حفاظت از فاز با تحمل ولتاژ 255 V دارای جریان تخلیه کل 50 KA ماکزیمم فیوز پشتیبان برای این نوع ارستر500 A قابلیت تحمل دمای 40- تا 85 درجه سانتی گراد با سیستم حفاظتیIP20 برای مشاهده ویدیوی ارستر به انتهای صفحه مراجعه فرمایید:
سرج ارستر MCD 50-B با کلاس حفاظتی B و کد سفارش 5096849 ارستر حفاظت از فاز با تحمل ولتاژ 255 V دارای جریان تخلیه کل 50 KA ماکزیمم فیوز پشتیبان برای این نوع ارستر500 A قابلیت تحمل دمای 40- تا 85 درجه سانتی گراد با سیستم حفاظتی IP20 برای مشاهده ویدیوی ارستر به انتهای صفحه مراجعه فرمایید:
سرج ارستر MCD 50-B 3-OS  با کلاس حفاظتی B و کد سفارش 5096835 ارستر حفاظت از فاز با تحمل ولتاژ 255 V دارای جریان تخلیه کل 50 KA ماکزیمم فیوز پشتیبان برای این نوع ارستر500 A قابلیت تحمل دمای 40- تا 85 درجه سانتی گراد با سیستم حفاظتیIP20 برای مشاهده ویدیوی ارستر به انتهای صفحه مراجعه فرمایید:
سرج ارستر MCD 50-B 3 با کلاس حفاظتی B و کد سفارش 5096877 ارستر حفاظت از فاز با تحمل ولتاژ 255 V دارای جریان تخلیه کل 50 KA ماکزیمم فیوز پشتیبان برای این نوع ارستر500 A قابلیت تحمل دمای 40- تا 85 درجه سانتی گراد با سیستم حفاظتی IP20 برای مشاهده ویدیوی ارستر به انتهای صفحه مراجعه فرمایید:
سرج ارستر MCD 125-B NPE با کلاس حفاظتی B و کد سفارش 5096865 ارستر حفاظت از نول با تحمل ولتاژ 255 V دارای جریان تخلیه کل 125 KA ماکزیمم فیوز پشتیبان برای این نوع ارستر500 A قابلیت تحمل دمای 40- تا 85 درجه سانتی گراد با سیستم حفاظتی IP20 برای مشاهده ویدیوی ارستر به انتهای صفحه مراجعه فرمایید:
صفحه1 از2