سرج ارستر کلاس C+D

سرج ارستر کلاس C+D

سرج ارستر کلاس C+D با تحمل ولتاژ 10 کیلو آمپر الی 20 کیلو آمپر، با خروجی کنتاکت باز جهت اتصال به PLC به صورت تک پل و سه پل می باشد.
سرج ارستر C+D جهت حفاظت از رعد و برق در پایین حد 10 الی 20 کیلو آمپر در مدل های سرج ارستر تکفاز جهت حفاظت از فاز و سرچج ارستر حفاظت از فاز و نول و سرج ارستر سه فاز جهت حفاظت از سه فاز و نول

سرج ارستر V10-C 1+NPE-280 با کلاس حفاظتی C+D و کد سفارش 5093418 ارستر حفاظت از فاز و نول با تحمل ولتاژ 280 ولت دارای جریان تخلیه نامی 10 کیلوآمپر دارای جریان تخلیه کل 20 کیلوآمپر ماکزیمم فیوز پشتیبان برای این نوع ارستر 125 آمپر قابلیت تحمل دمای 40- تا 80 درجه سانتی گراد با سیستم حفاظتی IP20 جهت مشاهده ويديوي ارستر به انتهاي صفحه مراجعه فرماييد:
سرج ارستر V10-C 3+NPE با کلاس حفاظتی C+D و کد سفارش 5094920 ارستر حفاظت از فاز و نول با تحمل ولتاژ 280 ولت دارای جریان تخلیه نامی 10 کیلوآمپر دارای جریان تخلیه کل 20 کیلوآمپر ماکزیمم فیوز پشتیبان برای این نوع ارستر 125 آمپر قابلیت تحمل دمای 40- تا 80 درجه سانتی گراد با سیستم حفاظتی IP20 جهت مشاهده ويديوي ارستر به انتهاي صفحه مراجعه فرماييد:
سرج ارستر V10-C 3+NPE+FS با کلاس حفاظتی C+D و کد سفارش 5094931 ارستر حفاظت از فاز و نول با تحمل ولتاژ 280 ولت دارای جریان تخلیه نامی 10 کیلوآمپر دارای جریان تخلیه کل 20 کیلوآمپر ماکزیمم فیوز پشتیبان برای این نوع ارستر 125 آمپر قابلیت تحمل دمای 40- تا 80 درجه سانتی گراد با سیستم حفاظتی IP20 جهت مشاهده ويديوي ارستر به انتهاي صفحه مراجعه فرماييد:
سرج ارستر V 10-C/1-280 با کلاس حفاظتی C+D و کد سفارش 5093414 ارستر حفاظت از فاز با تحمل ولتاژ 280 ولت دارای جریان تخلیه نامی 10 کیلوآمپر دارای جریان تخلیه کل 20 کیلوآمپر ماکزیمم فیوز پشتیبان برای این نوع ارستر 125 آمپر قابلیت تحمل دمای 40- تا 80 درجه سانتی گراد با سیستم حفاظتی IP20 جهت مشاهده ويديوي ارستر به انتهاي صفحه مراجعه فرماييد:
سرج ارستر V10-C 3+NPE-320 با کلاس حفاظتی C+D و کد سفارش 5094924 ارستر حفاظت از فاز و نول با تحمل ولتاژ 320 ولت دارای جریان تخلیه نامی 10 کیلوآمپر دارای جریان تخلیه کل 20 کیلوآمپر ماکزیمم فیوز پشتیبان برای این نوع ارستر 125 آمپر قابلیت تحمل دمای 40- تا 80 درجه سانتی گراد با سیستم حفاظتی IP20 جهت مشاهده ويديوي ارستر به انتهاي صفحه مراجعه فرماييد:
سرج ارستر V10-C 1+NPE-280 با کلاس حفاظتی C+D و کد سفارش 5093418 ارستر حفاظت از فاز و نول با تحمل ولتاژ 320 ولت دارای جریان تخلیه نامی 10 کیلوآمپر دارای جریان تخلیه کل 20 کیلوآمپر ماکزیمم فیوز پشتیبان برای این نوع ارستر 125 آمپر قابلیت تحمل دمای 40- تا 80 درجه سانتی گراد با سیستم حفاظتی IP20 جهت مشاهده ويديوي ارستر به انتهاي صفحه مراجعه فرماييد: