سرج ارستر کلاس C

سرج ارستر کلاس C

سرج ارستر کلاس C طوری طراحی شده است که رابط میان هادی سیستم الکتریکی و و زمین باشد و میزان اضافه ولتاژ در دستگاه الکتریکی را کاهش دهد. سرج ارستر کلاس C تک قطبی بوده و برای محافظت از تجهیزات الکتریکی در هنگام تغییر ولتاژ ناشی از رعد و برق به کار میرود. این سرج ارستر به دلیل آنکه دارای وریستور اکسید فلزی می باشد از ظرفیت تخلیه بالایی برخوردار است.
سرج ارستر کلاس C یا سرج ارستر کلاس 2 جهت محافظت در هنگام رعد برق در تابلو برق داخلی ساختمان ها و ادارات ودستگاه های مخابراتی استفاده می گردد.
سرج ارستر C به دو دسته سرج ارستر تکفاز و سرج ارستر سه فاز جهت حفاظت از سه فاز و جهت حفاظت از تکفاز به همراه نول با تحمل 20 الی 40 کیلو آمپر به همراه کنتاکت خروجی تقسیم بندی می گردد.

سرج ارستر V20-C 1-280 با کلاس حفاظتی C و کد سفارش 5094618 ارستر حفاظت از فاز با تحمل ولتاژ 230V دارای جریان تخلیه نامی 20KA دارای جریان تخلیه کل 20KA ماکزیمم فیوز پشتیبان برای این نوع ارستر125A قابلیت تحمل دمای 40- تا 80 درجه سانتی گراد با سیستم حفاظتی IP20 جهت مشاهده ويديوي ارستر به انتهاي صفحه مراجعه فرماييد:
سرج ارستر V20-C 1+FS-280 با کلاس حفاظتی C و کد سفارش 5094727 ارستر حفاظت از فاز با ریموت کنترل خروجی با تحمل ولتاژ 230V دارای جریان تخلیه نامی 20KA دارای جریان تخلیه کل 20KA ماکزیمم فیوز پشتیبان برای این نوع ارستر 125A قابلیت تحمل دمای 40- تا 80 درجه سانتی گراد با سیستم حفاظتی IP20 جهت مشاهده ويديوي ارستر به انتهاي صفحه مراجعه فرماييد:
سرج ارستر V20-C 1+NPE+FS با کلاس حفاظتی C و کد سفارش 5094760 ارستر حفاظت از فازونول با ریموت کنترل خروجی با تحمل ولتاژ 230V دارای جریان تخلیه نامی 20KA دارای جریان تخلیه کل 40KA ماکزیمم فیوز پشتیبان برای این نوع ارستر 125A قابلیت تحمل دمای 40- تا 80 درجه سانتی گراد با سیستم حفاظتی IP20 جهت مشاهده ويديوي ارستر به انتهاي صفحه مراجعه فرماييد:
سرج ارستر V20-C 3+NPE+FS با کلاس حفاظتی C و کد سفارش 5094765 ارستر حفاظت از فازو نول با ریموت کنترل خروجی با تحمل ولتاژ 230V دارای جریان تخلیه نامی 20KA دارای جریان تخلیه کل 80KA ماکزیمم فیوز پشتیبان برای این نوع ارستر 125A قابلیت تحمل دمای 40- تا 80 درجه سانتی گراد با سیستم حفاظتی IP20 جهت مشاهده ويديوي ارستر به انتهاي صفحه مراجعه فرماييد:
سرج ارستر V20-C 1+NPE-385با کلاس حفاظتی C و کد سفارش 5094666 ارستر حفاظت از فاز و نول با تحمل ولتاژ 350V دارای جریان تخلیه نامی 20KA دارای جریان تخلیه کل 40KA ماکزیمم فیوز پشتیبان برای این نوع ارستر 125A قابلیت تحمل دمای 40- تا 80 درجه سانتی گراد با سیستم حفاظتی IP20 جهت مشاهده ويديوي ارستر به انتهاي صفحه مراجعه فرماييد:
سرج ارستر V20-C 3+NPE-385 با کلاس حفاظتی C و کد سفارش 5094668 ارستر حفاظت از سه فاز و نول با تحمل ولتاژ 350V دارای جریان تخلیه نامی 20KA دارای جریان تخلیه کل 80KA ماکزیمم فیوز پشتیبان برای این نوع ارستر 125A قابلیت تحمل دمای 40- تا 80 درجه سانتی گراد با سیستم حفاظتیIP20 جهت مشاهده ويديوي ارستر به انتهاي صفحه مراجعه فرماييد:
سرج ارستر V20-C 3+NPEFS38با کلاس حفاظتی C و کد سفارش 5094788 ارستر سه فاز جهت محافظت از فاز با تحمل ولتاژ 350 V دارای جریان تخلیه نامی 20 KA دارای جریان تخلیه کل 80 KA ماکزیمم فیوز پشتیبان برای این نوع ارستر 125 A قابلیت تحمل دمای 40- تا 80 درجه سانتی گراد با سیستم حفاظتی IP20 جهت مشاهده ویدیوی ارستر به انتهای صفحه مراجعه فرمایید:
سرج ارستر V20-C 1-385 با کلاس حفاظتی C و کد فنی 5094703 ارستر جهت محافظت از فاز با تحمل ولتاژ 350 V دارای جریان تخلیه نامی 20 KA دارای جریان تخلیه کل 40 KA ماکزیمم فیوز پشتیبان برای این نوع ارستر 125 A قابلیت تحمل دمای 40- تا 80 درجه سانتی گراد با سیستم حفاظتی IP20 جهت مشاهده ویدیوی ارستر به انتهای صفحه مراجعه فرمایید:
صفحه1 از3