سرج ارستر کلاس D

سرج ارستر کلاس D حفاظت نهایی از سیستمهای مصرف کننده برای تمام سیستمهای نصب و راه اندازی , و مناسب براي خطوط ولتاژ مستقيم و متناوب خطوط منابع تغذيـه و حفاظـتی برای پریز برق و تلفن می باشد .
جهت تکمیل و مقابله با اضافه ولتاژ از سرج ارستر کلاس Dاستفاده می گردد.
سرج ارستر D در خطوطی که دارای ولتاژ پایین می باشند مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع ازسرج ارستر نمی بایست در معرض مستقیم رعد و برق قرار گیرد. سرج ارستر کلاس D برای تغییرات جزئی جریانs µ 20/ 8 با حد اکثرپیک 5kv طراحی شده است.
سرج ارستر , FC-D سرج ارستر , CNS 3-D-Dسرج ارستر , USM-Aسرج ارستر VF12-AC DC

پیمان الکتریک در سال 1377 توسط برادران هرمان مقدم افتتاح گردید که به عنوان واردکننده و تامین کننده کلیه لوازم برقی، صنعتی فعالیت می نماید .