سرج ارستر کلاس D

سرج ارستر کلاس D

سرج ارستر کلاس D حفاظت نهایی از سیستمهای مصرف کننده برای تمام سیستمهای نصب و راه اندازی , و مناسب براي خطوط ولتاژ مستقيم و متناوب خطوط منابع تغذيـه و حفاظـتی برای پریز برق و تلفن می باشد .
جهت تکمیل و مقابله با اضافه ولتاژ از سرج ارستر کلاس Dاستفاده می گردد.
سرج ارستر D در خطوطی که دارای ولتاژ پایین می باشند مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع ازسرج ارستر نمی بایست در معرض مستقیم رعد و برق قرار گیرد. سرج ارستر کلاس D برای تغییرات جزئی جریانs µ 20/ 8 با حد اکثرپیک 5kv طراحی شده است.
سرج ارستر , FC-D سرج ارستر , CNS 3-D-Dسرج ارستر , USM-Aسرج ارستر VF12-AC DC

سرج ارستر FC-D با کلاس حفاظتی D و کد سفارش 5092800 دارای رنج ولتاژ 230 الی 275 ولت ماکزیمم فیوز پشتیبان برای این نوع ارستر16A جریان تخلیه نامی 3KA زمان پاسخ دهی کمتر از 25NS جهت مشاهده ويديوي ارستر به انتهاي صفحه مراجعه فرماييد:
سرج ارستر CNS 3-D-D با کلاس حفاظتی D و کد سفارش 5092701 دارای رنج ولتاژ 230 الی 275 ولت ماکزیمم تخلیه جریان 7KA ماکزیمم فیوز پشتیبان برای این نوع ارستر16A زمان پاسخ دهی کمتر از 25NS جهت مشاهده ويديوي ارستر به انتهاي صفحه مراجعه فرماييد:
سرج ارستر USM-A با کلاس حفاظتی D و کد سفارش 5092451 دارای رنج ولتاژ 230الی 255V دارای جریان تخلیه نامی 3KA ماکزیمم فیوز پشتیبان برای این نوع ارستر16A قابلیت تحمل دمای 15- تا 60 درجه سانتی گراد زمان پاسخ دهی کمتر از 25NS جهت مشاهده ويديوي ارستر به انتهاي صفحه مراجعه فرماييد:
سرج ارستر VF12-AC DC با کلاس حفاظتی D و کد سفارش 5097453 ماکزیمم ولتاژ DC 13.5V ماکزیمم ولتاژ AC 18V دارای جریان تخلیه کل 2KA قابلیت تحمل دمای 40- تا 80 درجه سانتی گراد زمان پاسخ دهی کمتر از 25NS جهت مشاهده ويديوي ارستر به انتهاي صفحه مراجعه فرماييد: