شتاب سنج

شتاب سنج

شتاب سنج(acceleration sensors) برند dissenssors  هلند با کد فنی QG65-KAXY-12,0-CAN-CM و خروجیCANopen  خروجی کانکتور M12 دقت بین 0.2 تا 0.4 درجه ولتاژ تغذیه 10تا 30 ولت به صورت DC رنج تحمل دمای 40- تا 85+ درجه سانتی گراد دارنده گواهینامه های جهانی CE و Automotive EMC بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری محصولات dissenssors  هلند در ایران
شتاب سنج(acceleration sensors)  برند dissenssors  هلند با کد فنی QG65-KAXY-4,0-CAN-CM و خروجیCANopen  ولتاژ تغذیه 10تا 30 ولت به صورت DC رنج تحمل دمای 40- تا 85+ درجه سانتی گراد دارنده گواهینامه های جهانی CE و Automotive EMC بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری محصولاتdissenssors هلند در ایران
شتاب سنج(acceleration sensors)  برند dissenssors  هلند با کد فنی QG65-KAXY-12.0-AV-CM و خروجی 0.5 الی 4.5 ولت دقت بین 0.1 الی 0.2 درجه ولتاژ تغذیه 8 الی 30 ولت به صورت DC رنج تحمل دمای 40- الی 85+ درجه سانتی گراد دارنده گواهینامه های جهانیCE و  Automotive EMC بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری محصولاتdissenssors هلند در ایران
شتاب سنج(acceleration sensors)  برند dissenssors  هلند با کد فنی QG65-KAXY-8.0-AI-CM و خروجی 4 الی 20 میلی آمپر ولتاژ تغذیه 10 الی 30 ولت به صورت DC رنج تحمل دمای 40- الی 85+ درجه سانتی گراد دارنده گواهینامه های جهانی CE و  Automotive EMC بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری محصولاتdissenssors هلند در ایران
شتاب سنج(acceleration sensors)  برند dissenssors  هلند با کد فنی QG65-KAXY-1,0-AV-CM و خروجی 0.5 الی 4.5 ولت ولتاژ تغذیه 5 ولت به صورت DC رنج تحمل دمای 40- الی 85+ درجه سانتی گراد دارنده گواهینامه جهانی CE  بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری محصولاتdissenssors هلند در ایران
شتاب سنج(acceleration sensors)  برند dissenssors  هلند با کد فنی QG30-KAX-0,5E-AV-K-5V و خروجی 0.5 الی 4.5 ولت ولتاژ تغذیه 5 ولت به صورت DC رنج تحمل دمای 25- الی 85+ درجه سانتی گراد دارنده گواهینامه جهانی CE  بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری محصولاتdissenssors هلند در ایران
شتاب سنج(acceleration sensors)  برند dissenssors  هلند با کد فنی QG40N-KAXYZh-12,0-AV-PT و خروجی 0.5 الی 4.5 ولت  خروجی کانکتور M12 دقت بین 0.2 الی 0.4 درجه ولتاژ تغذیه 10 الی 30 ولت به صورت DC رنج تحمل دمای 40- الی 85+ درجه سانتی گراد دارنده گواهینامه جهانی CE  بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری محصولاتdissenssors هلند در ایران
شتاب سنج(acceleration sensors)   برند dissenssors  هلند با کد فنی QG40N-KAXYZh-12,0-AI-PT و خروجی 4 الی 20 میلی آمپر خروجی کانکتور M12 دقت بین 0.2 الی 0.4 درجه ولتاژ تغذیه 10 الی 30 ولت به صورت DC رنج تحمل دمای 40- الی 85+ درجه سانتی گراد دارنده گواهینامه جهانی CE بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری محصولاتdissenssors  هلند در ایران
صفحه1 از5