چهارشنبه, 01 دی 1395 ساعت 16:35

شتاب سنج کد QG65-KAXY-12,0-CAN-CM

شتاب سنج (QG65-KAXY-12,0-CAN-CM (acceleration sensors با خروجی CANopen  و دقت بین 0.2 تا 0.4 و ولتاژ تغذیه 10v DC تا 30v DC و خروجی کانکتور M12 و رنج تحمل دمای 40- تا 85+ درجه سانتی گراد. بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری dissensor هلند در ایران.

شتاب سنج

چهارشنبه, 01 دی 1395 ساعت 13:05

شتاب سنج کد QG65-KAXY-4,0-CAN-CM

شتاب سنج (QG65-KAXY-4,0-CAN-CM (acceleration sensors با خروجی CANopen و ولتاژ تغذیه 10v DC تا 30v DC و خروجی کانکتور M12 و رنج تحمل دمای 40- تا 85+ درجه سانتی گراد. بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری dissensor هلند در ایران.

شتاب سنج

چهارشنبه, 01 دی 1395 ساعت 13:05

شتاب سنج کد QG65-KAXY-1,7-CAN-CM

شتاب سنج (QG65-KAXY-1,7-CAN-CM (acceleration sensors با خروجی CANopen  و دقت بین 0.2 تا 0.4 و ولتاژ تغذیه 10v DC تا 30v DC و خروجی کانکتور M12 و رنج تحمل دمای 40- تا 85+ درجه سانتی گراد. بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری dissensor هلند در ایران.

شتاب سنج

چهارشنبه, 01 دی 1395 ساعت 13:05

شتاب سنج کد QG65-KAXY-1,0-CAN-CM

شتاب سنج ( acceleration sensors ) QG65-KAXY-1,0-CAN-CM  با خروجی CANopen  و دارای دقت 0.1  و ولتاژ تغذیه 10 v DC تا 30 v DC و خروجی کانکتور M12 و رنج تحمل دمای 40- تا 85+ درجه سانتی گراد. بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری dissensor هلند در ایران.

شتاب سنج

چهارشنبه, 01 دی 1395 ساعت 13:05

شتاب سنج کد QG65-KAXY-12.0-AV-CM

شتاب سنج (QG65-KAXY-12.0-AV-CM (acceleration sensors  با خروجی 0.5 تا 4.5 ولت و دقت بین 0.1 تا 0.2 و ولتاژ تغذیه 8v DC تا 30v DC و خروجی کانکتور M12 و رنج تحمل دمای 40- تا 85+ درجه سانتی گراد. بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری dissensor هلند در ایران.

شتاب سنج

چهارشنبه, 01 دی 1395 ساعت 13:05

شتاب سنج کد QG65-KAXY-8.0-AI-CM

شتاب سنج (QG65-KAXY-8.0-AI-CM (acceleration sensors با خروجی 4 تا 20 میلی آمپر و ولتاژ تغذیه 10v DC تا 30v DC و خروجی کانکتور M12 و رنج تحمل دمای 40- تا 85+ درجه سانتی گراد. بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری dissensor هلند در ایران.

شتاب سنج

چهارشنبه, 01 دی 1395 ساعت 13:05

شتاب سنج کد QG65-KAXY-1,0-AV-CM

شتاب سنج (QG65-KAXY-1,0-AV-CM (acceleration sensors با خروجی 0.5 تا 4.5 ولت و ولتاژ تغذیه 5v DC و خروجی کانکتور M12 و رنج تحمل دمای 40- تا 85+ درجه سانتی گراد. بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری dissensor هلند در ایران. 

شتاب سنج

چهارشنبه, 01 دی 1395 ساعت 13:05

شتاب سنج کد QG30-KAX-0,5E-AV-K-5V

شتاب سنج (QG30-KAX-0,5E-AV-K-5V (acceleration sensors با خروجی 0.5 تا 4.5 ولت و ولتاژ تغذیه 5v DC  و خروجی کانکتور M12 و رنج تحمل دمای 25- تا 85+ درجه سانتی گراد. پیمان الکتریک نماینده انحصاری dissensor هلند در ایران.

شتاب سنج

چهارشنبه, 01 دی 1395 ساعت 13:05

شتاب سنج کد QG40N-KAXYZh-12,0-AV-PT

شتاب سنج (QG40N-KAXYZh-12,0-AV-PT (acceleration sensors با خروجی 0.5 تا 4.5 ولت و دقت بین 0.2 تا 0.4 و ولتاژ تغذیه 10v DC تا 30v DC و خروجی کانکتور M12 و رنج تحمل دمای 25- تا 85+ درجه سانتی گراد. پیمان الکتریک نماینده انحصاری dissensor هلند در ایران.

شتاب سنج

چهارشنبه, 01 دی 1395 ساعت 13:05

شتاب سنج کد QG40N-KAXYZh-12,0-AI-PT

شتاب سنج (QG40N-KAXYZh-12,0-AI-PT (Acceleration sensor با خروجی 4 تا 20 میلی آمپر و دقت بین 0.2 تا 0.4 و ولتاژ تغذیه 10v DC تا 30v DC و خروجی کانکتور M12 و رنج تحمل دمای 25- تا 85+ درجه سانتی گراد. بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری dissensor هلند در ایران.

شتاب سنج

صفحه1 از8