سرج ارستر ترکیبی کلاس 1+2

سرج ارستر ترکیبی کلاس 1+2

سرج ارستر DC dehn با کد سفارش 900067 مدل DCB YPV SCI 1500 FM در کلاس 2+1 با ولتاژ ورودی 1500 ولت تحمل جریان 3.75 الی 12.5 کیلو آمپر دارای درجه حفاظتی IP20 با تحمل دمای 40- الی 80 درجه سانتیگراد با درجه حفاظتیIP20
سرج ارستر فتوولتاییک dehn با کد سفارش 900066 مدل DCB YPV SCI 1000 FM در کلاس 2+1 با ولتاژ ورودی 1000 ولت تحمل جریان 12.5 الی 30 کیلو آمپر دارای درجه حفاظتی IP20 با تحمل دمای 40- الی 80 درجه سانتیگراد با درجه حفاظتیIP20
ارستر فتوولتاییک dehn با کد سفارش 900065 مدل DCB YPV SCI 600 FM در کلاس 2+1 با ولتاژ ورودی 600 ولت تحمل جریان 15 الی 30 کیلو آمپر دارای درجه حفاظتی IP20 با تحمل دمای 40- الی 80 درجه سانتیگراد با درجه حفاظتیIP20
سرج ارستر تابلویی dehn با کد سفارش 951115 مدل DV M TT 2P 255 FM در کلاس 2+1 با ولتاژ ورودی 230 ولت تحمل جریان 25 الی 75 کیلو آمپر دارای درجه حفاظتی IP20 با تحمل دمای 40- الی 80 درجه سانتیگراد با درجه حفاظتیIP20
سرج ارستر 230 ولت dehn با کد سفارش 951110 مدل DV M TT 2P 255 در کلاس 2+1 با ولتاژ ورودی 230 ولت تحمل جریان 25 الی 75 کیلو آمپر دارای درجه حفاظتی IP20 با تحمل دمای 40- الی 80 درجه سانتیگراد با درجه حفاظتیIP20