فیوز Siba

فیوز Siba

فیوز وسیله‌ای است که مدارهای الکتریکی را در برابر جریان غیرمجاز محافظت می‌کند. اگر جریانی بیش از جریان نامی از فیوز بگذرد فیوز می‌سوزد و بدین ترتیب جریان برق، قطع خواهد شد. به عبارت ساده، فیوز وسیله‌ای حفاظتی است که در تجهیزات و مدارات الکتریکی به کار می‌رود تا در مواقعی که جریانی بیشتر از حد مجاز از وسیله عبور می‌کند، با سوختن فیوز مدار قطع شود تا تجهیزات دیگر آسیبی نبینند.
فیوز وسیله‌ای است که مدارهای الکتریکی را در برابر جریان غیرمجاز محافظت می‌کند. اگر جریانی بیش از جریان نامی از فیوز بگذرد فیوز می‌سوزد و بدین ترتیب جریان برق، قطع خواهد شد. به عبارت ساده، فیوز وسیله‌ای حفاظتی است که در تجهیزات و مدارات الکتریکی به کار می‌رود تا در مواقعی که جریانی بیشتر از حد مجاز از وسیله عبور می‌کند، با سوختن فیوز مدار قطع شود تا تجهیزات دیگر آسیبی نبینند.
فیوز سیبا siba با کد سفارش 3020413 سایز 537 میلی متر دارای ولتاژ 24 کیلو ولت دارای جریان 80-50 آمپر فیوز فشار قوی سیبا مناسب جهت استفاده در سیستم هایی با جریان برق AC می باشد و وظیفه حفاظت از تجهیزات سوئیچ دنده در بخش توزیع می باشد. فیوز فشار قوی به دلیل سرعت بالایی که دارند می توانند در زمان اتصال کوتاه، جریان را محدود کرده و از پیامدهای حرارتی و دینامیکی که در هنگام اتصال کوتاه برای تجهیزات ممکن است اتفاق بیفتد، جلوگیری کند.
فیوز سیبا siba با کد سفارش 3019613 سایز 537 میلی متر دارای ولتاژ 24 کیلو ولت دارای جریان 160-100 آمپر فیوز فشار قوی سیبا مناسب جهت استفاده در سیستم هایی با جریان برق AC می باشد و وظیفه حفاظت از تجهیزات سوئیچ دنده در بخش توزیع می باشد. فیوز فشار قوی به دلیل سرعت بالایی که دارند می توانند در زمان اتصال کوتاه، جریان را محدود کرده و از پیامدهای حرارتی و دینامیکی که در هنگام اتصال کوتاه برای تجهیزات ممکن است اتفاق بیفتد، جلوگیری کند.
فیوز سیبا siba با کد سفارش 3019614 سایز 537 میلی متر دارای ولتاژ 24 کیلو ولت دارای جریان 200 آمپر فیوز فشار قوی سیبا مناسب جهت استفاده در سیستم هایی با جریان برق AC می باشد و وظیفه حفاظت از تجهیزات سوئیچ دنده در بخش توزیع می باشد. فیوز فشار قوی به دلیل سرعت بالایی که دارند می توانند در زمان اتصال کوتاه، جریان را محدود کرده و از پیامدهای حرارتی و دینامیکی که در هنگام اتصال کوتاه برای تجهیزات ممکن است اتفاق بیفتد، جلوگیری کند.
فیوز سیبا siba با کد سفارش 3018113 سایز 422 میلی متر دارای ولتاژ 36 کیلو ولت دارای جریان 16-6.3 آمپر فیوز فشار قوی سیبا مناسب جهت استفاده در سیستم هایی با جریان برق AC می باشد و وظیفه حفاظت از تجهیزات سوئیچ دنده در بخش توزیع می باشد. فیوز فشار قوی به دلیل سرعت بالایی که دارند می توانند در زمان اتصال کوتاه، جریان را محدود کرده و از پیامدهای حرارتی و دینامیکی که در هنگام اتصال کوتاه برای تجهیزات ممکن است اتفاق بیفتد، جلوگیری کند.
فیوز سیبا siba با کد سفارش 3000813 سایز 537 میلی متر دارای ولتاژ 36 کیلو ولت دارای جریان 25-6.3 آمپر فیوز فشار قوی سیبا مناسب جهت استفاده در سیستم هایی با جریان برق AC می باشد و وظیفه حفاظت از تجهیزات سوئیچ دنده در بخش توزیع می باشد. فیوز فشار قوی به دلیل سرعت بالایی که دارند می توانند در زمان اتصال کوتاه، جریان را محدود کرده و از پیامدهای حرارتی و دینامیکی که در هنگام اتصال کوتاه برای تجهیزات ممکن است اتفاق بیفتد، جلوگیری کند.
فیوز سیبا siba با کد سفارش 3001613 سایز 537 میلی متر دارای ولتاژ 36 کیلو ولت دارای جریان 40-31.5 آمپر فیوز فشار قوی سیبا مناسب جهت استفاده در سیستم هایی با جریان برق AC می باشد و وظیفه حفاظت از تجهیزات سوئیچ دنده در بخش توزیع می باشد. فیوز فشار قوی به دلیل سرعت بالایی که دارند می توانند در زمان اتصال کوتاه، جریان را محدود کرده و از پیامدهای حرارتی و دینامیکی که در هنگام اتصال کوتاه برای تجهیزات ممکن است اتفاق بیفتد، جلوگیری کند.