فیوز Siba

فیوز Siba

فیوز سیبا siba با کد سفارش 3002093 سایز 292 میلی متر دارای ولتاژ 6 و 12 کیلو ولت دارای جریان 100-50 آمپر فیوز استوانه ای سیبا به عنوان یک میله حفاظتی در مدار استفاده می گردد. در واقع فیوز استوانه ای جهت تامین امنیت مدار که از اهمیت بالایی برخوردار است به کار برده می شود که با دارا بودن ویژگی زمان قطع بیشتر برای راه اندازی موتور الکتریکی مورد استفاده قرار گرفته می شود.
فیوز سیبا siba با کد سفارش 3000693 سایز 292 میلی متر دارای ولتاژ 6 و 12 کیلو ولت دارای جریان 100-50 آمپر فیوز استوانه ای سیبا به عنوان یک میله حفاظتی در مدار استفاده می گردد. در واقع فیوز استوانه ای جهت تامین امنیت مدار که از اهمیت بالایی برخوردار است به کار برده می شود که با دارا بودن ویژگی زمان قطع بیشتر برای راه اندازی موتور الکتریکی مورد استفاده قرار گرفته می شود.
فیوز سیبا siba با کد سفارش 3001493 سایز 292 میلی متر دارای ولتاژ 6 و 12 کیلو ولت دارای جریان 250-200 آمپر فیوز استوانه ای سیبا به عنوان یک میله حفاظتی در مدار استفاده می گردد. در واقع فیوز استوانه ای جهت تامین امنیت مدار که از اهمیت بالایی برخوردار است به کار برده می شود که با دارا بودن ویژگی زمان قطع بیشتر برای راه اندازی موتور الکتریکی مورد استفاده قرار گرفته می شود.
فیوز سیبا siba با کد سفارش 3002293 سایز 292 میلی متر دارای ولتاژ 6 و 12 کیلو ولت دارای جریان 250-200 آمپر فیوز استوانه ای سیبا به عنوان یک میله حفاظتی در مدار استفاده می گردد. در واقع فیوز استوانه ای جهت تامین امنیت مدار که از اهمیت بالایی برخوردار است به کار برده می شود که با دارا بودن ویژگی زمان قطع بیشتر برای راه اندازی موتور الکتریکی مورد استفاده قرار گرفته می شود.
صفحه8 از8