لیمیت سوئیچ دورانی

لیمیت سوئیچ دورانی

شرکت TER ایتالیا سازنده انواع لیمیت سوئیچ با تجربه طولانی در طراحی و ساخت سوئیچ های دنده چرخشی که تاکنون چهار سری از سوئیچ های دنده ی چرخشی را ارائه داده است.

کاربرد عمده لیمیت سوئیچ ها برای کنترل حرکت ماشین آلات صنعتی زمانی که به اندازه گیری حرکت بر اساس زاویه چرخش و یا تعداد شفت نیاز است مورد استفاده قرار می گیرد.

لیمیت سوییچ های دوار به طور خاص در کارخانه های صنعتی و ساختمانی برای کنترل جرثقیل ، جرثقیل های جابجایی بر روی دیوار، جرثقیل های برج و وینچ ها برای مکان های ساختمانی استفاده می شود.
لیمیت سوییچ های دوار به طور خاص در کارخانه های صنعتی و ساختمانی برای کنترل جرثقیل ، جرثقیل های جابجایی بر روی دیوار، جرثقیل های برج و وینچ ها برای مکان های ساختمانی استفاده می شود.
لیمیت سوییچ های دوار به طور خاص در کارخانه های صنعتی و ساختمانی برای کنترل جرثقیل ، جرثقیل های جابجایی بر روی دیوار، جرثقیل های برج و وینچ ها برای مکان های ساختمانی استفاده می شود.
لیمیت سوییچ های دوار به طور خاص در کارخانه های صنعتی و ساختمانی برای کنترل جرثقیل ، جرثقیل های جابجایی بر روی دیوار، جرثقیل های برج و وینچ ها برای مکان های ساختمانی استفاده می شود.
لیمیت سوییچ های دوار به طور خاص در کارخانه های صنعتی و ساختمانی برای کنترل جرثقیل ، جرثقیل های جابجایی بر روی دیوار، جرثقیل های برج و وینچ ها برای مکان های ساختمانی استفاده می شود.
لیمیت سوییچ های دوار به طور خاص در کارخانه های صنعتی و ساختمانی برای کنترل جرثقیل ، جرثقیل های جابجایی بر روی دیوار، جرثقیل های برج و وینچ ها برای مکان های ساختمانی استفاده می شود.
لیمیت سوییچ های دوار به طور خاص در کارخانه های صنعتی و ساختمانی برای کنترل جرثقیل ، جرثقیل های جابجایی بر روی دیوار، جرثقیل های برج و وینچ ها برای مکان های ساختمانی استفاده می شود.
لیمیت سوییچ های دوار به طور خاص در کارخانه های صنعتی و ساختمانی برای کنترل جرثقیل ، جرثقیل های جابجایی بر روی دیوار، جرثقیل های برج و وینچ ها برای مکان های ساختمانی استفاده می شود.
صفحه1 از7