موتور مکسون EC Program

موتور مکسون EC Program

موتور DC مکسون Maxon با ولتاژ نامی 6 ولت، جریان 160 میلی آمپر، سرعت 41700 دور و گشتاور 1.74 نیوتون پیمان الکتریک نماینده فروش موتورهای مکسون Maxon سوئیس در ایران
موتور DC مکسون Maxon با ولتاژ نامی 9 ولت، جریان 118 میلی آمپر، سرعت 45600 دور و گشتاور 1.63 نیوتون پیمان الکتریک نماینده فروش موتورهای مکسون Maxon سوئیس در ایران
موتور DC مکسون Maxon با ولتاژ نامی 12 ولت، جریان 90.4 میلی آمپر، سرعت 46600 دور و گشتاور 1.62 نیوتون پیمان الکتریک نماینده فروش موتورهای مکسون Maxon سوئیس در ایران
موتور DC مکسون Maxon با ولتاژ نامی 6 ولت، جریان 160 میلی آمپر، سرعت 41700 دور و گشتاور 1.74 نیوتون پیمان الکتریک نماینده فروش موتورهای مکسون Maxon سوئیس در ایران
موتور DC مکسون Maxon با ولتاژ نامی 9 ولت، جریان 118 میلی آمپر، سرعت 45600 دور و گشتاور 1.63 نیوتون پیمان الکتریک نماینده فروش موتورهای مکسون Maxon سوئیس در ایران
موتور DC مکسون Maxon با ولتاژ نامی 12 ولت، جریان 90.4 میلی آمپر، سرعت 46600 دور و گشتاور 1.62 نیوتون پیمان الکتریک نماینده فروش موتورهای مکسون Maxon سوئیس در ایران
موتور DC مکسون Maxon با ولتاژ نامی 18 ولت، جریان 67.3 میلی آمپر، سرعت 50900 دور و گشتاور 1.61 نیوتون پیمان الکتریک نماینده فروش موتورهای مکسون Maxon سوئیس در ایران
موتور DC مکسون Maxon با ولتاژ نامی 18 ولت، جریان 67.3 میلی آمپر، سرعت 50900 دور و گشتاور 1.61 نیوتون پیمان الکتریک نماینده فروش موتورهای مکسون Maxon سوئیس در ایران