ولوم BOURNS | ولوم AB | ولوم VISHAY

ولوم BOURNS | ولوم AB | ولوم VISHAY

ولوم یا پتانسیومتر وسیله ای جهت اندازه گیری است که در واقع تقسیم کننده ولتاژ است و برای اندازه گیری پتانسیل الکتریکی (ولتاژ) استفاده می شود. ولوم ها یا پتانسیومترها از یک عنصر مقاومت تشکیل شده اند بنابراین یک تماس  لغزشی که در امتداد این عنصر حرکت می کند ، تماس الکتریکی خوبی را با یک قسمت از آن برقرار می کند ، پس از آن پایانه های برقی در انتهای هرعنصر ، مکانیسمی برقی را از یک سر به انتهای دیگر منتقل می کند.

جهت خرید ولوم BOURNS | ولوم AB | ولوم VISHAY با شماره های زیر تماس بگیرید.

33992998 21 0098 | 33999193 21 0098

ولوم (پتانسیو متر)یک مقاومت سه پایانه با یک اتصال یا دکمه متحرک قابل تنظیم برای تقسیم ولتاژ است. اگر تنها دو ترمینال استفاده شود (یک سمت و جاروب کن) به عنوان یک مقاومت متغیر یا رئوستات عمل می‌کند. ولوم ها معمولاً برای کنترل دستگاه‌های الکتریکی مانند کنترل دوردر اینورتراستفاده می‌شود. ولوم های مورد استفاده اگر توسط یک مکانیزم عمل کنند می‌توانند مانند مغییر موقعیت برای مثال در یک اهرمک مورد استفاده قرار گیرند.. به ولوم هامقاومت متغیر می گویند که جهت تغییر اهم به صورت خطی استفاده می شود.ولوم ده دور (مولتی ترن)با دقت 10 برابر بیشتر از ولوم های…
ولوم (پتانسیو متر)یک مقاومت سه پایانه با یک اتصال یا دکمه متحرک قابل تنظیم برای تقسیم ولتاژ است. اگر تنها دو ترمینال استفاده شود (یک سمت و جاروب کن) به عنوان یک مقاومت متغیر یا رئوستات عمل می‌کند. ولوم ها معمولاً برای کنترل دستگاه‌های الکتریکی مانند کنترل دوردر اینورتراستفاده می‌شود. ولوم های مورد استفاده اگر توسط یک مکانیزم عمل کنند می‌توانند مانند مغییر موقعیت برای مثال در یک اهرمک مورد استفاده قرار گیرند.. به ولوم هامقاومت متغیر می گویند که جهت تغییر اهم به صورت خطی استفاده می شود.ولوم ده دور (مولتی ترن)با دقت 10 برابر بیشتر از ولوم های…
ولوم (پتانسیو متر)یک مقاومت سه پایانه با یک اتصال یا دکمه متحرک قابل تنظیم برای تقسیم ولتاژ است. اگر تنها دو ترمینال استفاده شود (یک سمت و جاروب کن) به عنوان یک مقاومت متغیر یا رئوستات عمل می‌کند. ولوم ها معمولاً برای کنترل دستگاه‌های الکتریکی مانند کنترل دوردر اینورتراستفاده می‌شود. ولوم های مورد استفاده اگر توسط یک مکانیزم عمل کنند می‌توانند مانند مغییر موقعیت برای مثال در یک اهرمک مورد استفاده قرار گیرند.. به ولوم هامقاومت متغیر می گویند که جهت تغییر اهم به صورت خطی استفاده می شود.ولوم ده دور (مولتی ترن)با دقت 10 برابر بیشتر از ولوم های…
ولوم (پتانسیو متر)یک مقاومت سه پایانه با یک اتصال یا دکمه متحرک قابل تنظیم برای تقسیم ولتاژ است. اگر تنها دو ترمینال استفاده شود (یک سمت و جاروب کن) به عنوان یک مقاومت متغیر یا رئوستات عمل می‌کند. ولوم ها معمولاً برای کنترل دستگاه‌های الکتریکی مانند کنترل دوردر اینورتراستفاده می‌شود. ولوم های مورد استفاده اگر توسط یک مکانیزم عمل کنند می‌توانند مانند مغییر موقعیت برای مثال در یک اهرمک مورد استفاده قرار گیرند.. به ولوم هامقاومت متغیر می گویند که جهت تغییر اهم به صورت خطی استفاده می شود.ولوم ده دور (مولتی ترن)با دقت 10 برابر بیشتر از ولوم های…
ولوم (پتانسیو متر)یک مقاومت سه پایانه با یک اتصال یا دکمه متحرک قابل تنظیم برای تقسیم ولتاژ است. اگر تنها دو ترمینال استفاده شود (یک سمت و جاروب کن) به عنوان یک مقاومت متغیر یا رئوستات عمل می‌کند. ولوم ها معمولاً برای کنترل دستگاه‌های الکتریکی مانند کنترل دوردر اینورتراستفاده می‌شود. ولوم های مورد استفاده اگر توسط یک مکانیزم عمل کنند می‌توانند مانند مغییر موقعیت برای مثال در یک اهرمک مورد استفاده قرار گیرند.. به ولوم هامقاومت متغیر می گویند که جهت تغییر اهم به صورت خطی استفاده می شود.ولوم ده دور (مولتی ترن)با دقت 10 برابر بیشتر از ولوم های…
ولوم (پتانسیو متر)یک مقاومت سه پایانه با یک اتصال یا دکمه متحرک قابل تنظیم برای تقسیم ولتاژ است. اگر تنها دو ترمینال استفاده شود (یک سمت و جاروب کن) به عنوان یک مقاومت متغیر یا رئوستات عمل می‌کند. ولوم ها معمولاً برای کنترل دستگاه‌های الکتریکی مانند کنترل دوردر اینورتراستفاده می‌شود. ولوم های مورد استفاده اگر توسط یک مکانیزم عمل کنند می‌توانند مانند مغییر موقعیت برای مثال در یک اهرمک مورد استفاده قرار گیرند.. به ولوم هامقاومت متغیر می گویند که جهت تغییر اهم به صورت خطی استفاده می شود.ولوم ده دور (مولتی ترن)با دقت 10 برابر بیشتر از ولوم های…
ولوم (پتانسیومتر)یک مقاومت سه پایانه با یک اتصال یا دکمه متحرک قابل تنظیم برای تقسیم ولتاژ است. اگر تنها دو ترمینال استفاده شود (یک سمت و جاروب کن) به عنوان یک مقاومت متغیر یا رئوستات عمل می‌کند. ولوم ها معمولاً برای کنترل دستگاه‌های الکتریکی مانند کنترل دوردر اینورتراستفاده می‌شودولوم تک دور با تغییرات کاملا خطی با زاویه چرخشی در حد 1 دور برای جلوگیری از لرزش در آمپلی فایرها ، مدارات مخابراتی ، دستگاه های جوش و .. استفاده می شود. از ولوم ها برای تنظیم سطح سیگنال آنالوگ مانند کنترل فرکانس در تجهیزات کنترل دور، به عنوان کنترل ورودی…
ولوم (پتانسیومتر)یک مقاومت سه پایانه با یک اتصال یا دکمه متحرک قابل تنظیم برای تقسیم ولتاژ است. اگر تنها دو ترمینال استفاده شود (یک سمت و جاروب کن) به عنوان یک مقاومت متغیر یا رئوستات عمل می‌کند. ولوم ها معمولاً برای کنترل دستگاه‌های الکتریکی مانند کنترل دوردر اینورتراستفاده می‌شودولوم تک دور با تغییرات کاملا خطی با زاویه چرخشی در حد 1 دور برای جلوگیری از لرزش در آمپلی فایرها ، مدارات مخابراتی ، دستگاه های جوش و .. استفاده می شود. از ولوم ها برای تنظیم سطح سیگنال آنالوگ مانند کنترل فرکانس در تجهیزات کنترل دور، به عنوان کنترل ورودی…
صفحه1 از2