مقاومت ترمز

این مورد را ارزیابی کنید
(4 رای‌ها)

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﺮﻣﺰ ( مقاومت سرامیکی ) در آﺳﺎﻧﺴﻮر
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﺮﻣﺰ ( Brake Resistance ) در آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎي ﺑﺎ راه اﻧﺪاز اﯾﻨﻮرﺗﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد زﯾﺮا در ﺣﺮﮐﺖ آﺳﺎﻧﺴﻮر دو ﻣﺪ اﺻﻠﯽ وﺟﻮد دارد :

1- ﻣﺪ ﻣﻮﺗﻮري : ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮر در ﺣﺎل اﻋﻤﺎل ﻧﯿﺮو و ﮔﺸﺘﺎور ﺑﺮاي ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻤﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﺎدﻟﯽ اﺳﺖ )ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪن ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﺎر ﻧﺎﻣﯽ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮدن ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺧﺎﻟﯽ

2-ﻣﺪ ژﻧﺮاﺗﻮري که در آن ﻣﻮﺗﻮر ﮔﺸﺘﺎور ﻣﺜﺒﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮده ﺑﻠﮑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ وزن ﺧﻮد ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ( ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﺎر ﻧﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ).

مقاومت سرامیکی

در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮﺗﻮر ﻫﯿﭻ اﻧﺮژي ﻣﺼﺮف ﻧﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻠﮑﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ، ﺗﻮﻟﯿﺪ وﻟﺘﺎژ و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﮔﺮ ﻣﻮﺗﻮر وارد ﻣﺪ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد، در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻘﺪار وﻟﺘﺎژ ﺑﺎس ( DC ﺧﺮوﺟﯽ دراﯾﻮ) اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﻟﺬا ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ وﻟﺘﺎژ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان زﻣﺎن ورود ﻣﻘﺎوﻣﺖ ترمز ﺑﻪ ﻣﺪار را ﺗﺸﺨﯿﺺ داد.

ﻣﻌﻤﻮﻻ انواع ﻣﻘﺎوﻣﺖ ترمز از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﺳﻮﺋﯿﭻ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮازي ﺑﺎﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در ﺻﻮرت درﯾﺎﻓﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺧﻄﺎ، اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣت ترمز ها وارد ﻣﺪار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

مقاومت بلالی

روش ﻫﺎي ﻣﻬﺎر اﻧﺮژي ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ از ﺳﻤﺖ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ ﺳﻤﺖDC ﺑﺎس ﺑﻪ ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ زﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﺳﺖ:
1- در ﺑﺮﺧﯽ آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎ اﯾﻦ اﻧﺮژي ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ Regeneration در ﭘﮏ ﺑﺎﻃﺮي ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺑﻌﺪﻫﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﺮق ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه از اﯾﻦ اﻧﺮژي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
2- در ﺑﺮﺧﯽ آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎ اﯾﻦ اﻧﺮژي ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ Regeneration ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮق ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
3- در آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ، وﻟﺘﺎژ ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻠﻒ ﮔﺮدد ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﺮﻣﺰ در ﺑﺎزه ﻫﺎي زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻓﻌﺎل ﺑﻮده و اﻧﺮژي ﺣﺎﺻﻠﻪ را ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

دیاگرام مقاومت

کاربرد مقاومت ترمز :

قابل استفاده در DC Link درایو موتور
قابل استفاده در اینورتر و آﺳﺎﻧﺴﻮر - ﺟﺮﺛﻘﯿﻠﻬﺎي رﯾﻠﯽ - دروازه اي - ﺑﺎزوﯾﯽ و ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎراﻧﺪازﻫﺎ

ساخت مقاومت ترمز

انواع مقاومت ترمز :

مقاومت ترمز 9 اهم 14.5 کیلووات .
مقاومت ترمز 5 اهم 4.5 کیلووات .
مقاومت ترمز 9 اهم 36 کیلووات .
مقاومت ترمز 50 اهم 2 کیلووات .
مقاومت ترمز 10 اهم 1000 وات.
مقاومت ترمز 5 اهم 1000 وات.
مقاومت ترمز 5 اهم 2500 وات.
مقاومت ترمز 10 اهم 3 کیلووات.
مقاومت ترمز 220 اهم 1 کیلووات.
مقاومت ترمز 600 اهم 50 وات.

این مجموعه از مقاومت ترمز ، قابل تامین و ارائه در رنج های دلخواه و توان های متفاوت شما مشتریان گرانقدر می باشد.
انواع مقاومت ترمز

مشاهده لیست محصولات مقاومت ترمز

همچنین برای مشاهده مطالب جذاب تازه های تکنولوژی و فناوری اینجا کلیک نمایید.