سه شنبه, 01 خرداد 1397 ساعت 04:30

کاربرد مقاومت ترمز در آسانسور

کاربرد مقاومت ترمز در آسانسور

تمام درایوها با سیستم بازخورد انرژی مجهز شده اند. هنگامی که سرعت موتور به خصوص زمانی که با شدت و اینرسی بالا کاهش می یابد، انرژی ترمز مکانیکی به درایو منعکس می شود. این انرژی در داخل یک مقاومت به نام " مقاومت ترمز تخلیه می شود.
مقاومت ترمزهای دینامیکی برای بهبود عملکرد توقف موتورها مورد استفاده قرار میگیرد و با تعیین الزامات گشتاور ترمز برای موتور درایو و کاربرد خاص موتور AC مورد استفاده قرار می گیرد.

مقاومت ترمز دینامیکی
هنگامی که آسانسور با انجام اقدامات ناگهانی یا ترمز مکرر عمل می کند، ولتاژ باس DC می تواند به شدت افزایش یابد و ممکن است از بالاترین حد برای آسیب رساندن به خازن پایه DC عبور کند. یک راه قدیمی برای حل این مشکل این است که مقاومت های ترمز وات را به طور موازی برای جذب انرژی احیا کننده اضافی بکار ببریم. با این حال، این روش بازدهی ضعیفی دارد، فضای زیادی را اشغال می کند و نیاز به هزینه های ساخت و ساز دیگرنیز دارد.

مقاومت ترمز اینورتر
آسانسور زمانی که با راه اندازی موتور به سمت بالا یا پایین حرکت می کند در حالت ژنراتور حرکت می کند. استفاده از مقاومت ترمز برای جذب انرژی احیا کننده اضافی که در طول عملیات تولید می شود برای جلوگیری از آسیب آسانسور است.
یک کنترل الکترونیکی از قدرت تخلیه شده از عبور مقاومت ترمز جلوگیری می کند. بنابراين اگر انرژي منعکس شده به درايوها با شيارهای موازی نصب شده DC، بسيار بالا باشد، ولتاژ bus DC تا وقوع خطای Overvoltage افزايش خواهد يافت. سپس مقاومت دوم باید بر روی محور دوم نصب شود.

مقاومت ترمز الکتریکی

منتشرشده در مقالات
جمعه, 26 خرداد 1396 ساعت 12:19

مقاومت ترمز

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﺮﻣﺰ ( مقاومت سرامیکی ) در آﺳﺎﻧﺴﻮر
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﺮﻣﺰ ( Brake Resistance ) در آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎي ﺑﺎ راه اﻧﺪاز اﯾﻨﻮرﺗﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد زﯾﺮا در ﺣﺮﮐﺖ آﺳﺎﻧﺴﻮر دو ﻣﺪ اﺻﻠﯽ وﺟﻮد دارد :

1- ﻣﺪ ﻣﻮﺗﻮري : ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮر در ﺣﺎل اﻋﻤﺎل ﻧﯿﺮو و ﮔﺸﺘﺎور ﺑﺮاي ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻤﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﺎدﻟﯽ اﺳﺖ )ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪن ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﺎر ﻧﺎﻣﯽ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮدن ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺧﺎﻟﯽ

2-ﻣﺪ ژﻧﺮاﺗﻮري که در آن ﻣﻮﺗﻮر ﮔﺸﺘﺎور ﻣﺜﺒﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮده ﺑﻠﮑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ وزن ﺧﻮد ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ( ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﺎر ﻧﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ).

مقاومت سرامیکی

در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮﺗﻮر ﻫﯿﭻ اﻧﺮژي ﻣﺼﺮف ﻧﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻠﮑﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ، ﺗﻮﻟﯿﺪ وﻟﺘﺎژ و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﮔﺮ ﻣﻮﺗﻮر وارد ﻣﺪ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد، در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻘﺪار وﻟﺘﺎژ ﺑﺎس ( DC ﺧﺮوﺟﯽ دراﯾﻮ) اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﻟﺬا ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ وﻟﺘﺎژ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان زﻣﺎن ورود ﻣﻘﺎوﻣﺖ ترمز ﺑﻪ ﻣﺪار را ﺗﺸﺨﯿﺺ داد.

ﻣﻌﻤﻮﻻ انواع ﻣﻘﺎوﻣﺖ ترمز از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﺳﻮﺋﯿﭻ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮازي ﺑﺎﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در ﺻﻮرت درﯾﺎﻓﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺧﻄﺎ، اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣت ترمز ها وارد ﻣﺪار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

مقاومت بلالی

روش ﻫﺎي ﻣﻬﺎر اﻧﺮژي ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ از ﺳﻤﺖ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ ﺳﻤﺖDC ﺑﺎس ﺑﻪ ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ زﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﺳﺖ:
1- در ﺑﺮﺧﯽ آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎ اﯾﻦ اﻧﺮژي ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ Regeneration در ﭘﮏ ﺑﺎﻃﺮي ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺑﻌﺪﻫﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﺮق ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه از اﯾﻦ اﻧﺮژي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
2- در ﺑﺮﺧﯽ آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎ اﯾﻦ اﻧﺮژي ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ Regeneration ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮق ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
3- در آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ، وﻟﺘﺎژ ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻠﻒ ﮔﺮدد ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﺮﻣﺰ در ﺑﺎزه ﻫﺎي زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻓﻌﺎل ﺑﻮده و اﻧﺮژي ﺣﺎﺻﻠﻪ را ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

دیاگرام مقاومت

کاربرد مقاومت ترمز :

قابل استفاده در DC Link درایو موتور
قابل استفاده در اینورتر و آﺳﺎﻧﺴﻮر - ﺟﺮﺛﻘﯿﻠﻬﺎي رﯾﻠﯽ - دروازه اي - ﺑﺎزوﯾﯽ و ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎراﻧﺪازﻫﺎ

ساخت مقاومت ترمز

انواع مقاومت ترمز :

مقاومت ترمز 9 اهم 14.5 کیلووات .
مقاومت ترمز 5 اهم 4.5 کیلووات .
مقاومت ترمز 9 اهم 36 کیلووات .
مقاومت ترمز 50 اهم 2 کیلووات .
مقاومت ترمز 10 اهم 1000 وات.
مقاومت ترمز 5 اهم 1000 وات.
مقاومت ترمز 5 اهم 2500 وات.
مقاومت ترمز 10 اهم 3 کیلووات.
مقاومت ترمز 220 اهم 1 کیلووات.
مقاومت ترمز 600 اهم 50 وات.

این مجموعه از مقاومت ترمز ، قابل تامین و ارائه در رنج های دلخواه و توان های متفاوت شما مشتریان گرانقدر می باشد.
انواع مقاومت ترمز

مشاهده لیست محصولات مقاومت ترمز

همچنین برای مشاهده مطالب جذاب تازه های تکنولوژی و فناوری اینجا کلیک نمایید.

منتشرشده در مقالات
چهارشنبه, 17 شهریور 1395 ساعت 18:16

مقاومت ترمز

مقاومت ترمز برای جذب انرژی الکتروموتور در زمانهایی که موتور وارد مد ژنراتوری میشود استفاده می گردد.

با توجه به اینکه انرژی برگشتی ، موجب تغییر جهت میدان مغناطیسی موتور می باشد ، بنابراین در این حالت میدان مغناطیسی حاصله ،سبب ایستادن موتور می شود . از این رو مقاومت هایی که در این روش کاربرد دارند ، مقاومت ترمز نامیده می شوند. مقاومت ترمز به صورت مستقیم به مبدل فركانس متصل می شود و CHOPPER ترمز ، این مقاومت را فعال می سازد و زمانی كه فركانس خروجی مبدل به دلیل كنترل سیستم كاهش پیدا می كند ، آن را وارد مدار میكند.

بازرگانی پیمان الکتریک مفتخر است تا شما مشتریان گرامی را در امر مشاوره و خرید انواع مقاومت ترمز یاری نماید. همچنین این شرکت قادر به تامین انواع مقاومت ترمز به صورت سفارشی می باشد .

نمونه ای از سری جدید مقاومت های ترمز سفارشی ارائه شده توسط بازرگانی پیمان الکتریک :

مقاومت ترمز 2 اهم 400 کیلووات.

مقاومت ترمز 2.5 اهم 8 کیلووات .

مقاومت ترمز 4 اهم 200 کیلووات.

مقاومت ترمز 20 اهم 4 کیلووات .

مقاومت ترمز 7 اهم 10 کیلووات.

مقاومت ترمز 5 اهم 2500 کیلووات .

مقاومت ترمز 6 اهم 16 کیلووات.

مقاومت ترمز 500 اهم 1000 وات .

مقاومت  ترمز 10 اهم 3 کیلووات .

مشاهده لیست انواع مقاومت ترمز

منتشرشده در اخبار پیمان الکتریک