پنج شنبه, 22 شهریور 1397 ساعت 17:29

مقاومت ترمز درایو

مقاومت ترمز درایو در ظرفیت های بالا استفاده می شود. همچنین در انواع لود بانک ها و دامی لود ها و در سیستم های مقاومت انصال زمین نیز مورد استفاده قرار می گیرد. در مقاومت ترمز درایو، chopper ترمز، این مقاومت را فعال نموده و زمانی که فرکانس خروجی اینورتر به علت کنترل سیستم کاهش می یابد ، آن را وارد مدار می کند.

منتشرشده در مقاومت
پنج شنبه, 22 شهریور 1397 ساعت 16:38

خرید مقاومت ترمز

مقاومت ترمز این مقاومت که از نوع مقاومت ترمز سرامیکی می باشد، قابلیت تحمل تنش های بالای دمایی را دارا بوده و و المنت های استفاده شده در آن دارای روکش آلومنیوم فسفات می باشد . مقاومت سرامیکی از یک باکس توری جهت خنک کنندگی مدار داخلیش تشکیل شده و دارای درجه حفاظتی در برابر عوامل محیطی می باشد.

منتشرشده در مقاومت
پنج شنبه, 22 شهریور 1397 ساعت 11:30

مقاومت ترمز دینامیکی

این مقاومت که از نوع مقاومت ترمز دینامیکی می باشد، در سیستم ترمز صنعت ریلی ، ماشین های سنگین معادن ، جرثقیل ها ، نوار نقاله ها و آسانسور ها به کار می رود. با توجه به این مورد که در سیستم های ترمزی ، بار وارد شده به سیستم ثابت نیست، جهت آسان سازی محاسبات از مفهوم سیکل کاری و پیک توان استفاده می گردد. از مزایای مقاومت ترمز دینامیکی : جلوگیری از افزایش دما در زمان ترمز موتور ، افزایش عمر قطعات مرتبط با ترمز مکانیکی ، افزایش قابلیت اطمینان سیستم ترمزی و ... می باشد.

منتشرشده در مقاومت
پنج شنبه, 22 شهریور 1397 ساعت 10:51

فروش مقاومت ترمز

این مقاومت ها که از نوع مقاومت ترمز آلومینیومی هستند، در فضاهای بسیار کوچک با درجه عایقی بالا جا می شوند. در درون محفظه آلومینیومی مقاومت ترمز ، المنت های سرامیکی قرار گرفته اند و حرارت در کل بخش های آلومینیومی به طور یکسان پخش می شوند. مقاومت ترمز معمولا در زمانهای كوتاه فعال است و باعث تبدیل انرژی الكتریكی به وجود آمده ناشی از ترمز، به حرارت می گردد .

منتشرشده در مقاومت
پنج شنبه, 22 شهریور 1397 ساعت 06:05

قیمت مقاومت ترمز

مقاومت ترمز جهت استفاده در انواع تابلوها و برق اینورترها. این نوع مقاومت ها با لایه داخلی از جنس سرامیک و با یک لایه روی مانند سیم تشکیل شده است که می توان این نوع مقاومت ترمز را با استفاده از یک لایه نسوز استفاده نمود.

منتشرشده در مقاومت
سه شنبه, 01 خرداد 1397 ساعت 04:30

کاربرد مقاومت ترمز در آسانسور

کاربرد مقاومت ترمز در آسانسور

تمام درایوها با سیستم بازخورد انرژی مجهز شده اند. هنگامی که سرعت موتور به خصوص زمانی که با شدت و اینرسی بالا کاهش می یابد، انرژی ترمز مکانیکی به درایو منعکس می شود. این انرژی در داخل یک مقاومت به نام " مقاومت ترمز تخلیه می شود.
مقاومت ترمزهای دینامیکی برای بهبود عملکرد توقف موتورها مورد استفاده قرار میگیرد و با تعیین الزامات گشتاور ترمز برای موتور درایو و کاربرد خاص موتور AC مورد استفاده قرار می گیرد.

مقاومت ترمز دینامیکی
هنگامی که آسانسور با انجام اقدامات ناگهانی یا ترمز مکرر عمل می کند، ولتاژ باس DC می تواند به شدت افزایش یابد و ممکن است از بالاترین حد برای آسیب رساندن به خازن پایه DC عبور کند. یک راه قدیمی برای حل این مشکل این است که مقاومت های ترمز وات را به طور موازی برای جذب انرژی احیا کننده اضافی بکار ببریم. با این حال، این روش بازدهی ضعیفی دارد، فضای زیادی را اشغال می کند و نیاز به هزینه های ساخت و ساز دیگرنیز دارد.

مقاومت ترمز اینورتر
آسانسور زمانی که با راه اندازی موتور به سمت بالا یا پایین حرکت می کند در حالت ژنراتور حرکت می کند. استفاده از مقاومت ترمز برای جذب انرژی احیا کننده اضافی که در طول عملیات تولید می شود برای جلوگیری از آسیب آسانسور است.
یک کنترل الکترونیکی از قدرت تخلیه شده از عبور مقاومت ترمز جلوگیری می کند. بنابراين اگر انرژي منعکس شده به درايوها با شيارهای موازی نصب شده DC، بسيار بالا باشد، ولتاژ bus DC تا وقوع خطای Overvoltage افزايش خواهد يافت. سپس مقاومت دوم باید بر روی محور دوم نصب شود.

مقاومت ترمز الکتریکی

منتشرشده در مقالات
جمعه, 26 خرداد 1396 ساعت 12:19

مقاومت ترمز

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﺮﻣﺰ ( مقاومت سرامیکی ) در آﺳﺎﻧﺴﻮر
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﺮﻣﺰ ( Brake Resistance ) در آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎي ﺑﺎ راه اﻧﺪاز اﯾﻨﻮرﺗﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد زﯾﺮا در ﺣﺮﮐﺖ آﺳﺎﻧﺴﻮر دو ﻣﺪ اﺻﻠﯽ وﺟﻮد دارد :

1- ﻣﺪ ﻣﻮﺗﻮري : ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮر در ﺣﺎل اﻋﻤﺎل ﻧﯿﺮو و ﮔﺸﺘﺎور ﺑﺮاي ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻤﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﺎدﻟﯽ اﺳﺖ )ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪن ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﺎر ﻧﺎﻣﯽ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮدن ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺧﺎﻟﯽ

2-ﻣﺪ ژﻧﺮاﺗﻮري که در آن ﻣﻮﺗﻮر ﮔﺸﺘﺎور ﻣﺜﺒﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮده ﺑﻠﮑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ وزن ﺧﻮد ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ( ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﺎر ﻧﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ).

مقاومت سرامیکی

در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮﺗﻮر ﻫﯿﭻ اﻧﺮژي ﻣﺼﺮف ﻧﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻠﮑﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ، ﺗﻮﻟﯿﺪ وﻟﺘﺎژ و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﮔﺮ ﻣﻮﺗﻮر وارد ﻣﺪ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد، در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻘﺪار وﻟﺘﺎژ ﺑﺎس ( DC ﺧﺮوﺟﯽ دراﯾﻮ) اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﻟﺬا ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ وﻟﺘﺎژ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان زﻣﺎن ورود ﻣﻘﺎوﻣﺖ ترمز ﺑﻪ ﻣﺪار را ﺗﺸﺨﯿﺺ داد.

ﻣﻌﻤﻮﻻ انواع ﻣﻘﺎوﻣﺖ ترمز از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﺳﻮﺋﯿﭻ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮازي ﺑﺎﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در ﺻﻮرت درﯾﺎﻓﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺧﻄﺎ، اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣت ترمز ها وارد ﻣﺪار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

مقاومت بلالی

روش ﻫﺎي ﻣﻬﺎر اﻧﺮژي ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ از ﺳﻤﺖ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ ﺳﻤﺖDC ﺑﺎس ﺑﻪ ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ زﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﺳﺖ:
1- در ﺑﺮﺧﯽ آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎ اﯾﻦ اﻧﺮژي ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ Regeneration در ﭘﮏ ﺑﺎﻃﺮي ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺑﻌﺪﻫﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﺮق ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه از اﯾﻦ اﻧﺮژي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
2- در ﺑﺮﺧﯽ آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎ اﯾﻦ اﻧﺮژي ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ Regeneration ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮق ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
3- در آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ، وﻟﺘﺎژ ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻠﻒ ﮔﺮدد ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﺮﻣﺰ در ﺑﺎزه ﻫﺎي زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻓﻌﺎل ﺑﻮده و اﻧﺮژي ﺣﺎﺻﻠﻪ را ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

دیاگرام مقاومت

کاربرد مقاومت ترمز :

قابل استفاده در DC Link درایو موتور
قابل استفاده در اینورتر و آﺳﺎﻧﺴﻮر - ﺟﺮﺛﻘﯿﻠﻬﺎي رﯾﻠﯽ - دروازه اي - ﺑﺎزوﯾﯽ و ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎراﻧﺪازﻫﺎ

ساخت مقاومت ترمز

انواع مقاومت ترمز :

مقاومت ترمز 9 اهم 14.5 کیلووات .
مقاومت ترمز 5 اهم 4.5 کیلووات .
مقاومت ترمز 9 اهم 36 کیلووات .
مقاومت ترمز 50 اهم 2 کیلووات .
مقاومت ترمز 10 اهم 1000 وات.
مقاومت ترمز 5 اهم 1000 وات.
مقاومت ترمز 5 اهم 2500 وات.
مقاومت ترمز 10 اهم 3 کیلووات.
مقاومت ترمز 220 اهم 1 کیلووات.
مقاومت ترمز 600 اهم 50 وات.

این مجموعه از مقاومت ترمز ، قابل تامین و ارائه در رنج های دلخواه و توان های متفاوت شما مشتریان گرانقدر می باشد.
انواع مقاومت ترمز

مشاهده لیست محصولات مقاومت ترمز

همچنین برای مشاهده مطالب جذاب تازه های تکنولوژی و فناوری اینجا کلیک نمایید.

منتشرشده در مقالات
سه شنبه, 10 اسفند 1395 ساعت 19:05

مقاومت ترمز 64 اهمی

مقاومت ترمز 64 اهمی با توان 2500 وات ، تحمل ولتاژ 220/380 ولت و هسته داخلی تمام سرامیک با پوشش نیکل کروم ، مناسب جهت اینورترهای دلتا ، دانفوس ، ال اس ، لنز

منتشرشده در مقاومت
سه شنبه, 10 اسفند 1395 ساعت 19:05

مقاومت ترمز 55 اهمی

مقاومت ترمز 55 اهمی با توان 2500 وات ، تحمل ولتاژ 220/380 ولت و هسته داخلی تمام سرامیک با پوشش نیکل کروم ، مناسب جهت اینورترهای دلتا ، دانفوس ، ال اس ، لنز

منتشرشده در مقاومت
سه شنبه, 10 اسفند 1395 ساعت 19:04

مقاومت ترمز 13 اهمی

مقاومت ترمز 13 اهمی با توان 2500 وات ، تحمل ولتاژ 220/380 ولت و هسته داخلی تمام سرامیک با پوشش نیکل کروم ، مناسب جهت اینورترهای دلتا ، دانفوس ، ال اس ، لنز

منتشرشده در مقاومت
صفحه1 از3