کارت خروجی +Nemo96HD

کارت خروجی +Nemo96HD

کارت خروجی Nemo 96H+ RS485 با مدل IF96007 جهت اتصال به شبکه با استفاده از ماژول (IF96007 (RS485 قابلیت به روز رسانی مستقیم ورژن نرم افزار از طریق کامپیوتر فراهم می باشد.
کارت خروجی Nemo 96H+ Profibus با مدل IF96007 جهت اتصال به شبکه با استفاده از ماژول (IF96007 (Profibus قابلیت به روز رسانی مستقیم ورژن نرم افزار از طریق کامپیوتر فراهم می باشد.
کارت خروجی Nemo 96H+ Pulse با مدل IF96003 جهت اتصال به شبکه با استفاده از ماژول (IF96003 (Pulse قابلیت به روز رسانی مستقیم ورژن نرم افزار از طریق کامپیوتر فراهم می باشد.
کارت خروجی Nemo 96H+ َAnalogue با مدل IF96004 جهت اتصال به شبکه با خروجی 0.4 الی 20 میلی آمپر. با استفاده از ماژول (IF96004 (Analogue قابلیت به روز رسانی مستقیم ورژن نرم افزار از طریق کامپیوتر فراهم می باشد.