سری SRB

سری SRB

کوپلینگSRB کد سفارش SRBB-39C 10*10 وماکسیمم دور 10000، با قطر داخلی 10*10 و قطر خارجی 39 و ارتفاع 56 میلیمتر

کوپلینگSRB کد سفارش SRB-19C 8*8 وماکسیمم دور 8000، با قطر داخلی 8*8و قطر خارجی 19.1 و ارتفاع 23 میلیمتر

کوپلینگSRB کد سفارش SRB-19C 6*6 وماکسیمم دور 20000، با قطر داخلی 6*6و قطر خارجی 19.1 و ارتفاع 23 میلیمتر

کوپلینگSRB کد سفارش SRB-32C 6*8 وماکسیمم دور 14000، با قطر داخلی 6*8و قطر خارجی 31.8 و ارتفاع 44 میلیمتر

کوپلینگSRB کد سفارش SRB-32C 10*10 وماکسیمم دور 14000، با قطر داخلی 10*10 و قطر خارجی 31.8 و ارتفاع 44 میلیمتر

کوپلینگSRB کد سفارش SRBA-32C 8*10 وماکسیمم دور 5000، با قطر داخلی 8*10 و قطر خارجی 32 و ارتفاع 39 میلیمتر

کوپلینگSRB کد سفارش SRBA-32C 8*8 وماکسیمم دور 5000، با قطر داخلی 8*8 و قطر خارجی 32 و ارتفاع 39 میلیمتر

کوپلینگSRB کد سفارش SRB-32C 8*8 وماکسیمم دور 14000، با قطر داخلی 8*8 و قطر خارجی 31.8 و ارتفاع 44 میلیمتر

کوپلینگSRB کد سفارش SRB-32C 8*10 وماکسیمم دور 14000، با قطر داخلی 8*10 و قطر خارجی 31.8 و ارتفاع 44 میلیمتر

کوپلینگSRB کد سفارش SRB-26C 8*8 وماکسیمم دور 17000، با قطر داخلی 8*8 و قطر خارجی 26.2 و ارتفاع 31.5 میلیمتر

کوپلینگSRB کد سفارش SRB-26C 6*6 وماکسیمم دور 17000، با قطر داخلی 6*6و قطر خارجی 26.2 و ارتفاع 31.5 میلیمتر

کوپلینگSRB کد سفارش SRB-26C 6*8 وماکسیمم دور 17000، با قطر داخلی 6*8و قطر خارجی26.2 و ارتفاع 31.5 میلیمتر

کوپلینگSRB کد سفارش SRB-26C 10*10 وماکسیمم دور 17000، با قطر داخلی 10*10و قطر خارجی26.2 و ارتفاع 31.5 میلیمتر

کوپلینگSRB کد سفارش SRB-22C 10*10 وماکسیمم دور 18000، با قطر داخلی 10*10و قطر خارجی22.2 و ارتفاع 26.5 میلیمتر

کوپلینگSRB کد سفارش SRB-22C 6*8 وماکسیمم دور 18000، با قطر داخلی 6*8و قطر خارجی22.2 و ارتفاع 26.5 میلیمتر

کوپلینگSRB کد سفارش SRB-22C 8*8 وماکسیمم دور 18000، با قطر داخلی 8*8و قطر خارجی22.2 و ارتفاع 26.5 میلیمتر

کوپلینگ آلومینیومی SRB مدل SRBB-39C 10*10 با قطر بیرونی 39 میلی متر و قطر شفت 10 در 10 میلی متر و ارتفاع 56 میلی متر با تحمل گشتاور 13 نیوتن بر متر و ماکزیمم دور 4000 دور در دقیقه ساخت کشور کره جهت مشاهده ویدیوی sungil به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
کوپلینگ آلومینیومی SRB مدل SRBB-32C 10*10 با قطر بیرونی 32 میلی متر و قطر شفت 10 در 10 میلی متر و ارتفاع 44 میلی متر با تحمل گشتاور 5.2 نیوتن بر متر و ماکزیمم دور 5000 دور در دقیقه ساخت کشور کره جهت مشاهده ویدیوی sungil به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
کوپلینگ آلومینیومی SRB مدل SRB-22C 8*8 با قطر بیرونی 22 میلی متر و قطر شفت 8 در 8 میلی متر و ارتفاع 26.5 میلی متر با تحمل گشتاور 2 نیوتن بر متر و ماکزیمم دور 7000 دور در دقیقه ساخت کشور کره جهت مشاهده ویدیوی sungil به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
کوپلینگ آلومینیومی SRB مدل SRBB-32C 8*8 با قطر بیرونی 32 میلی متر و قطر شفت 8 در 8 میلی متر و ارتفاع 44 میلی متر با تحمل گشتاور 5.2 نیوتن بر متر و ماکزیمم دور 5000 دور در دقیقه ساخت کشور کره جهت مشاهده ویدیوی sungil به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
کوپلینگ آلومینیومی SRB مدل SRB-26C 10*12 با قطر بیرونی 26 میلی متر و قطر شفت 10 در 12 میلی متر و ارتفاع 31.4 میلی متر با تحمل گشتاور 3 نیوتن بر متر و ماکزیمم دور 6000 دور در دقیقه ساخت کشور کره جهت مشاهده ویدیوی sungil به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
کوپلینگ آلومینیومی SRB مدل SRBB-32C 8*10 با قطر بیرونی 32 میلی متر و قطر شفت 8 در 10 میلی متر و ارتفاع 44 میلی متر با تحمل گشتاور 5.2 نیوتن بر متر و ماکزیمم دور 5000 دور در دقیقه ساخت کشور کره جهت مشاهده ویدیوی sungil به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
کوپلینگ آلومینیومی SRB مدل SRB-26C 8*8 با قطر بیرونی 26 میلی متر و قطر شفت 8 در 8 میلی متر و ارتفاع 31.4 میلی متر با تحمل گشتاور 3 نیوتن بر متر و ماکزیمم دور 6000 دور در دقیقه ساخت کشور کره جهت مشاهده ویدیوی sungil به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
کوپلینگ آلومینیومی SRB مدل SRB-26C 8*10 با قطر بیرونی 26 میلی متر و قطر شفت 8 در 10 میلی متر و ارتفاع 31.4 میلی متر با تحمل گشتاور 3 نیوتن بر متر و ماکزیمم دور 6000 دور در دقیقه ساخت کشور کره جهت مشاهده ویدیوی sungil به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
صفحه1 از4