پنج شنبه, 11 خرداد 1396 ساعت 07:21

کوپلینگ SRBA-32C 8*8

کوپلینگ آلومینیومی SRB مدل SRBA-32C 8*8

 • با قطر بیرونی 32 میلی متر
 • و قطر شفت 8 در 8 میلی متر
 • و ارتفاع 39 میلی متر
 • با تحمل گشتاور 5.2 نیوتن بر متر
 • و ماکزیمم دور 5000 دور در دقیقه
 • ساخت کشور کره

SRB-sungil


جهت مشاهده ویدیوی sungil به انتهای صفحه مراجعه فرمایید

منتشرشده در سری SRB
سه شنبه, 09 خرداد 1396 ساعت 10:34

کوپلینگ SOH-25C 10*10

کوپلینگ آلومینیومی SOH مدل SOH-25C 10*10

 • با قطر بیرونی 25 میلی متر
 • و قطر شفت 10 در 10 میلی متر
 • و ارتفاع 32 میلی متر
 • با تحمل گشتاور 5 نیوتن بر متر
 • و ماکزیمم دور 6000 دور در دقیقه
 • ساخت کشور کره

SOH-sungil


جهت مشاهده ویدیوی sungil به انتهای صفحه مراجعه فرمایید

منتشرشده در سری SOH
سه شنبه, 09 خرداد 1396 ساعت 10:29

کوپلینگ SOH-25C 6*10

کوپلینگ آلومینیومی SOH مدل SOH-25C 6*10

 • با قطر بیرونی 25 میلی متر
 • و قطر شفت 6 در 10 میلی متر
 • و ارتفاع 32 میلی متر
 • با تحمل گشتاور 5 نیوتن بر متر
 • و ماکزیمم دور 6000 دور در دقیقه
 • ساخت کشور کره

SOH-sungil


جهت مشاهده ویدیوی sungil به انتهای صفحه مراجعه فرمایید

منتشرشده در سری SOH
سه شنبه, 09 خرداد 1396 ساعت 05:42

کوپلینگ SDWC-39C 10*10

کوپلینگ آلومینیومی SDWC مدل SDWC-39C 10*10

 • با قطر بیرونی 39 میلی متر
 • و قطر شفت 10 در 10 میلی متر
 • و ارتفاع 44.8 میلی متر
 • با تحمل گشتاور 10 نیوتن بر متر
 • و ماکزیمم دور 8000 دور در دقیقه
 • ساخت کشور کره

SD-sungil


جهت مشاهده ویدیوی sungil به انتهای صفحه مراجعه فرمایید

منتشرشده در سری SD
سه شنبه, 09 خرداد 1396 ساعت 05:34

کوپلینگ SDWB-31C 8*8

کوپلینگ آلومینیومی SDWB مدل SDWB-31C 8*8

 • با قطر بیرونی 31 میلی متر
 • و قطر شفت 8 در 8 میلی متر
 • و ارتفاع 38.5 میلی متر
 • با تحمل گشتاور 6 نیوتن بر متر
 • و ماکزیمم دور 8500 دور در دقیقه
 • ساخت کشور کره

SD-sungil


جهت مشاهده ویدیوی sungil به انتهای صفحه مراجعه فرمایید

منتشرشده در سری SD
سه شنبه, 09 خرداد 1396 ساعت 09:59

کوپلینگ SDWA-54C 14*14

کوپلینگ آلومینیومی SDWA مدل SDWA-54C 14*14

 • با قطر بیرونی 54 میلی متر
 • و قطر شفت 14 در 14 میلی متر
 • و ارتفاع 58 میلی متر
 • با تحمل گشتاور 44 نیوتن بر متر
 • و ماکزیمم دور 7000 دور در دقیقه
 • ساخت کشور کره

SD-sungil


جهت مشاهده ویدیوی sungil به انتهای صفحه مراجعه فرمایید

منتشرشده در سری SD
سه شنبه, 09 خرداد 1396 ساعت 23:20

کوپلینگ SDWA-39C 10*10

کوپلینگ آلومینیومی SDWA مدل SDWA-39C 10*10

 • با قطر بیرونی 39 میلی متر
 • و قطر شفت 10 در 10 میلی متر
 • و ارتفاع 39 میلی متر
 • با تحمل گشتاور 10 نیوتن بر متر
 • و ماکزیمم دور 8000 دور در دقیقه
 • ساخت کشور کره

SD-sungil


جهت مشاهده ویدیوی sungil به انتهای صفحه مراجعه فرمایید

منتشرشده در سری SD
سه شنبه, 09 خرداد 1396 ساعت 13:50

کوپلینگ SRB-26C 6*10

کوپلینگ آلومینیومی SRB مدل SRB-26C 6*10

 • با قطر بیرونی 26 میلی متر
 • و قطر شفت 6 در 10 میلی متر
 • و ارتفاع 31.4 میلی متر
 • با تحمل گشتاور 3 نیوتن بر متر
 • و ماکزیمم دور 6000 دور در دقیقه
 • ساخت کشور کره

SRB-sungil


جهت مشاهده ویدیوی sungil به انتهای صفحه مراجعه فرمایید

منتشرشده در سری SRB
پنج شنبه, 04 خرداد 1396 ساعت 06:06

کوپلینگ SRB-22 6*10

کوپلینگ آلومینیومی SRB مدل SRB-22 6*10

 • با قطر بیرونی 22 میلی متر
 • و قطر شفت 6 در 10 میلی متر
 • و ارتفاع 25 میلی متر
 • با تحمل گشتاور 2 نیوتن بر متر
 • و ماکزیمم دور 17000دور در دقیقه
 • ساخت کشور کره

SRB-sungil


جهت مشاهده ویدیوی sungil به انتهای صفحه مراجعه فرمایید

منتشرشده در سری SRB
چهارشنبه, 03 خرداد 1396 ساعت 16:22

کوپلینگ SRB-16C 3*3

کوپلینگ آلومینیومی SRB مدل SRB-16C 3*3

 • با قطر بیرونی 16 میلی متر
 • و قطر شفت 3 در 3 میلی متر
 • و ارتفاع 21.5 میلی متر
 • با تحمل گشتاور 0.8 نیوتن بر متر
 • و ماکزیمم دور 10000دور در دقیقه
 • ساخت کشور کره

SRB-sungil


جهت مشاهده ویدیوی sungil به انتهای صفحه مراجعه فرمایید

منتشرشده در سری SRB
صفحه1 از4